قابلیت اطمینان الگوهای شمعدانی


مدلسازی مبادلات سهام با رویکرد شمعدان فازی و روش بهینه سازی کرم شب تاب و مورچگان

اخیرا از روش هوشمند مبتنی بر فازی برای پویاسازی الگوهای کندل استیک ژاپنی در جهت تحلیل الگوهای کندل استیک با در نظر گرفتن اطلاعات غیر قطعی استفاده شده است. از انجایی که منطق فازی مبتنی بر دانش خبره است، اگرچه متخصصان انسانی میتوانند نقش مهمی در تنظیم مقادیر توابع عضویت متغیرهای فازی داشته باشند، اما از انجایی که معمولا دانش انسانی دارای ابهام است، تنظیم بهینه ای حاصل نمیگردد. از اینرو ارائه تکنیکی که منجر به تنظیم بهینه مقادیر توابع عضویت در الگوهای کندلی گردد، نقش بسزایی در راندمان سیستم معامله مبتنی بر فازی خواهد داشت. یکی از روشهای بهینه سازی پرکاربرد، روشهای فراابتکاری میباشد، اکثر روشهای فراابتکاری دارای ساختاری مشابه با روش بهینه سازی قابلیت اطمینان الگوهای شمعدانی ازدحام ذرات اند. روشهای فراابتکاری مبتنی بر کرم شب تاب و مورچگان دلیل برخورداری از قابلیت های بهره وری و کشف مناسب، قدرتمندتر از بهینه سازی ازدحام ذرات اند. در این مقاله از روش کرم شب تاب و مورچگان برای تنظیم و بهینه سازی توابع عضویت متغیرهای کندل استیک فازی با کاربرد در تحلیل معاملات و پیش بینی قیمت سهام در سیستم معاملات سهام استفاده شده است. نتایج حاصل از اعمال روش پیشنهادی بر روی سهام شرکتهای ایران حاکی از دقت بالای روش پیشنهادی میباشد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22519165.1399.11.44.4.9

عنوان مقاله [English]

[1] R. Naranjo and M. Santos, "Fuzzy candlesticks forecasting using pattern recognition for stock markets," in International Joint Conference SOCO’16-CISIS’16-ICEUTE’16, 2016: Springer, pp. 323-333. [2] S. Thammakesorn and O. Sornil, "Generating Trading Strategies Based on Candlestick Chart Pattern Characteristics," in Journal of Physics: Conference Series, 2019, vol. 1195, no. 1: IOP Publishing, p. 012008. [3] K. Michell and W. Kristjanpoller,

نویسندگان [English]

 • Hassan Kalantari Darunkala
 • iman dadashi
 • hasmidreza gholamnia roshan
 • kaveh Azinfar

Department of Accounting, Babol branch, Islamic Azad University, Mazandaran, Iran.

چکیده [English]

recently fuzzy intelligent method was used to dynamically model Japanese candlesticks in order to accurately consider the patterns of a candlestick with uncertain information on such patterns. Since fuzzy logic is expert knowledge, although human specialists can play an important role in قابلیت اطمینان الگوهای شمعدانی regulating the values of membership functions of fuzzy variables but since human knowledge is usually ambiguous, a optimal adjustment is not achieved. Therefore, providing a technique that optimally adjusts the values of membership functions in dynamic candlesticks patterns will play a crucial role in the efficiency of the fuzzy trading system. One of the most commonly used optimization methods is the meta-heuristic methods, most of the meta-heuristics have a structure similar to the particle swarm optimization method. meta-heuristic methods such as fireflies and ant colony are more powerful than particle swarm optimization due to their efficient exploitation capabilities. In this paper, fireflies and ant colony are used to adjust and optimize the membership functions of fuzzy membership function of fuzzy candlesticks variables in order to trading analysis and stock price forecasting in the stock trading system. The results of applying the proposed method to iranian stock companies indicate the high accuracy of the proposed method.

Interactive Stock Charts

Interactive Stock Charts © is the most intuitive and advanced stock analysis charting app. You can freely adjust time قابلیت اطمینان الگوهای شمعدانی frame and view technical information with touch of finger: scroll, pan and zoom on a beautiful candlestick charts with gesture and touch control. Swipe to scroll into historical analysis, pinch to zoom and change time frame, touch on price points to show detailed quotes and technical indicator values. You can also place real trade orders directly from the charts and portfolio view, through our partner Tradier Brokerage for US equity and options. Backed by Screenulator's patent pending automated chart pattern and trendline recognition engine, and industry's first 9,13 indicator completion screener! Interactive Stock Charts also comes with a powerful technical analysis tool set, Indicator Reliability Lab - in-chart backtesting tool and realtime RSS news feed to give you an edge over the market!

Using AI-based Deep Learning Neural Networks algorithms, Screenulator detects highly proftable chart patterns and reliable trendlines, TR/TD Indicators signals, as well as candlestick patterns. Backtested with 50+ years of historical big data, it ensures the you always have an edge against increasingly unpredictable markets! All Screenulator chart patterns are available on www.screenulator.com website for existing subscribers, see website for more member benefits.

Candlestick Pattern Scanner: http://www.screenulator.com/show_video.php?id=-XCcw46omgs

Indicator Reliability Lab:

A trend line is a bounding line for the price movement of a security. A support trend line (or a bottom line) is formed when a securities price decreases and then rebounds at a pivot point that aligns with at least two previous support pivot points. Trendlines are considered by many expert traders to be the single most important tools in technical analysis. However, Support and Resistance breakout and Triangle patterns are just example of patterns formed by trendlines. This app automatically draws and screens for stocks with specific patterns.To learn more: http://www.screenulator.com/cgi-bin/v?pid=ref#trendlines

About Trend Reversal Indicator:

Screenulator's patent pending Trend Reversal and Exhaustion indicators combines 9,13 counting with trendline analysis to pinpoint trend pivots with color coded visual indicator. It has been shown to have an impressive record of identifying and anticipating turning points across the FX, bond, equity and commodity markets. Furthermore, the قابلیت اطمینان الگوهای شمعدانی indicators provide signals not only on a daily chart but also intraday. It identifies when a trend is becoming, or has become, exhausted. This apps automatically identifies Trend Reversal, Trend Exhaustion, and Perfection criteria. It also calculates stoploss levels. To learn more: http://www.screenulator.com/show_video.php?id=TR_EXAMPLES

Classic TA indicators and overlays: RSI, MACD, SMA, EMA, Bollinger, Keltner band, Donchian Channel, Parabolic SAR, Ichimoku Cloud, McGinley Dynamic, SuperTrend, stochastic, ADX, Aroon, Chaikin, Ultimate, MFI, OBV, ATR, ADL, CCI indicators. Fibonacci Retracement and text annotation tools. Others will available upon requests.

Note: This app is free trial for 2 weeks or 100 usages whichever comes first.

Instruction Manual: http://www.screenulator.com/ischarts_faq.html

Desktop version: http://www.screenulator.com/ischarts_desktop.html

Annoucement: v2.81 شامل منبع داده جدید برای AlphaVantage برای اطلاعات بازار بین المللی است.

جدید!! اسکنر الگوی شمعدانی و آزمایشگاه قابلیت اطمینان شاخص به منظور جلوگیری از تکرار مجدد فورا!

نمودارهای سهام تعاملی © برنامه بصری و پیشرفته نمودار نمودار تجزیه و تحلیل است. شما می توانید به طور آزادانه تنظیم فریم زمان و مشاهده اطلاعات فنی با لمس انگشت: اسکرول، پان و زوم در یک نمودار شمعدان زیبا با حرکت و کنترل لمسی. ضربه تند وشدید زدن به حرکت به تجزیه و تحلیل تاریخی، خرج کردن به زوم و تغییر قاب زمان، لمس روی نقاط قیمت برای نشان دادن مقادیر دقیق و شاخص های فنی. شما همچنین می توانید سفارشات واقعی واقعی را از نمودارها و نمایه نمونه کارها از طریق شریک Tradier Brokerage خود برای سهام و گزینه های ایالات متحده قرار دهید. پشتیبانی شده توسط ثبت اختراع شیشه ای در انتظار الگوی نمودار خودکار و موتور تشخیص روند خط، و اولین 9،13 شاخص توسعه تکمیل شاخص صنعت! نمودار های سهام تعاملی نیز با یک ابزار قدرتمند تجزیه و تحلیل فنی، شاخص قابلیت اطمینان آزمایشگاه - در چارت backtesting ابزار و در زمان واقعی RSS خوراک اخبار به شما یک لبه در بازار می آید.

با استفاده از الگوریتم های شبکه های عصبی عمیق مبتنی بر AI، Screenulator الگوهای بسیار رسمی نمودار و خطوط روند معتبر، سیگنال های نشانگر TR / TD و الگوهای شمعدانی را تشخیص می دهد. با بیش از 50 سال از داده های تاریخی بزرگ، با اطمینان حاصل می شود که شما همیشه لبه در برابر بازارهای به طور فزاینده غیر قابل پیش بینی! کلیه الگوهای نمودارهای Screenulator در وب سایت www.screenulator.com برای مشترکین موجود موجود هستند، وب سایت را برای مزایای عضو بیشتر مشاهده کنید.

شمارنده اسکنر الگو: http://www.screenulator.com/show_video.php؟id=-XCcw46omgs

شاخص قابلیت اطمینان شاخص:

خط روند یک خط مرزی برای حرکت قیمت یک امنیت است. یک خط روند پشتیبانی (یا یک خط پایین) زمانی شکل می گیرد که قیمت اوراق بهادار کاهش می یابد و سپس در یک نقطه محوری که با حداقل دو نقطه حمایت اولیه قبلی مطابقت دارد، افزایش می یابد. Trendlines توسط بسیاری از معامله گران متخصص در نظر گرفته شده اند که تنها مهمترین ابزار در تجزیه و تحلیل فنی هستند. با این حال، برش پشتیبانی و مقاومت و الگوهای مثلث فقط نمونه ای از الگوهای ایجاد شده توسط خطوط روند است. این برنامه به طور خودکار تساوی و نمایش برای سهام با الگوهای خاص. برای کسب اطلاعات بیشتر: http://www.screenulator.com/cgi-bin/v؟pid=ref#trendlines

درباره روند معکوس روند:

ثبت اختراع مجدد چشم انداز Trend Reversal and Exhaustion indicators، ترکیبی از 9.13 با استفاده از تجزیه و تحلیل روند خطی برای مشخص کردن محورهای روند با نشانگر تصویر رنگی کد شده است. نشان داده شده است که یک رکورد قابل توجهی از شناسایی و پیش بینی نقاط تبدیل در بازارهای FX، اوراق قرضه، سهام و کالاها داشته است. علاوه بر این، شاخص ها سیگنال ها را نه تنها در یک نمودار روزانه بلکه در روز نیز ارائه می دهند. این زمانی مشخص می شود که یک روند در حال تبدیل شدن یا تبدیل شدن، خسته شده است. این برنامه به طور خودکار معکوس روند، خستگی روند و معیارهای کامل را شناسایی می کند. این همچنین سطح توقف را محاسبه می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر: http://www.screenulator.com/show_video.php؟id=TR_EXAMPLES

شاخص های کلاسیک TA و همپوشانی: RSI، MACD، SMA، EMA، Bollinger، Band Keltner، Channel Donchian، SAR Parabolic، Ichimoku Cloud، McGinley Dynamic، SuperTrend، Stochastic، ADX، Aroon، Chaikin، Ultimate، MFI، OBV، ATR، ADL شاخص های CCI. ابزار Fibonacci Retracement و متن های حاشیه نویسی. دیگران براساس درخواست ها در دسترس خواهند بود.

توجه: این برنامه آزمایشی رایگان برای 2 هفته یا 100 استفاده است، هر کدام که برای اولین بار می آید.

شکاف یا GAP چیست؟ آموزش استراتژی معاملاتی GAP

شکاف یا گپ، شکاف ایجاد شده در هنگام حرکت شدید قیمت ها در جهت بالا یا پایین است. اگر قیمت بالاتر از قیمت بسته شدن شمع قبلی باشد ، Gap Up نامیده می شود.

اگر به دنبال این هستید که استراتژی شخصی خود را داشته باشید حتما از کتاب استراتژی معاملاتی دیدن کنید.

در غیر این صورت ، اگر قیمت از قیمت بسته شدن شمع قبلی کمتر شود ، آن را Gap Down می نامند.

دلایل ظاهر شدن گپ

– در تعطیلات بازار مالی (مانند شنبه و یکشنبه یا تعطیلات فدرال) ، ممکن است اخبار بزرگی درباره نوسانات وجود داشته باشد. در ابتدای هفته آینده (مانند دوشنبه) یا فردای تعطیلات ، شکاف احتمالاً ظاهر می شود.

– هنگامی که یک رویداد (خبر بد یا خوب) وجود دارد که بسیار قدرتمند است و بازار مالی را تحت تأثیر قرار می دهد ، ممکن است باعث فروش ارز توسط بانک ها شود.

– در تعطیلات بزرگ مانند کریسمس یا پایان سال ، زمانی است که بسیاری از بانک های جهان تجارت را متوقف می کنند. این امر منجر به عدم تداوم معامله می شود که شرط ظاهر شدن شکاف است.

دو نوع شکاف مشترک و معنی آنها

شکاف جدا شده

این نوع شکاف معمولاً هنگامی رخ می دهد که قیمت از منطقه حمایت یا مقاومت خارج شود.

مثلا،

قیمت با فاصله 1 شکاف از منطقه مقاومت شکسته می شود (Gap Up). بازار احتمالاً وارد روند صعودی خواهد شد. همچنین ، Gap Up به یک منطقه پشتیبانی تبدیل می شود.

در غیر این صورت ، قیمت با فاصله 1 شکاف (Gap Down) از منطقه پشتیبانی خارج می شود. احتمال زیادی وجود دارد که بازار وارد روند نزولی شود. و اکنون ، Gap Down به یک منطقه مقاومت تبدیل می شود.

شکاف فراری

وقتی بازار در یک روند صعودی یا نزولی باشد ، این نوع شکاف در ادامه روند ظاهر می شود.

مثلا،

قیمت در یک روند افزایشی است و باعث ایجاد شکاف قیمت (Gap Up) می شود و به شدت افزایش می یابد.

برعکس ، قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و باعث ایجاد شکاف قیمت (Gap Down) می شود. سپس قیمت همچنان ادامه خواهد داشت.

نحوه معامله با Gap

استفاده از Breakaway Gap به عنوان پشتیبانی / مقاومت

اگر از Breakaway Gap به عنوان سیگنال ورود استفاده می کنید ، پس Gap Up = منطقه پشتیبانی. Gap Down = منطقه مقاومت.

این یک استراتژی بازپرداخت قیمت یا پرشده از شکاف در نظر گرفته می شود هنگامی که قیمت به شدت از یک منطقه حمایت یا مقاومت خارج می شود و شکاف ایجاد می کند ، تمایل دارد که دوباره برای آزمایش برگردد یا به عبارت دیگر ، شکاف را پر کند (شکاف قبلی قیمت را بازیابی کنید).

الزامات: یک نمودار شمعدان 5 دقیقه ای ژاپنی. زمان انقضا 15 دقیقه

نحوه باز کردن گزینه:

گزینه UP: قیمت به Gap Up می رسد.

گزینه DOWN: قیمت به Gap Down تبدیل می شود.

برای معامله با این روند از Runaway Gap استفاده کنید

این معامله طولانی مدت (زمان انقضا طولانی) است. می توانید آن را با 1 نشانگر روند مانند SMA30 ترکیب کنید.

الزامات: یک نمودار شمعدان 5 دقیقه ای ژاپنی. زمان انقضا 30 دقیقه یا بالاتر.

نحوه باز کردن گزینه:

گزینه UP: قیمت بالاتر از SMA30 است و Gap Up را ایجاد می قابلیت اطمینان الگوهای شمعدانی کند.

گزینه DOWN: قیمت زیر SMA30 است و Gap Down را ایجاد می کند.

یادداشت ها هنگام استفاده از تجارت Gap

– شکاف ابزاری احتمالی است که باید با شاخص هایی مانند SMA ، RSI ، MACD و … ترکیب شود.

– برای باز کردن سفارشات ، سطح پشتیبانی یا مقاومت را با انواع Gap تعیین کنید.

– بررسی کنید که آیا شکاف با الگوهای شمعدانی آشنا است یا نه تا قابلیت اطمینان را افزایش دهد

ارزیابی سودمندی الگوهای شمعی ژاپنی در بورس اوراق بهادار تهران مقاله

در این تحقیق سودمندی گروهی از الگوهای تحلیل تکنیکی کوتاه مدت، تحت عنوان الگوهای شمعی ژاپنی مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل شمعی ژاپنی یک تکنیک زمان‌بندی کوتاه مدت است که اخطارهای خرید و فروش را بر مبنای رابطۀ بین قیمت‌های شروع، حداکثر، حداقل و پایانی صادر می‌کند. داده‌های تحقیق شامل سری زمانی قیمت‌های روزانۀ سهام 17 شرکت پرمعاملۀ حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 10/1/1374 تا 10/9/1390، است. با استفاده از این داده‌ها سودآوری 28 الگوی شمعی در دو حالت بدون لحاظ کردن کارمزد معاملات و با لحاظ کردن آن ارزیابی و مقایسه گردید. طی فرآیند تحقیق از روش شبیه‌سازی بوت‌ استرپ بر پایۀ مدل GARCH-M برای ایجاد سری‌های زمانی تصادفی از سری اصلی قیمت استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد اکثر الگوهای مورد تحقیق (18 الگو)، در حالت بدون لحاظ کردن کارمزد معاملات، به صورت معنی‌داری سودی بیش از روش خرید و نگهداری حاصل نموده‌اند اما در حالت لحاظ کردن کارمزد معاملات، بسیاری از این الگوها (غیر از 5 الگو)، نمی‌توانند سودی بیش از روش خرید و نگهداری ایجاد نمایند. به طور کلی می‌توان گفت الگوهای شمعی ژاپنی موفق به پیش‌بینی مسیر آیندۀ قیمت و سودآوری می‌شوند ولی این سودها با لحاظ کردن کارمزد معاملات از میان می‌رود. طبقه‌بندی: JEL: G12، G14

خلاصه ماشینی:

"ش کران پایین زمانی برای بررسی است، با وجود این با توجه به اینکه حجم معاملات و تعداد شرکت‌های حاضر در بورس تهران تا سال 1374 بسیار کم است لذا داده‌های مورد استفاده در بیشترین حالت از سال 1374 آغاز می‌گردد. طبق نگاره (1) اعداد بحرانی برای شرکت‌های مختلف متفاوت بوده و می‌توان برای سودهای حاصل از هر الگو در هر شرکت آزمون انجام داد، ولی در این تحقیق از میانگین سادۀ این اعداد استفاده شده و از طرف دیگر از سودهای الگوهای تکنیکی برای شرکت‌های مورد بررسی نیز میانگین ساده گرفته شده تا یک نتیجۀ کلی برای هر الگو در کل شرکت‌ها حاصل شود به عنوان مثال اگر میانگین سود روزانۀ حاصل از الگوی مورد نظر برای کل شرکت‌های مورد بررسی از عدد 0016183/0 بزرگتر باشد، فرض صفر کوچکتر یا مساوی بودن سود حاصل از الگو از سود حاصل از روش خرید و نگهداری در سطح 95 درصد رد شده و در نتیجه بیش‌تر بودن سودآوری الگوی تکنیکی از روش خرید و نگهداری پذیرفته می‌شود. فقط 3 الگوی صعودی و 2 دو الگوی نزولی حتی با لحاظ کردن کارمزد معاملات سودآوری خود را حفظ کردند و این در حالی است که تعداد مشاهده شدن الگوهای نزولی بسیار کم بوده و سودآوری آن‌ها از قابلیت اعتماد کمتری برخوردار است، بنابراین می‌توان گفت فقط 3 الگوی شمعی ژاپنی بعد از لحاظ کردن کارمزد معاملات منجر به سودآوری معنی‌داری بیش از روش خرید قابلیت اطمینان الگوهای شمعدانی و نگهداری شدند. به طورکلی می‌توان گفت الگوهای شمعی ژاپنی در بازار بورس تهران دارای قدرت پیش‌بینی بوده و سودهایی بیش از روش خرید و نگهداری حاصل می‌کنند، اما این سودها با لحاظ کردن کارمزد معاملات از میان می‌رود."

کلیدواژه ها:

کلید واژه های ماشینی:

سود ، الگوهای شمعی ژاپنی ، الگوهای شمعی ژاپنی در بورس ، الگوهای شمعی ، قیمت ، ارزیابی سودمندی الگوهای شمعی ، سودمندی الگوهای شمعی ژاپنی ، ارزیابی ، شمعی ژاپنی در بورس اوراق ، کارمزد معاملات

کندل مارابوزو چیست؟ روش معامله در این نوع از کندل ها

ارز یار | آموزش ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال ابزار بسیار موثری در پیش بینی روند های بازار است. یادگیری این ابزار، بسته به آشنایی و تسلط بر دسته بزرگی از الگوها و نمودارها و اندیکاتورها است تا بتوانیم از طریق آن، ارتباط میان عناصر مختلف تاثیرگذار در رشد و سقوط بازار را کشف کنیم و به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کنیم. الگوی کندل مارابوزو، یکی از همین موارد است. این الگو یکی از زیر مجموعه های ساده و اما در عین حال قدرتمند تحلیل های تکنیکال است که دقیقا کاربرد آن در تشخیص امتداد و آینده روندهای جاری در یک نمودار است. آنچه در سطرهای بعدی در مورد آن بحث خواهیم کرد، دسته ای از اطلاعات اساسی حول و حوش کندل ها و علی الخصوص نوع کندل مارابوزو آن خواهد بود تا بدانیم چگونه می توان با استفاده از آن و البته الگوهای مشابه دیگر، بهترین پیش بینی را از روند باراز انجام داد.

کندل مارابوزو چیست

کندل مارابوزو چیست؟

کندل یا شمعدان یا همان نمودار شمعی از جمله ابزارهای مورد استفاده برای نمایش تغییرات قیمت است که در مفهوم کندل شناسی بسیار از آن استفاده می کنیم. این ابزارها برای بار اول در ژاپن و میان سرمایه گذاران آنجا برای ثبت تغییرات قیمت به کار گرفته شد. از نکات بسیار مهم در مورد کندل ها این است که آنها زمانی به کار می آیند که روند وجود داشته باشد و نوسانات سبب ایجاد یک دسته از اعداد مرتبط با قیمت شود. اصولا کندل ها را می توان بهترین تکنیک مورد استفاده برای ارزیابی ارزش سرمایه معرفی کرد. این کندل ها از دو جز بدنه و سایه تشکیل شده اند که در قسمت بدنه اصلی، قیمت آغاز و پایان نشان دهنده محدوده بالا و پایین می باشد. در بخش سایه کندل که از دو خط باریک تشکیل شده است، خط بالا به عنوان سایه بالا و خط پایین به عنوان سایه پایین شناخته می شود.

کندل مارابوزو به عنوان یک الگوی تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است و در انواع روند های نزولی و صعودی قابلیت تشکیل و دیده شدن دارد. این کندل یک حالت مستطیلی بدون سایه است. بدنه ای که کاملا ستونی و بلند بوده و قطعا باید نسبت به کندل های عادی قبلی آن نمودار، سه یا چهار برابر ارتفاع داشته باشد. از همین جمله می توان این گونه نتیجه گرفت که کندل مارابوزو حکایت از قدرت ادامه در روند جاری است. این قدرت را پیش بینی می کنند که پس از رخ دادن الگوی مارابوزو، حداقل تا چهار کندل بعدی ادامه داشته باشد. طبق تمام ویژگی های کندل در حال عمومی، مارابوزوهایی که در روند صعودی تشکیل می شوند، به رنگ سبز و در روندهای نزولی به رنگ قرمز هستند.

سر تراشیده شده

مارابوزو یک کلمه در فرهنگ لغت ژاپنی است که معنای آن به صورت اصیل در مورد یک “کله تراشیده” است! این موضوع به معنای انعکاس این کندل در بی سایه بودن خودش است. بدین معنا که به طور مثال در یک روند صعودی، نبود سایه نشان از باز شدن قیمت در سطح پایین و بسته شدن آن در پایان روز با قیمت سطح بالا است. آنچه که شاید مهمتر از تمام این بحث ها به نظر برسد این است که اتکا به این تکنیک برای حفظ سرمایه در حداقل چهار کندل بعدی، ریسک بزرگی است. سعی کنید تا کمی بیشتر در مورد جوانب موضوع تحقیق کرده و با اطمینان نسبت به ادامه مسیر تصمیم بگیرید.

انواع کندل های مارابوزو

روش های شناسایی الگوی مارابوزو

این یک الگوی بسیار شناخته شده و واضح بر روی نمودار است که به راحتی می توانید آن را مشاهده کنید. چند نکته را در مورد شناسایی این الگو به خاطر داشته باشید :

 • ارتفاع کندل های الگوی مارابوزو، در کمترین حالت خود به میزان سه یا چهار برابر کندل های عادی نمودار است.
 • شرط اصلی برای مارابوزو بودن کندل را هیچ وقت فراموش نکنید. کندل های مارابوزو هیچ سایه ای ندارند و احیانا اگر سایه باشد آنقدر ظریف و مختصر است که می توان از آن چشم پوشی کرد.
 • مفهوم اصلی مارابوزو رو در نظر بگیرید. ایجاد و تشکیل این الگو نشان دهنده یک روند مداوم است. در واقع زمانی می توان به ایجاد این الگو دل بست که نوسان و معامله ای صورت بگیرد و به صورت بی وقفه تداوم داشته باشد. بنابراین فیلتر مورد نظر در مورد مارابوزو یک الگوی رونده و ادامه دهنده است.

در میان تمامی کندل های موجود بر روی نمودار به دنبال شناسایی کندل بلند و بدون سایه ای باشید. الگوهای سفید و سبز تشکیل شده در مارابوزو، بسیار رونده صعودی هستند و بی وقفه ادامه دارند و در صورت تشخیص آنها می توانند سیگنال ارزشمندی به حساب آیند. در نقطه مقابل الگوهای قرمز و سیاه نیز در حالت روند نزولی بسیار محکم و با شیب تند هستند که احتمال زیان را بسیار بالاتر می برند. ارتفاع هر کندل نشان دهنده قابلیت اطمینان الگوهای شمعدانی رشد یا افت قیمت است و هرچه بلندتر باشد، شیب آن بیشتر است. به طور کلی معامله بر مبنای الگوهای مارابوزو باید کمی با تاخیر و صبر و حوصله همراه باشد تا بتوانید کندل بعدی را نیز مشاهده کنید. نمی توان در اولین شناسایی کندل نسبت به تداوم ان نظر قطعی داد و ریسک بسیار بالایی دارد.

ویژگی های الگوی مارابوزو

الگوی مذکور یک الگوی رونده و مداوم است که بر روی روند قبلی سوار می شود. دارای کندل های بدنه بلند و مستطیلی بوده و اندازه ارتفاع کندل های آن نشانه قدرت خریداران و فروشندگان در معاملات آن تایم فریم می باشد. میزان اعتماد شما به این الگو جهت کشف سیگنال های معاملاتی و اقدام موردنظر، به میزان قدرت و بلندی کندل های آن دارد. دقیقا به این معنا که هرچه میزان بلندی بیشتر باشد، الگوی مورد نظر قابل اطمینان تر بوده و می توان بر مبنای آن تصمیم گیری های درستی انجام داد. موضوع دیگر همخوانی و تطبیق این الگو با روند فعلی بازار است. بدین معنا که اگر یک کندل مارابوزو را مشاهده کردید که به صورت صعودی است، قطعا باید کندل های قبل و بعد به طور کلی روند اخیر بازار نیز با آن هم سو بوده و صعودی باشد. این موضوع در موورد روند نزولی نیز صادق است و باید روند کلی بازار هم سویی قابل درکی با کندل یا کندل های مارابوزوی کشف شده داشته باشند.

در مورد کندل مارابوزو صعودی که تکرار نیز شده و صحت بالایی دارد، خریداران بازار، قدرت زیادی یافته اند و نسبت به خرید بی رویه اقدام کرده اند. این خرید قیمت را بالاتر قابلیت اطمینان الگوهای شمعدانی برده و سبب بسته شدن کندل در ارتفاع بالاتری شده است. از لحاظ روان شناختی باید تاکید کرد که این یک وضعیت مطلوب بسیار خوب است که نشان دهنده امیدواری آنها به رشد سهم می باشد. اما آیا خرید در این نقاط عقلانی است؟ به هر حال اوضاع آنقدر بر وفق مراد است که هیچ کس چند کندل به بعد را نمی بیند. اینکه تاکید در الگوی مارابوزو، به نبودن سایه در کندل است، به این معناست که هیچ خریداری، تا لحظه آخر بسته شدن بازار، از تصمیم خود پشیمان نشده و یا صرف نظر نکرده است. این یک نشانه بزرگ برای کندل روز بعد است. اینکه حتما این امیدواری در روز بعد نیز تداوم دارد. اما پدیدار شدن نشانه های یک سایه در کندل، شروع روند فردا را دچار تزلزل بزرگی می کند. این شک بردن خریداران به سهم، نشان از این دارد که قیمت در یک حاشیه خطرناکی سیر می کند و باید مراقب بود.

روش معامله به کمک مارابوزو

معامله با الگوی مارابوزو

چند نکته را در مورد تحلیل مبتنی بر مارابوزو و معاملات مربوط به آن، به یاد داشته باشید:

 • همخوانی روند پس زمینه و کندل های مارابوزو : چندین کندل مجاور را بررسی کنید تا در این دام بزرگ گرفتار نشوید. باید این همخوانی وجود داشته باشد تا بتوان آن را به الگوی مذکور ربط داد.
 • آیا روند صعودی است یا نزولی؟ آیا این روند قدرتی دارد؟ روندهای بی رمق و سینوسی هیچ ارزشی ندارند و نباید بر روی آنها تحلیل کرده و به دنبال مارابوزو باشید.
 • دامنه نوسان را در تایم بلندتر بررسی کنید : اگر بازار سرمایه شما مانند بورس ایران دامنه نوسان داشته باشد، باید به دنبال توسعه این تحلیل ها به مدت زمان های بلندتری باشید تا از صحت نتایج اطمینان پیدا کنید.
 • در مورد حد زیان خود تصمیم بگیرید و آن را بر روی حداقل قیمت ببندید.
 • قیمت ورود فردا، همان قابلیت اطمینان الگوهای شمعدانی قیمت بسته شدن امروز است.
 • اگر به دنبال اطمینان و عدم ریسک هستید، ابتدا کندل بعدی را مشاهده کرده و سپس معامله کنید.

پیش بینی های احتمالی الگو

– اگر سهم یا ارز در یک روند نزولی قرار دارد و به نظر این روند به انتها رسیده باشد، ایجاد یک کندل سبز مارابوزو، سبب بالارفتن شدید احتمال تغییر روند به صعودی خواهد بود و باید حمایت از آن صورت بگیرد.

– اگر سهم یا ارز در یک روند صعودی بوده و یک مارابوزوی سبز بلند تشکیل شود، این روند قطعا ادامه دار خواهد بود و قیمت بالاتر خواهد رفت.

– اگر سهم در نقاط پایانی یک روند صعودی بوده و یک مارابوزوی قرمز تشکیل شود، احتمال تغییر روند به حالت نزولی بسیار بالاست و اگر با مقاومتی نیز روبرو باشد که اوضاع بسیار خطرناکتر نیز می شود.

– اگر روند نزولی باشد و مارابوزوی قرمز نیز به آن افزوده شود باید ادامه روند و سقوط بیشتر را احتمال داد.

با مواردی که ذکر شد می توانید به سادگی و در عین حال با قدرت در مورد کندل های معامله خود تصمیم گیری کرده و سودهای بزرگی را کسب کنید. تنها کاری که باید بکنید افزایش بی رویه دانش تحلیل خود است. این بهترین راهکار برای کسب سود و زیان کمتر می باشد. اگر به دنبال خرید ارز دیجیتال هسیتد، باید به دنبال این دانش بروید؛ فارغ از اینکه می خواهید بیت کوین بخرید یا ارز دیجیتال MANA، ارز دیجیتالی که به دنبال خرید آن هستید با باید در بهترین قیمت خریداری کنید که کندل شناسی این قدرت را در اختیار شما قرار می دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.