نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو


هر روز صبح وقتی بین مردمی که حال و حوصله خودشان را ندارند و می‌آیند به کافه و شیرینی‌فروشی کوچکِ من در سن‌دیه‌گو تا با سرکشیدن یک فنجان قهوه تلخ و یک گاز از شیرینی محبوب‌شان، انرژی بگیرند و روز را شروع کنند؛ از خودم می‌پرسم تو اصلاً قرار نبود اقتصاددان شوی. این را هر کسی نداند دیگر خودت که خوب می‌دانی. اما حالا هم چیزی را از دست نداده‌ای. کدام‌یک از این مردم معتاد به کافئین تو را می‌شناسند؟ باور کن هیچ‌کس؛ مگر روزنامه‌نگاری که محل به محل آمده باشد تا از تو بپرسد: چرا غول اقتصاد مالی جهان، گم شده است و بازارهای مالی، بدون پدر دارند سقوط می‌کنند یا خود را بالا می‌کشند؟ و تو مثل همیشه در جوابش بگویی: «بنشین، اول یک قهوه بخور و شارژ بشو تا برایت بگویم، چطور پسر یک خوار‌‌بارفروش اهلِ ایلینوی که در دبیرستان ویولن می‌نواخت و عاشق فیزیک، فلسفه و دخترها بود، یک روز چشم باز کرد و دید که پل ساموئلسون‌، برنده جایزه نوبل، با فریاد گفته است: «چرا باور نمی‌کنید وال‌استریت بر روی شانه‌های هری مارکوویتز ایستاده است».

مدیریت سبد سرمایه گذاری پروژه و پروژه های فناوری اطلاعات

مقدمه: نفوذ روزافزون پروژه ها به عنوان یک راه برای سازمان دهی کارها در بسیاری از سازمان ها مستلزم مدیریت موثر پروژه های متعدد است. با توجه به پیچیدگی های اجرای پروژه های فناوری اطلاعات در سازمان ها و با توجه به محدودیت منابع سازمان ها به خصوص در صورت داشتن پروژه های متعدد، لزوم توجه و بکارگیری مدیریت پورتفولیوی(سبد سرمایه گذاری) پروژه در دستیابی به اهداف پروژه نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو ها در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .در این پژوهش سطح مدیریت پورتفولیوی پروژه های فناوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را بر اساس مدل سه مرحله­ای bert de reyck (1- فهرست موجودی پورتفولیو 2- بهینه سازی پورتفولیو 3- اداره پورتفولیو )تعیین شد. روش بررسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و با توجه به روش گردآوری داده­ها توصیفی-پیمایشی ازشاخه میدانی- است.ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی پرسشنامه توسط عده­ای از متخصصان و استادان تایید شده است و پایایی آن با استفاده از ضریب alpha cronbach برابر 82 درصد محاسبه گردیده است. در این پژوهش نمونه گیری انجام نشده و جامعه آماری شامل،کلیه­ی کارکنان فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392 شمسی بوده است و برای تحلیل نتایج علاوه بر آمار توصیفی - میانگین و انحراف معیار و . - از آزمون های t تک متغیره و سطح معناداری 05/0 به کمک نرم افزار 18 spss استفاده شده است. یافته ها: تحلیل توصیفی مولفه های مدیریت پورتفولیوی پروژه بر اساس سه مرحله­ی سازماندهی شده­ی مدل bert de reyck نشان داد که مرحله­ی اول دارای میانگین 81/0±45/2، مرحله دوم دارای میانگین 69/0±02/2 و مرحله سوم دارای میانگین 74/0±87/1 می باشند. بررسی تاثیر مدیریت پورتفولیو بر سطح اثربخشی نشان داد که؛ میانگین سطح اثربخشی پروژه های سازمان در هر یک از شاخص های خود ، تحت مدیریت پورتفولیو، در حد مطلوب بوده و میانگین آن ها بیش از 75/2 بوده است(05/0p-value<) و لذا اثربخشی در رابطه­ی مثبت با مدیریت پورتفولیو بوده است.بررسی میانگین سطح مشکلات پروژه های سازمان در هر یک از شاخص های خود تحت مدیریت پورتفولیو نشان داد که میانگین بیش از 75/2 بوده(05/0p-value<) و لذا سطح مشکلات در رابطه­ی منفی با مدیریت پورتفولیو بوده است. نتیجه­گیری: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نظر سطح مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات در مرحله­ی دوم مدل bert de reyck قرار دارد. همچنین تحت یک مدیریت پورتفولیوی مناسب می توان بر سطح اثربخشی پروژه ها افزود و نهایتاَ بررسی سطح مشکلات پروژه های سازمان تحت مدیریت پورتفولیو نشان داد که هر چه سطح مدیریت پورتفولیو ضعیف تر باشد بر مشکلات پروژه های سازمانی افزوده می شود . واژه­های کلیدی: مدیریت؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ سرمایه گذاری ها.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مدیریت هزینه در پروژه های فناوری اطلاعات

یکی از مسایلی که این رو زها مدیران در تمام سطوح با آن مواجه شده اند، سرمایه گذاری، استفاده مؤثر از فن آوری، بخصوص فن آو ری اطلاعات می باشد. در پرو ژه های فن آوری اطلاعات ( (IT پیگیری برنامه زمان بندی پروژه و مدیریت هزینه بسیار ضعیف می باشد. این پرو ژه ها بسیار پرهزینه بوده که معمولأ مقدار هزینه آن در انتهای پروژه بیشتر از بودجه برنامه ریزی شده می باشد. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر در افزایش.

سرمایه گذاری در پروژه های شهری

This article has no abstract.

بررسی مدیریت هزینه در پروژه های فناوری اطلاعات

یکی از مسایلی که این رو زها مدیران در تمام سطوح با آن مواجه شده اند، سرمایه گذاری، استفاده مؤثر از فن آوری، بخصوص فن آو ری اطلاعات می باشد. در پرو ژه های فن آوری اطلاعات ( (it پیگیری برنامه زمان بندی پروژه و مدیریت هزینه بسیار ضعیف می باشد. این پرو ژه ها بسیار پرهزینه بوده که معمولأ مقدار هزینه آن در انتهای پروژه بیشتر از بودجه برنامه ریزی شده می باشد. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر در افزایش.

بررسی و اولویت بندی مخاطرات برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) (مطالعۀ موردی: پروژه های زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات)

برون­سپاری فناوری اطلاعات رویکردی در حال گسترش و جایگزین اجرای پروژه­ها و ارائۀ خدمات فناوری اطلاعات درون سازمان است. تجربۀ سازمان­ها در برون­سپاری فناوری اطلاعات نشان می‎دهد این فرایند مخاطرات و مشکلات گوناگونی به همراه دارد. پژوهش پیش رو به شناسایی و اولویت­بندی مخاطرات برون­سپاری پروژه­های زیرساخت فناوری اطلاعات پرداخته است. پس از بررسی چارچوب­های مختلف تقسیم­بندی مخاطرات برون­سپاری فناوری ا.

نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو

ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

2. مدلهای ریسک متوسط با ریسک پس زمینه

2.1. مدلهای غیرقطعی

2.2. شکل قطعی مدل ریسک متوسط با ریسک پس زمینه

2.3. بحث در مورد راه حل بهینه مدل ریسک متوسط با ریسک پس زمینه

When making investment decisions, one will face not only the risk of financial assets within portfolio but also background risk. This paper discusses an uncertain portfolio selection problem in which background risk is considered and the security returns and background assets return are given by experienced experts’ evaluations instead of historical data. Regarding the returns of the securities and background assets as uncertain variables, we propose an uncertain mean-risk model with background risk for portfolio selection and the crisp forms of the model are provided when security returns obey different uncertainty distributions. In addition, when everything else is same, it is concluded that the optimal expected return of the mean-risk model with background risk is usually smaller than that without background risk. Moreover, the relationship between the optimal solution of our model and that of the model in Huang’s paper “Uncertain Portfolio Selection with Background Risk” is discussed. Finally, numerical examples are presented to illustrate the effectiveness of the model and to show the effect of background risk on investment decision.

Portfolio selection problem is to consider how to allocate one’s capital in different risky securities in order to maximize the return of portfolio with risk control. Markowitz [1] first proposed the mean–variance model in 1952, which is the foundation of modern portfolio theory and has been the most impact-making development in mathematical finance management. However, measuring the risk by the variance of return of a portfolio has some limitations. In view of this, scholars studied other methods to measure investment risk of the portfolio and built a lot of portfolio optimization models, such as, mean– semivariance model [2,3], expected absolute deviation model [4], Value-at-Risk model [5,6], Conditional Value-at-Risk models [7,8], mean–semivariance–CVaR model [9], etc. In this paper, risk curve [10] will be used as the risk measure since it provides information about all the likely losses.

In this paper, the effect of the background risk on investments has been discussed. In the complex financial and social environment, there are situations where background assets return and the security returns have to be evaluated by experienced experts due to the unexpected things and the lack of historical data. This paper has discussed that risk level can be measured by risk curve and proposed uncertain mean-risk model with background risk for portfolio selection. The crisp equivalents of the model are provided. In addition, for any given r, we have found that the expected return of the optimal portfolio with background risk is smaller than that without background risk. Different from Huang’s model, our model can consider all the possible risks that investors could tolerate.

Finally, both the numerical examples and the analysis show that the mean-risk model with background risk is effective and background risk has a great effect on the investment decision.

در زمان اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، نه تنها با ریسک داراییهای مالی در پورتفولیو، بلکه با ریسک پس زمینه نیز نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو مواجه می شویم. در این مقاله، یک مسئله انتخاب پورتفولیوی غیرقطعی مورد بحث قرار می‌گیرد که در آن ریسک پس‌زمینه در نظر گرفته می‌شود و بازده اوراق بهادار و دارایی‌های پس‌زمینه به جای ارقام و اطلاعات تاریخی توسط ارزیابی کارشناسان مجرب ارائه می‌شود. با در نظر گرفتن بازده اوراق بهادار و دارایهای پس زمینه به عنوان متغیرهای غیرقطعی، ما یک مدل ریسک متوسط غیرقطعی را با ریسک پس زمینه برای انتخاب پورتفولیو مطرح می کنیم و شکلهای قطعی این مدل را در زمانی که بازده اوراق بهادار و بازده دارایی پس‌زمینه از توزیع نرمال عدم قطعیت پیروی می کند ارائه می دهیم. نتیجه گرفته می‌شود که وقتی همه چیز یکسان باشد، بازده پرتفولیوی بهینه مورد انتظار با ریسک پس‌زمینه بطور معمول کم‌تر از زمانی است که ریسک پس‌زمینه وجود نداشته باشد. علاوه براین، ما در مورد رابطه بین راه حل بهینه مدل خود و مدل ارائه شده در مقاله Huang تحت عنوان " انتخاب پروتفولیوی غیرقطعی با ریسک پس زمینه" بحث می کنیم. در نهایت، مثالهای عددی را ارائه می دهیم تا کارایی مدل و همچنین تاثیر ریسک پس زمینه را بر تصمیم سرمایه گذاری نشان دهیم.

مسئله انتخاب پروتفولیو این است که چگونه در اوراق بهادار پرمخاطره سرمایه گذاری کنیم تا بازده پورتفولیو را با کنترل ریسک به حداکثر برسانیم. Markowitz (1) ابتدا در سال 1952 مدل واریانس متوسط را که اساس نظریه پورتفولیوی مدرن است و بیشترین تاثیر را در توسعه مدیریت مالی ریاضی داشته است، مطرح کرد. با این حال، ارزیابی ریسک با واریانس بازده یک پورتفولیو دارای محدودیت هایی است. با توجه به این امر، محققان روشهای دیگری را برای اندازه گیری سرمایه گذاری در نمونه کارها مورد مطالعه قرار دادند و مدل های زیادی از بهینه سازی پورتفولیو را ارائه دادند که عبارتند از مدل نیمه واریانس متوسط (2،3) ، مدل انحراف مطلق (4)، مدل ارزش در معرض خطر (5،6)، مدلهای شرطی ارزش در معرض خطر (7،8)، مدل CVaR نیمه واریانس متوسط (9) و غیره. در این مقاله، منحنی ریسک (10) به عنوان معیار ریسک مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا آن اطلاعاتی را در مورد همه زیانهای احتمالی فراهم می آورد.

در این مقاله، تاثیر ریسک پس زمینه بر سرمایه گذاریها مورد بحث قرار گرفته است. در یک محیط پیچیده مالی و اجتماعی، موقعیتهایی وجود دارد که در آن بازده داراییهای پس زمینه و بازده اوراق بهادار باید توسط کارشناسان مجرب با توجه به عوامل غیرمنتظره و کمبود داده ها و اطلاعات تاریخی مورد ارزیابی قرار گیرند. این مقاله در این خصوص بحث می کند که سطح ریسک می تواند با منحنی ریسک و مدل ریسک متوسط غیرقطعی با ریسک پس زمینه برای انتخاب پورتفولیو ارزیابی شود. معادلهای قطعی این مدل ارائه شده اند. علاوه براین، برای هر rتعیین شده، مشاهده کردیم که بازده مورد انتظار پورتفولیوی بهینه با ریسک پس زمینه کوچکتر از حالت بدون ریسک آن است. مدل ما که با مدل Huang متفاوت است، می تواند همه ریسکهای ممکنی را که سرمایه گذاران می توانند تحمل کنند مورد نظر قرار دهد.

در پایان، مثالهای عددی و همچنین تجزیه و تحلیلها نشان می دهند که مدل ریسک متوسط با ریسک پس زمینه می تواند مدل موثری باشد و ریسک پس زمینه دارای تاثیر زیادی بر تصمیم سرمایه گذاری است.

نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو

آرشیو دسته بندی برای "آموزش"

شاخص ترس و طمع در ارزهای دیجیتال

روانشناسی انسان به طور قابل پیش بینی غیر منطقی است زیرا بسیاری از افراد در شرایط خاص واکنش مشابهی نشان می دهند. این واکنش ها در بازار های مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال نیز در بسیاری از موارد غیر منطقی است. احساسات بازارها را به حرکت در می آورد. حرص و طمع باعث افزایش …

پورتفولیو فریلنسر چیست و چگونه می توان یک پورتفولیو قوی ساخت؟

یک ویژگی مشترک میان همه فریلنسرهای موفق ، داشتن نمونه کار و پورتفولیو قوی است. بسیاری از سایت های فریلنسری محبوب که درآمد های دلاری قابل توجهی به فریلنسر ها و دور کار ها پرداخت می کنند، گزینش دارند و یکی از مهم ترین شروط پذیرش در گزینش این سایت ها داشتن یک پورتفولیو است …

معرفی بهترین نرم افزار های ویرایش فیلم و ساخت ویدئو

استفاده از نرم افزار ویرایش فیلم مناسب می تواند تفاوت چشمگیری در کیفیت محتوا و ویدئو های شما ایجاد کند. انتخاب بهترین نرم افزار بستگی به هدف و سطح مهارت و تجربه شما دارد. به عنوان مثال ، نرم افزار مناسب برای یک فیلم ساز حرفه ای با سیستم عامل پر قدرت با نرم افزار …

بررسی دقیق بانک ترون (Bank of Tron)

بانک ترون که بیشتر با نام بانک اف ترون شناخته می شود، یک پلتفرم سرمایه گذاری تحت عنوان بلاکچین ترون است که وعده 3.7 درصد تا 6.8 درصد سود سرمایه گذاری در روز را می دهد. این رقم سود بسیار بیشتر از آن چیزی است که موسسات مالی برای سرمایه گذاری به مشتریان خود پرداخت …

ارز مجازی چیست و چه تفاوتی با ارز دیجیتال دارد؟

با گسترش بیت کوین و نقل و انتقالات بانکی بین المللی اصطلاحات متفاوتی نظیر ارز مجازی، ارز الکترونیک و ارز دیجیتال گسترش یافته است. اگر چه گاهی کاربران این اصطلاحات را به جای یکدیگر استفاده می کنند اما این عبارت در مفهوم متفاوت اند و بهتر است معنای دقیق هر کدام را اطلاع داشته باشیم. …

چگونه حساب یونیک فاینانس را وریفای کنیم؟

اگرچه بازار سرمایه گذاری یونیک فاینانس حاشیه های زیادی را با خود به همراه دارد، اما هنوز عده زیادی به دنبال کسب درآمد دلاری از یونیک هستند. فارغ از این موضوع که آیا عملکرد یونیک فاینانس مورد تایید است یا خیر؟! در این مقاله بنا به درخواست کاربران، نحوه وریفای اکانت یونیک فاینانس را بررسی …

لیست صرافی های کرج به همراه تلفن و آدرس

صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی، به عنوان یک مرکز معتبر خرید و فروش ارز های کشور های مختلف شناخته می شوند که افراد می توانند به شعبات آنها در شهر خود مراجعه کرده و ارز مورد نظر خود را مانند دلار و یورو خریداری کرده و یا بفروشند. در این مقاله ما لیستی …

دابل وی و کریپتو هندز دو طرح پانزی یک شرکت

هنگامی که پولی برای سرمایه گذاری دارید، فرصت های زیادی برای افزایش سرمایه های شما وجود دارد. این موقعیت ها با خطراتی نیز همراه هستند، دابل وی (double way) ، یکی از طرح های بیشمار مبتنی بر رمزنگاری در اینترنت است که از این خطرات جدا نیست. با آگاهی از دارایی های دیجیتالی بالاتر ، …

اصطلاح پرتفوی به زبان ساده

در متون و زمینه های مختلف اقتصادی، پرتفوی یا سبد سرمایه گذاری به مجموعه ای از سرمایه گذاری ها یا دارایی مالی گفته می شود که در دست افراد، شرکت های سرمایه گذاری، موسسات مالی یا صندوق های پوشش ریسک می باشند. معادل فارسی آن سبد سهام یا سبد سرمایه گذاری است. این گروه از …

نقدینگی چیست و چرا اهمیت دارد؟

نقدینگی بازار بر هر چیزی از تفاوت قیمت خرید و فروش گرفته تا انجام معاملات تاثیر گذار است. به همین دلیل دانستن معنای آن و شناختن بازارهایی با میزان نقدینگی های مختلف اهمیت زیادی دارد. نقدینگی بیانگر میزان خرید و فروش یک کالا با سرعت بالا و قیمتی پایدار است. به بیانی ساده تر، می …

بروکر ترید انجین چیست و چگونه کار می کند؟

در روزهایی که تب سرمایه گذاری در فارکس یا ارز های دیجیتال بسیار داغ است و تمامی افراد فارغ از میزان سرمایه اولیه، به دنبال کسب درآمد دلاری هستند، فعالیت در بروکر های معتبر می تواند بهترین گزینه باشد. بروکر ترید انجین (Tradengine) یکی از کارگزاری هایی است که این امکان را برای کاربران فراهم …

صندوق قابل معامله ETF چیست؟

صندوق قابل معامله در بورس یا همان ETF به سبد سهامی گفته می شود که شما از طریق یک کارگزاری در بورس سهام معامله می کنید. این صندوق ها به صورت مجازی برای تمام دسته های مختلف دارایی ها مثل سرمایه گذاری های سنتی، منابع یا ارزها به کار می روند. ETF در بورس یکی …

سرمایه‌گذاری‌ جوانه در استارتاپ سازیتو

استارت‌آپ سازیتو ( Sazito ) در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد بستری مناسب برای ساخت فروشگاه‌های آنلاین شکل گرفته است و در سال‌های فعالیت خود توانسته خدمات خود را به چندین هزار کسب و کار خرد و متوسط ارائه دهد.

حوزه فعالیت - سایت ساز

data art

سرمایه‌گذاری‌ جوانه در استارتاپ دیتاآرت

استارت‌آپ دیتاآرت ( DataArt )، یک پلتفرم داده و تجربه مشتری است که در مسیر رشد داده‌محور همراه شما خواهد بود.

حوزه فعالیت - هوش مصنوعی

فرصت‌های سرمایه‌گذاری
جوانه برای حمایت
از کسب و کارهای نوآور

جوانه قصد دارد در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که یا به رشد شرکت‌های درون گروه هزاردستان کمک کنند و یا بازارهای جهانی را هدف گرفته‌ باشند. از گفت‌وگو با هر تیمی که در این چارچوب فعال باشد استقبال می‌کنیم.

اگر به هر دلیل دیگری هم فکر می‌کنید کسب‌وکار یا ایده شما می‌تواند برای ما جالب باشد، لطفا با ما تماس بگیرید. بعضی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد علاقه جوانه را در ادامه معرفی کرده‌ایم. البته این فهرست ممکن است همواره تغییر کند، ضمن این‌که سرمایه‌گذاری ما تنها محدود به این فرصت‌ها نیست.

این‌ها موضوعاتی است که ما به آینده آن‌ها خوش‌بینیم و فکر می‌کنیم با توجه به ظرفیت‌های شرکت‌های گروه هزاردستان (دیوار، بلد، بازار، ستون و …)، می‌توانیم در موفقیت و رشد سریع آن‌ها کمک کنیم. اما حتما فرصت‌های دیگری هم هست که ما هنوز به آن‌ها فکر نکرده‌ایم و از پیشنهاد شما در این‌باره استقبال می‌کنیم.

قهوه‌فروش پورتفولیو

80

هر روز صبح وقتی بین مردمی که حال و حوصله خودشان را ندارند و می‌آیند به کافه و شیرینی‌فروشی کوچکِ من در سن‌دیه‌گو تا با سرکشیدن یک فنجان قهوه تلخ و یک گاز از شیرینی محبوب‌شان، انرژی بگیرند و روز را شروع کنند؛ از خودم می‌پرسم تو اصلاً قرار نبود اقتصاددان شوی. این را هر کسی نداند دیگر خودت که خوب می‌دانی. اما حالا هم چیزی را از دست نداده‌ای. کدام‌یک از این مردم معتاد به کافئین تو را می‌شناسند؟ باور کن هیچ‌کس؛ مگر روزنامه‌نگاری که محل به محل آمده باشد تا از تو بپرسد: چرا غول اقتصاد مالی جهان، گم شده است و بازارهای مالی، بدون پدر دارند سقوط می‌کنند یا خود را بالا می‌کشند؟ و تو مثل همیشه در جوابش بگویی: «بنشین، اول یک قهوه بخور و شارژ بشو تا برایت بگویم، چطور پسر یک خوار‌‌بارفروش اهلِ ایلینوی که در دبیرستان ویولن می‌نواخت و عاشق فیزیک، فلسفه و دخترها بود، یک روز چشم باز کرد و دید که پل ساموئلسون‌، برنده جایزه نوبل، با فریاد گفته است: «چرا باور نمی‌کنید وال‌استریت بر روی شانه‌های هری مارکوویتز ایستاده است».

همان هری که در دبیرستان یک نادان نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو تمام‌عیار بود و قبل از اینکه دخترها بفهمند دلال‌ها چطور ثروتمند می‌شوند، با یک دوست بداخلاق و عصبانی که تا 65سالگی استاد شیمی ماند و زیباترین دختر اهل شیکاگو که بعدها همسر اولش شد، به فرار کردن از کلاس درس فکر می‌کرد و قرار بود بزرگ‌ترین فیلسوف دنیا شود یا رهبر جوان‌ترین ارکستر سمفونی جهان که نامش در گینس به خاطر تعداد نوازنده‌های معروفش ثبت شده است؛ اما هیچ‌کدام از اینها سرنوشتش نشد و تا 90سالگی تحقیق کرد، کتاب و مقاله نوشت و به مردم یاد داد مراقب سرمایه‌هایشان باشند و مانند آنتونیوی ونیزی باشند؛ بازرگان عبوسی که هر وقت از او پرسیدند چرا اینقدر عصبانی هستی، آیا کسب‌و‌کارت نمی‌چرخد؟، گفت: «باور کنید همه چیز خوب است. من حتی هر روز صبح از پول و ثروتم هم تشکر می‌کنم و برایم حکم کتاب مقدس را دارند. فقط اگر قیافه‌ام درهم و عصبانی است، به خاطر غیرقابل اعتماد بودن بازارهای سرمایه‌گذاری من است که هر آن امکان دارد از ثروت سالانه‌ام کم و من را عزادار ورق‌های کنده‌شده از کتاب مقدسم کند». عزاداری که منِ مارکوویتز هم تجربه‌اش کرده‌ام اما نه برای پول که بیشتر اشک‌هایم برای ادامه ندادن راه رنه دکارت و دیوید هیوم عزیزم بودند و فرصتی که برای نقد نظریات کانت از دستم رفت و من را به گمان دیگران وارد دنیای اقتصاد و نظام‌های مالی کرد، ولی به باور خودم، راهی تحقیق در عملیات و تکنیک‌های ریاضی، آماری و کامپیوتری کرد و عمیقاً از من یک فیلسوف ریاضیدان ساخت. فیلسوفی که وقتی مطالعه نظریه بازی‌، تئوری مطلوبیت مورد انتظارِ جان فون نویمان، «اقتصاد عدم قطعیت» و دیدگاه‌های اسکار مورگنشترن، میلتون فریدمن، جاکوب مارشاک و لئونارد سوج در سال‌های کارشناسی ارشد را پشت سر گذاشت، در خلال تحصیل عضو «کمیسیون تحقیقات اقتصاد کاولز» شد. مقاله «انتخاب نمونه کارها»ی او در مجله مالی آمریکا چاپ شد و به عنوان نقطه فلسفی مقابل انتخاب سنتی سهام -با این استدلال که مدل ارزش جان بور ویلیامز، قدرت تحلیل تاثیر ریسک را ندارد- تئوری مدرن پورتفولیو (‌MPT) را مطرح کرد که عملاً تکنیک‌های استاندارد کامپیوتری بود و بعدها به کمک یک دلال فهمید می‌شود از بازار پول درآورد. درست فهمیدید از یک دلال.

خنده تلخ فریدمن

من وقتی دانشجوی دکترا بودم برای انتخاب موضوع رساله (بدترین عامل استرس‌زای دنیا) به سراغ استاد راهنمایم یعنی جیکوب مارشاک رفتم. سرش خیلی شلوغ بود و مجبور شدم چندساعتی در دفترش منتظر بمانم. در کنار من مردی نشسته بود که بعدها فهمیدم با عنوانی مطلوب «کارگزار» و در عمل دلالِ سهام در کفِ بازار است. او در میان حرف‌هایمان، به من گفت: «چرا این تکنیک‌های آماری را از روی کاغذ برنمی‌داری و وارد بازار سهام کنی؟ پول را دوست نداری؟» بهترین توصیه‌ای که می‌توانست از دهان یک دلال بیرون بیاید و حتی مارشاک هم آن را بپسندد. وقتی به مارشاک گفتم این مرد فکر می‌کند باید این تکنیک‌ها را در بازار سهام و به صورت عملی هم آزمایش کنم، سرش را از روی کاغذها بیرون آورد، خندید و با همان خنده کشدار گفت: «‌عجب ایده معرکه‌ای، اما من ادبیات بازار را بلد نیستم، برو پیش پروفسور مارشال کچام، رئیس دانشکده بازرگانی؛ هم راهش را بیاموز و هم عنوان رساله‌ات را پیدا کن». نزد کچام که رفتم، فهرستی از مقالات و کتاب‌ها را به من داد تا در مدتی کوتاه مطالعه کنم. این فهرست شامل عنوان مقالاتی از بنجامین گراهام، دیدگاه‌ها درباره نظریه ارزش سرمایه‌گذاری جان بور ویلیامز و نظریات مالی آن زمان بود که من با دیدگاه‌های ویلیامز مطالعه این فهرست را شروع کردم. ویلیامز از اولین کسانی بود که دیدگاه «کازینو» را به چالش کشیده بود. ویلیامز گفته بود «ارزش یک سهام باید ارزش فعلی سود سهام آتی آن باشد. بنابراین فکر کردم، سود سهام نامشخص است و احتمالاً منظور او ارزش مورد انتظار بوده است. اما بعداً که به مطالعه کتابش رسیدم، متوجه شدم که به گمان او، اگر در مورد یک مقدار نامطمئن بودیم، باید از میانگین استفاده کنیم، زیرا با تنوع کافی، تمام عدم قطعیت از بین می‌رود و میانگین را به دست خواهید آورد»؛ استدلالی که به نظر من قانع‌کننده نبود و همین باعث شد تا زمینه‌های نظریه مدرن پورتفولیو در ذهن من شکل نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو بگیرد و موضوع رساله دکترایم شود. موضوعی که نمره خوبی به آن ندادند و حتی میلتون فریدمن در بین دفاعیاتم با لحنی تمسخرآمیز گفت: «اولاً که چرا این موضوع جدید نیست و دوم اینکه اصلاً می‌دانی تئوری سبد سهام، جزئی از علم اقتصاد نیست؟». ادعایی که فقط بخش اول آن را به سبک خودم قبول داشتم. من می‌دانستم مثال «همه تخم‌مرغ‌هایت را در یک سبد نگذار»، مثال تازه‌ای نیست. قدیمی‌ها هم می‌دانستند که در سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی یک استراتژی برای بقاست و این تنوع در تلمود بابلی به خوبی توضیح داده شده است؛ جایی که به ما توصیه می‌شود: «یک سبد دارایی را به سه قسمت تقسیم کنید: یک قسمت را برای تجارت (سرمایه در گردش)، یک قسمت را قابل تبدیل و سیال (طلا) و یک قسمت را در زمین نگه دارید». قاعده‌ای که به طرز شگفت‌انگیزی برای سرمایه‌گذاران فردی خوب عمل می‌کند و ریاضی ساده‌ای هم دارد اما با این حال، برای سرمایه‌گذاران نهادی با دارایی‌های گسترده، به‌خوبی جوابگو نیست و خنده فریدمن را تلخ می‌کرد اگر درک کرده بود استراتژی من نوآوری‌هایی دارد که تلمودی‌ها اگر می‌دانستند برایش 3500 سال هم منتظر می‌ماندند. یا حتی وقتی حدود 500 سال پس از تلمود بابلی، سلیمان به سرمایه‌گذاران توصیه کرد: ‌«هر چه دارید به هفت قسمت نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو تقسیم کنید و آنها را نگه دارید که هفت عدد مقدسی است. غلات خود را به آن طرف رود بیندازید چون به زودی نتیجه‌اش را می‌بینید؛ و به امروز اکتفا نکنید. هر چه دارید امروز نخورید که فردا هم هست و شما نمی‌دانید فردا چه بلایی بر سر شما و سرزمین‌تان خواهد آمد.» یا حتی هنگامی که بنجامین فرانکلین در مورد اینکه چگونه کسانی که خانواده‌های پرجمعیتی دارند به عاملی گسترده برای غم و اندوه جامعه تبدیل می‌شوند، توضیح داد: «با سرمایه‌گذاری تمامی دارایی‌ها بر روی یک چیز مشخص، فرصت ضرر بیشتر می‌شود و تنوع به معنای سازش در مورد پاداش‌هایی است که ممکن نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو است از تخصص در هزینه کردن درآمد و دارایی به دست آید»؛ بی‌شک، این انتظار وجود داشته که تنوع ادواری، انسان را به جایی برساند که با یک استدلال ریاضی دقیق به نفع تنوع، بتوان تخصیص به طبقات دارایی‌هایی با بازده بالاتر را افزایش داد و بازدهی بالاتری با ریسک کمتر به دست آورد. همان چیزی که من به آن رسیدم، در سال 1954 به پایه مهندسی مالی مدرن تبدیل شد و برتون گوردون مالکیل، اقتصاددان و نویسنده کتاب‌های «پیاده‌روی تصادفی در وال‌استریت» و «راهنمای پیاده‌روی تصادفی برای سرمایه‌گذاری»1 آن را یکی از «ناهارهای رایگان و واقعی اقتصاد» نامید. تعبیری که درک آن واقعاً برای من به مثابه گرفتن یک عکس برای ثبت یک لحظه ناب بود و با شنیدنش با صدایی بلند ناخودآگاه گفتم: («‌yes,yes»، همین درست است). حسی که برای گرفتن جایزه نوبل هم داشتم؛ البته به شدت متفاوت‌تر.

مرز مارکوویتز و دماغ شکسته

همان‌طور که می‌دانید کسی به شما پول نمی‌دهد که با روبدوشامبر، پشت میز کارتان بنشینید، کتاب بخوانید، تحقیق کنید و مبدع نظریه‌ها شوید. بی‌شک اگر ارثی کلان نداشته باشید یا رابطه‌ای که زورش بر پول بچربد، باید کار کنید و پول در بیاورید. من هم که پسر خواربارفروشی بودم که فقط یک مغازه کوچک از خود داشت. برای نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو همین، قبل از اتمام رساله، در شرکت «‌RAND‌» و به دعوت خود آنها مشغول به کار شدم. وظیفه من در این شرکت نظارت بر اعمال محاسباتی روش دانتزیگ با کمک کورپوریشن بین‌المللی ماشین‌های کسب‌وکار «IBM» بود که توانایی «‌RAND‌» برای حل مسائل برنامه‌ریزی خطی را افزایش می‌داد. در کنار انجام این کار، از من خواسته شد مقالات جرج بی دانتزیگ، «پدر برنامه‌نویسی خطی» را پیرامون الگوریتمی برای به دست آوردن جواب بهینه تابع هدف خطی با دستگاهی از قیود، مطالعه و بررسی کنم. درخواستی که به ملاقات با دانتزیگ منجر شد و کمکم کرد تا پژوهش تکنیک‌های بهینه‌سازی را شروع کرده و الگوریتم خط بحرانی را برای شناسایی میانگین واریانس بهینه سبدهای سهام توسعه دهم، آنچه بعدها «مرز مارکوویتز» نام‌گذاری و دلیل دریافت پیشنهاد کاری از شرکت خوشه‌ای آمریکایی چندملیتی«جنرال‌الکتریک» شد که البته آن را پذیرفتم. بماند که فضای کاری این شرکت و مشکلات انحصاری آن، برایم خفه‌کننده بود؛ به همین خاطر، طاقت نیاوردم و دوباره به «‌RAND‌» برگشتم و این‌بار زبان و سیستم شبیه‌سازی و برنامه‌نویسی ‌«‌SIMSCRIPT» را با کمک برنارد هاوسنر، ابداع کردیم که به عنوان پیش‌پردازنده Fortran اجرا و برای شبیه‌سازی‌های رویداد گسسته بزرگ طراحی شد، بر روی دو زبان برنامه‌نویسی، سیمولا ۱ و سیمولا۶۷ که در مرکز محاسبات نروژی در اسلو، توسط اوله یوهان دال و کریستین نیگارد توسعه یافته بود، اثر گذاشت؛ و عاملی شد تا پس از ادامه توسعه و ادغام زبان‌های«‌SIMSCRIPT» در مرکز تحلیل اطلاعات کالیفرنیا (CACI)، در سال 1968 به عنوان استاد دانشگاه کالیفرنیا، وارد حوزه آکادمیک شده، با شروع سال تحصیلی 1993، استادیار دانشکده مدیریت رادی در سن دیه‌گو شوم، دادن مشاوره‌های تخصصی به شرکت‌هایی بزرگ چون مرکز تحقیقاتی تی‌جی واتسون «‌IBM»، حداقل تا 9 سال بعد از آن ادامه پیدا کند، در سال 1989، به خاطر کار در زمینه «انتخاب نمونه کارها»، «برنامه‌نویسی ریاضی» و «شبیه‌سازی»، جایزه نظریه جان فون نیومن را بگیرم و بعد از آن و بالاخره جایزه نوبل اقتصاد را از آنِ خودم کنم. جایزه‌ای که قبل از من به ساموئلسون و فریدمن رسیده بود و با آنکه کتاب «انتخاب نمونه کارها» را بعد از اتمام رساله و در سال 1959 نوشته بودم و زمزمه‌های دریافت جایزه نوبل به خاطر آن 31 سال مدام زمزمه می‌شد، بعد از جیمز توبین، عضو شورای مشاوران اقتصادی و شورای حکام فدرال‌رزرو، نوبل اقتصاد به من رسید و البته حس از هم جدا شدن بینی و صورتم را داشت. جیمز توبین جایزه نوبل را به خاطر مطالعه‌اش روی نظریه پورتفولیوی من گرفته بود و قبول کنید درد داشت. دردی نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو که گویی از قبل کشیده و به همین دلیل عطای نوبل را به لقایش از سال‌ها قبل بخشیده بودم.

کفش‌هایتان را دربیاورید و فرار کنید

81

سال 1981، وقتی برای جلسه‌ای در سیلور اسپرینگ مریلند بودم، دعوتنامه‌ای دریافت کردم که از من خواسته شده بود، در مراسم اهدای نوبل به توبین شرکت کنم. شرکت در مراسمی که دریافت‌کننده جایزه‌اش به خاطر تمام کردن اسم نظریه من به نام خودش جایزه می‌گرفت. برای همین دعوتنامه را که گرفتم به همسرم باربارا گفتم نمی‌خواهم به این جلسه بروم. او هم پیشنهاد داد سوار ماشین شویم و دورتادور کشور را بگردیم و چه پیشنهادی بهتر از این؟ یک فروشگاه بزرگ پیدا کردیم. دوتا بستنی پنج و ده‌سنتی خریدیم، من به دنیای واقعی بازگشتم و تا سال‌ها به نظریه، تئوری و دانشگاه فکر هم نکردم. اما یک روز در ژاپن از یک ایستگاه تلویزیونی با من تماس گرفتند و گفتند شما به تازگی جایزه نوبل را برده‌اید. خبری که شبیه شکستن نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو درد بینی‌ام بود و در عین حال پر از تناقض برای منی که قرار نبود هیچ‌وقت یک اقتصاددان بزرگ شوم و زندگی میلیون‌ها آدم را عوض کنم. البته دروغ نگویم خیلی هم بد نبود. فیلسوف نشده بودم ولی حالا وقتی پنج‌شنبه‌ها، به خاطر روابط استراتژیک ابرشرکت چارلز شوآب، پیشگامِ اوراق بهادار، با کد سرویس مشاوره 401 و به صورت ناشناس به مک‌دونالد، می‌گویم چگونه با نوسانات بازار کنار بیاید یا به مونیکای افراطی در اغذیه‌فروشی خودم، وقتی هر روز می‌پرسد روی چه چیزی سرمایه‌گذاری کنم، توصیه می‌کنم نیمی از درآمدش را بردارد و آن را در یک حساب بانکی مطمئن پس‌انداز و نیمی دیگر را در یک سبد دارایی متنوع سرمایه‌گذاری کند. یا هربار که از «‌CNBC‌» رهبر جهانی اخبار کسب‌وکار و بازارهای مالی، بر سر سرمایه‌گذاران داد می‌زنم که اگر طلا گران شد برای خرید به بازارها هجوم نبرید و اگر ارزان شد شتاب‌زده آن را نفروشید، به جایش سرمایه‌گذاری هوشمند را یاد بگیرید و متنوع سرمایه‌گذاری کنید، حس و حالم خوب می‌شود و همچنان دوست دارم با تکیه بر تمامی تجربیاتم به مردم یاد بدهم چگونه چوبِ سرمایه‌گذاری‌های نادرستشان را تا آخر عمر نخورند و مهم‌تر آنکه فراموش نکنند اگر یک جوان 21ساله هستند، هر چه دارند را سرمایه کنند و وارد دو بازار یعنی سهام نمونه یک سرمایه گذاری پورتفولیو و اوراق قرضه شوند، یک سبد متنوع را برای سال‌های طولانی حفظ کنند و یادشان نرود، نظام و بازار سرمایه‌داری یک نقص مهلک دارد، بیمار می‌شود، بهبود می‌یابد، بیمار می‌شود و باز بهبود می‌یابد و از آن نباید بترسند اما در عوض، با تمام وجود از بازاری که چونان گاو نری، سال‌هاست به رکود، افت و ضرردهی عادت کرده و حاکمیتی که با مالیات، تورم، زور و قوانین بد، اقتصاد چوب‌پنبه‌ای خود را روی آب شناور نگه داشته به امید آنکه معجزه‌ای شود، بترسند، کفش‌هایشان را دربیاورند و تا می‌توانند بدوند.

پی‌نوشت‌:

1- در علم اقتصاد، ناهار رایگان به این معناست که برای یک کالا یا خدمات خاص هیچ هزینه‌ای برای یک فرد وجود ندارد. با این حال، این هزینه بر عهده فرد دیگری است. در سرمایه‌گذاری هم، ناهار رایگان به سود بدون ریسک اشاره دارد، که واقعاً امکان‌پذیر نیست زیرا همه سرمایه‌گذاری‌ها دارای ریسک هستند، صرف‌نظر از اینکه این ریسک چقدر ممکن است کوچک باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.