پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موجی


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

روشهای پیش بینی فروش

اموزش پیش بینی فروش یکی از بهترین مدل ها/ استانداردها/ابزارهای مهندسی صنایع می باشد و همچنین کاربرد بسیاری در بازار کار مهندسی صنایع دارد. آموزش روشهای پیشبینی فروش یکی از مهمترین سرفصل ها در دوره های آموزشی مهندسی صنایع می باشد.

پیشبینی فروش فرایند برآورد فروش آتی است. پیش بینیهای دقیق فروش، شرکتها را قادر میسازد تا تصمیمات کسب و کار آگاهانه و پیشبینی عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت را فراهم کنند. شرکتها میتوانند پیش بینیهای خود را بر اطلاعات فروش گذشته، مقایسه های صنعت و روندهای اقتصادی متمرکز کنند. پیش بینی فرآیندی نامطمئن است که به معنای تخمین چگونگی امری است که در آینده رخ خواهد داد.

پیشگویی و پیشبینی

پیشگویی عموما براساس تجربیات افراد است و بسته به میزان تجربه و اطلاعات فرد از موضوع، صحت پیشگویی متغییر است. هرچقدر میزان دانسته ها و تجربیات بیشتر باشد درستی تخمین روند یک موضوع در آینده بیشتر است. به همین دلیل بهتر است از تجربیات افراد مختلف استفاده گردد.

پیشبینی تخمین آینده براساس اطلاعات گذشته است. درواقع پیشبینی براساس معیارهای کمی از داده های به وقوع پیوسته در گذشته است.

روشهای مختلفی برای پیشبینی وجود دارد که براساس بعضی عوامل مانند افق زمانی برای پیشبینی، صحت داده ها، دردسترس بودن داده ها، میزان بودجه، انعطاف پذیری شرکت و… روش مناسب انتخاب میگردد.

روشهای کیفی پیشبینی نظر سنجی از فروشندگان، تحقیقات بازار، توافق جمعی (توافق تیم اجرایی)، انتظارات مصرف کنندگان و روش دلفی است.

روش دلفی

در این روش برای پیشبینی از متخصصان و کارشناسان استفاده میگردد. ابتدا گروهی از کارشناسان و صاحب نظران (که میتوانند عضو سازمان نباشند) انتخاب میشوند و بوسیله پرسشنامه نظرات آنان در مورد موضوع مربوطه گردآوری میشود. سپس نظرات مختلف توسط یک فرد هماهنگ کننده به اطلاع سایر اعضای گروه رسانده میشود و نظرات جدید، اصلاح یا تعدیل شده مجددا جمع آوری میگردد. به این ترتیب همه اعضای گروه از اطلاعات و نظرات یکدیگر مرتبا مطلع میشوند و به اظهار نظر جدید می پردازند(در صورت لزوم) از آنجا که در روش دلفی نظرات بصورت کتبی و انفرادی اعلام میشود، افراد گروه تحت نظر اکثریت قرار نمیگیرند و آزادانه نظر واقعی خود را ابراز مینمایند. با ادامه جریان ارسال اطلاعات و نظرخواهیهای جدید، فرد هماهنگ کننده میتواند براساس نظرات جمع آوری شده، نتیجه ای را برای پیشبینی بدست آورد. برای موارد آماری و در صورت دور بودن نظرات معمولا روش محاسبه میانگین نظرات پیشنهاد میشود.

روش سریهای زمانی

در این روش ها داده های گذشته را اساس پیشبینی آینده قرار میدهیم. به عبارت دیگر فرض ما بر این است که در آینده کوتاه مدت یا میان مدت میتوان روند گذشته را ملاک پیشبینی قرار داد. اگرچه اطلاعات گذشته راهنمای خوبی برای آینده است، اما به علت تغییراتی که در طول زمان رخ میدهد، این روش به طور دقیق نمیتواند آینده بلندمدت را آنچنان که اتفاق خواهد افتاد، پیشبینی کند. کارایی این روش زمانی بیشتر میشود که مقادیر واقعی دوره های گذشته وابسته به متغییر زمان (t) باشد. هرسری زمانی از 4 جز تشکیل شده است:

1.عامل روند(T): اگر تقاضای محصول در هرسال نسبت به پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موجی سال قبل افزایش یا کاهش داشته باشد، این تغییرات نشان دهنده تغییرات روندی در تقاضای محصول است.

2.عامل فصل (S): الگوی تغییرات منظم افزایشی یا کاهشی در طول یک دوره زمانی مشخص از بازه پیشبینی است. که میتواند ساعت، روز، هفته، ماه، فصل و یا سال باشد

3.عامل دوره ای(C): تغییرات موجی شکل در داده ها برای مدت بیش از یک سال است.

4.عامل تصادفی(I): تغییرات بیقاعده، نامنظم و ناگهانی کوچک در تقاضا به عنوان تغییرات تصادفی درنظر گرفته میشوند

روش آخرین دوره (Naive Approach)

در این روش تقاضای واقعی دوره قبل، پیشبینی تقاضای دوره آینده درنظر گرفته میشود. این روش تغییرات فصلی را درنظر نمیگیرد. برای شرایطی که تقاضای واقعی در دوره های گذشته تقریبا یکنواخت و با ثبات است، مناسب است.

روش میانگین ساده (Simple Average)

در این روش میانگین مقادیر مربوط به فروش دوره های قبل به عنوان پیشبینی تقاضای دوره بعد تلقی میشود. این روش تغییرات فصلی را درنظر نمیگیرد.

این روش سطح تغییرات تصادفی را هموار کرده، ولی در عین حال بطور کامل در مقابل روند تقاضا عکس العمل مناسب نشان نمیدهد.

میانگین مقادیر فروش واقعی چند دوره قبل (k)، پیشبینی تقاضای دوره بعد را تشکیل میدهد. تعیین میزان k بستگی به ارزش اطلاعاتی دوره های گذشته دارد. به همین دلیل پیشبینی فروش دوره بعد تنها تحت تاثیر دوره قبل است. که میتواند n دوره قبل باشد. آمار فروش جدیدتر، جایگزین آمار فروش قدیمیتر شده و میانگین به سمت جلو حرکت میکند. به همین علت این روش میانگین متحرک نامیده میشود. این روش برای تقاضای کالاهای فصلی استفاده میگردد.

روش میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average)

در روش میانگین متحرک و میانگین ساده، داده های دوره های مختلف ارزش یکسانی داشتند. در صورتی که ممکن است داده های دوره های نزدیکتر ارزش بیشتری نسبت به داده های دوره های دورتر داشته باشد. برای رفع این مشکل از روش میانگین متحرک وزنی استفاده میشود. در این روش برای تقاضای واقعی دوره های مختلف، وزن های متفاوت (ضرایب ارزشی متفاوت) قایل میشویم. بدین ترتیب تمام دوره ها در پیشبینی آینده تاثیر یکسان نخواهد داشت. این ضرایب برحسب تجربه بدست میآید. معمولا ضرایب مربوط به دوره های نزدیکتر را بزرگتر و ضرایب مربوط به دوره های دورتر را کوچکتر در نظر میگیرند.

روش هموارسازی نمایی ساده (Simple Exponential Smoothing)

این روش کاربرد فراوانی برای پیشبینی تقاضا در آینده دارد. در این روش مانند روش میانگین متحرک وزنی به داده های دوره های مختلف، وزنهای متفاوتی داده میشود، که این وزن ها از یک تصاعد هندسی نزولی پیروی میکنند. در این روش به مقدار تقاضای آخرین دوره حداکثر وزن داده میشود و هرچه به دوره های عقبتر برمیگردیم، وزنها بصورت نمایی کاهش میابند. در این روش برخلاف روش میانگین متحرک وزنی تنها به تعدادی از دوره های گذشته اکتفا نمیشود، بلکه تمام دوره ها در محاسبه پیشبینی در نظر گرفته میشود.

هرچقدر α به صفر نزدیکتر باشد، نشان دهنده بی ارزش بودن داده های اخیر فروش واقعی است و هرچقدر به 1 نزدیکتر شود، نشان دهنده بارزش بودن داده های فروش واقعی است.

نکته: در این روش برای پیشبینی تقاضای دوره دوم از فروش واقعی دوره اول استفاده میگردد.

روش هموارسازی نمایی با اصلاح روند (Trend Adjusted Exponential Smoothing)

وقتی در فروش واقعی افزایش روند (روند صعودی) وجود داشته باشد، از روش هموارسازی نمایی با اصلاح روند استفاده میشود. این روش با افزودن ضریب هموارسازی روند به روش نموهموار ساده به دنبال اصلاح روند است. بنابراین همواره بیش از روش نمو هموار ساده است.

ر وش رگرسیون خطی

روش حداقل مجذورات به عنوان تابعی است که در آن زمان به عنوان متغیر مستقل تعریف شده و متغیر وابسته آن میزان تقاضا (فروش) میباشد.

چنانچه نمودار تقاضای دوره های گذشته دارای روند بوده و نوسان آن حول یک خط باشد، میتوان با استفاده از روش حداقل مجذورات به پیشبینی تقاضا برای آینده پرداخت. در صورتی که دو شرط استفاده از این روش برقرار باشد، n سال آینده را میتوان پیشبینی نمود.

در صورتی این روش پیشبینی کارایی دارد که دو شرط زیر در داده ها و شرایط محیطی برقرار باشد:

شرایط حاکم بر محیط ثابت بوده و تغییر ناگهانی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… رخ ندهد.

هرچقدر به 1 نزدیکتر باشد، نشاندهنده همبستگی قویتر بین متغییرهاست. یعنی متغییر پیشبینی کننده، پیشبینی قویتری برای متغییر پیشبینی شونده ارائه میدهد.

مدلهای شبیه سازی

مدلهای پویایی هستند که معمولاً با استفاده از رایانه حل میشوند. در این مدلها پیشبینی کننده فرضیات خود را درباره متغیرهای درونی و محیط بیرونی در مدل لحاظ کرده و تأثیر آنها را درتقاضای آینده مشاهده مینماید. بسته به متغیرهای موجود در مدل پیشبینی ممکن است پیشبینی کننده به طرح پرسش‌هایی بپردازد.

اندازه گیری دقت روشهای پیشبینی

از آنحاییکه روشهای مختلف پیشبینی دارای دقتهای متفاوتی هستند، برای انتخاب روش مناسب میتوان میزان دقت روشها را بررسی نمود. یکی از روشها محاسبه اندازه خطای روش یا مدل پیشبینی است. بعضی از روشهای اندازه گیری خطا عبارتند از:

روشی که دارای کمترین خطا باشد از دقت بیشتری برخوردار است و میتواند به عنوان روش مناسبتر انتخاب شود.

امیدواریم مقاله آموزش روشهای پیشبینی فروش برای شما در بازار کار مهندسی صنایع مفید واقع گردد در صورت نیاز به مشاوره با شماره های ٠٢١٧٧٢٩٧٩٠١ و ٠٢١٧٧٢٩٨۶٨٢ تماس حاصل فرمایید.

اشتراک گذاری!

مطالب مرتبط

اهمیت سیستم آموزش در سازمان | آموزش کارکنان

اهمیت سیستم آموزش در سازمان | آموزش کارکنان

منابع انسانی در سازمان | منابع انسانی | مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی در سازمان | منابع انسانی | مدیریت منابع انسانی

فرایند چیست؟ رویکرد فرآیندی چیست؟

فرایند چیست؟ رویکرد فرآیندی چیست؟

اتوماسیون اداری چیست؟

اتوماسیون اداری چیست؟

برنامه پیش نیازی و برنامه پیش نیازی عملیاتی

برنامه پیش نیازی و برنامه پیش نیازی عملیاتی

ثبت ديدگاه لغو پاسخ

وبینار تشریح مدل APQC نسخه 7.3.0

آموزش apqc

عنوان موضوع مورد علاقه حود را جستجو نمایید

تلگرام خانه صنایع

اینستاگرام خانه صنایع

آخرین مقالات

 • ابزار های هوش تجاری | نرم افزار های هوش تجاری
 • شغل کنترل پروژه
 • شغل انباردار
 • اهمیت سیستم آموزش در سازمان | آموزش کارکنان
 • منابع انسانی در سازمان | منابع انسانی | مدیریت منابع انسانی
 • یک کارشناس کنترل کیفیت می بایست چه رشته ای خوانده باشد ؟
 • شغل HSE | کارشناس HSE | مسئول HSE | معرفی شغل HSE
 • دانلود نرم افزار primavera p6 و آموزش نصب
 • فرایند چیست؟ رویکرد فرآیندی چیست؟
 • اتوماسیون اداری چیست؟

خبرنامه

باعضویت در خبرنامه سایت خانه مهندسی صنایع از تخفیفات، دوره های جدید و تاریخ برگزاری دوره ها باخبر شوید

عنوان

اصالت موسسه

آدرس: تهران , خیابان سهروردی , بالاتر از خیابان بهشتی , کوچه متحیری , پلاک ۶۲ , واحد ۲

تلفن: (021) 88764867

ایمیل: [email protected]

صفحات مهم

دیگر لینک ها

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

وبینار تشریح مدل APQC نسخه 7.3.0

وبینار تشریح مدل apqc

جدیدترین مقاله های خانه مهندسی صنایع

 • ابزار های هوش تجاری | نرم افزار های هوش تجاری
 • شغل کنترل پروژه
 • شغل انباردار
 • اهمیت سیستم آموزش در سازمان | آموزش کارکنان
 • منابع انسانی در سازمان | منابع انسانی | مدیریت منابع انسانی
 • یک کارشناس کنترل کیفیت می بایست چه رشته ای خوانده باشد ؟
 • شغل HSE | کارشناس HSE | مسئول HSE | معرفی شغل HSE
 • دانلود نرم افزار primavera p6 و آموزش نصب
 • فرایند چیست؟ رویکرد فرآیندی چیست؟
 • اتوماسیون اداری چیست؟

خانه صنایع در شبکه های اجتماعی

خبرنامه

باعضویت در خبرنامه سایت خانه مهندسی صنایع از تخفیفات، دوره های جدید و تاریخ برگزاری دوره ها باخبر شوید

وبینار تشریح مدل APQC نسخه 7.3.0

آموزش apqc

عنوان موضوع مورد علاقه حود را جستجو نمایید

تلگرام خانه صنایع

اینستاگرام خانه صنایع

آخرین مقالات

 • ابزار های هوش تجاری | نرم افزار های هوش تجاری
 • شغل کنترل پروژه
 • شغل انباردار
 • اهمیت سیستم آموزش در سازمان | آموزش کارکنان
 • منابع انسانی در سازمان | منابع انسانی | مدیریت منابع انسانی
 • یک کارشناس کنترل کیفیت می بایست چه رشته ای خوانده باشد ؟
 • شغل HSE | کارشناس HSE | مسئول HSE | معرفی شغل HSE
 • دانلود نرم افزار primavera p6 و آموزش نصب
 • فرایند چیست؟ رویکرد فرآیندی چیست؟
 • اتوماسیون اداری چیست؟

خبرنامه

باعضویت در خبرنامه سایت خانه مهندسی صنایع از تخفیفات، دوره های جدید و تاریخ برگزاری دوره ها باخبر شوید

پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موجی

قیمت پراید و خودروهای محبوب و پرفروش داخلی امروز 22 تیر | قیمت پراید و تیبا و تارا چند؟ | خودروها امروز چند معامله شدند؟

قیمت پراید و خودروهای محبوب و پرفروش داخلی امروز 22 تیر | قیمت پراید و تیبا و تارا چند؟ | خودروها امروز چند معامله شدند؟

قیمت پراید 111 و 131 ارزان شد|قیمت پراید و پژو 206 و دنا و کوییک در بازار امروز 20 تیر چند ؟| تیبا و ساینا گران شد

قیمت پراید 111 و 131 ارزان شد|قیمت پراید و پژو 206 و دنا و کوییک در بازار امروز 20 تیر چند ؟| تیبا و ساینا گران شد

قیمت پراید و تیبا پرواز کرد| افزایش سرسام آور قیمت پراید و تیبا| پژو و ساینا چند؟

قیمت پراید و تیبا پرواز کرد| افزایش سرسام آور قیمت پراید و تیبا| پژو و ساینا چند؟

جدیدترین قیمت پراید، تیبا و 206 در بازار چند؟| ریزش شدید قیمت در راه است؟

جدیدترین قیمت پراید، تیبا و 206 در بازار چند؟| ریزش شدید قیمت در راه است؟

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.

محبوب ترین مدل های پیش بینی قیمت بیت کوین (Bitcoin) در سال ۲۰۲۰

محبوب ترین مدل های پیش بینی قیمت بیت کوین (Bitcoin) در سال 2020

بیت کوین (BTC) با صعود از کف ۳۶۰۰ دلاری به رکورد قیمت بیش از ۲۴۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ تحلیلگران را شوکه کرد. با پیش بینی دشوارتر شدن حرکت بعدی آن ، تقاضا برای مدل های پیش بینی قیمت بیت کوین (Bitcoin) نیز افزایش یافته است.

انباشت به جریان (Stock-to-Flow)

در سال ۲۰۲۰ مدل پیش بینی قیمت انباشت به جریان بیت کوین (Bitcoin) به تکامل رسید. این مدل قیمتی که در حال حاضر یکی از بهترین ها در این صنعت است ، نوسانات (BTC / USD) را با دقت ردیابی کرد.

نسبت انباشت به جریان بر اساس مقدار دارایی موجود (انباشت) در مقابل نرخ تولید فعلی (جریان) ایجاد می شود. در مورد بیت کوین (Bitcoin) ، این نسبت با کاهش پاداش بلاک گره خورده است که تقریباً هر چهار سال یک بار ۵۰ درصد از جریان را کاهش می دهد.

بدین ترتیب ، پس از هر رویداد هالوینگ ، نسبت بیت کوین (Bitcoin) بالاتر می رود و در حال حاضر هیچ مانعی در مسیر دستیابی و حفظ بالاترین نسبت بیت کوین (Bitcoin) در بین دارایی های شناخته شده وجود ندارد.

چندین مدل پیش بینی قیمت انباشت به جریان توسط پلن بی (PlanB) ، تحلیلگری ایجاد شده است که به یک نام برجسته در میان بیت کوینرها تبدیل شده است.

هر مدل اهداف قیمتی مختلفی را در طول چرخه هالوینگ فعلی تا سال ۲۰۲۴ نشان می دهد. محافظه کارانه ترین قیمت پیش بینی شده ۱۰۰،۰۰۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۱ است.

علیرغم انتقادات گسترده نسبت به مدل انباشت به جریان در سال جاری ، پلن بی از مدل خود دفاع کرده است و با صعود بیت کوین (Bitcoin) به سطح پیش بینی شده در مدل طی هفته گذشته ، اظهارات او تایید شد.

نمودار تاریخی انباشت به جریان بیت کوین. منبع: Digitalik

نظریه موج الیوت (Elliott Wave Theory)

یکی دیگر از ابزارهای محبوب پیش بینی قیمت بیت کوین (Bitcoin) ، نظریه موج الیوت است که بیشتر شبیه به یک نقشه قیمتی است تا یک مجموعه دقیق از اهداف قیمتی .

موج الیوت که فقط مختص بیت کوین (Bitcoin) نیست ، یک چرخه بازار چند مرحله ای را ارائه می دهد که هدف آن ردیابی کف و سقف های قیمت یک دارایی است.

با این وجود به دلیل ماهیت غیر اختصاصی بودن آن ، این پیش بینی ها اغلب بسیار گسترده هستند. پیش بینی این مدل در ماه آوریل مبنی بر اصلاح قیمت تا ۳۰۰۰ دلار ، مطابق با بازار نزولی سال ۲۰۱۸ محقق نشد.

نمودار رنگین کمان (Rainbow Chart)

نمودار به اصطلاح رنگین کمان ، یک چشم انداز ۲۳۰۰۰ دلاری را برای بیت کوین (Bitcoin) نشان داده است.

این نمودار سطح قیمت ها را به یک سری پیشنهاد خرید و فروش تقسیم می کند که هرکدام یک رنگ از رنگین کمان را تشکیل می دهند.

از قرمز (“اوج محدوده حباب”) تا آبی تیره (“اوج فروش”) ، به سرمایه گذاران و هودلرها می گوید که بر اساس جهت رو به بالا یا رو به پایین ، حرکت بعدی بیت کوین (Bitcoin) چه خواهد بود.

در حال حاضر و نزدیک به بالاترین سطح قیمت تاریخی ، (BTC / USD) همچنان به سمت بالا حرکت می کند و فقط در قسمت نوار سبز روشن مدل “هنوز ارزان” است.

نمودار قیمت “رنگین کمان” بیت کوین. منبع: Blockchaincenter.net

مانند مدل انباشت به جریان ، نمودار رنگین کمان نیز پس از عبور قیمت از مقاومت ۲۰۰۰۰ دلاری ، روند صعودی بیشتری را برای بیت کوین (Bitcoin) پیش بینی می کند.

پیش‌بینی وضعیت تورم در ماه‌های آینده/ تا سه چهار ماه آینده یک موج تورمی شدید داریم

حسین صمصامی اقتصاد دان با بیان این‌که تورم ناشی از ایجاد بازار ثانویه ارز از همین حالا هم آغاز شده، گفت: در حوزه‌های مربوط به اقلامی مانند لبنیات، فولاد، میلگرد، پروفیل، چوب و بسیاری دیگر از اقلام واسطه‌ای قیمت‌ها دو برابر شده است.

پیش‌بینی وضعیت تورم در ماه‌های آینده/ تا سه چهار ماه آینده یک موج تورمی شدید داریم

دیده بان ایران: صمصامی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت‌وگویی، با بیان این‌که نرخ تعیین شده در بازار ثانویه ارز پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موجی اگر نرخ مناسبی بود، نباید این قدر بی‌ثباتی و تورم ایجاد می‌کرد، اظهار کرد: ما وارد یک مارپیچ نرخ ارز شده‌ایم؛ به این معنا که قیمت‌ها بالا می‌رود تا خود را با نرخ ارز تعیین شده تطبیق دهد و از آن طرف دوباره شرایطی ایجاد می‌شود که به خاطر گرانی‌ها نرخ ارز بالا برود. همه اینها هم به خاطر این است که ما یک بازار جعلی ارز درست کرده‌ایم تا نرخ ارز بازار آزاد را بر نرخ ارز قالب کنیم.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان این‌که در بازار ثانویه ارز کماکان سفته‌بازی‌ها و دلال‌بازی‌ها ادامه دارد، گفت: تا زمانی که افراد نااهل و ناپاک بازار ارز را در اختیار داشته باشند و به دنبال منافع شخصی خودشان باشند، این وضعیت ادامه دارد و به هیچ عنوان به این که بازار آزاد باشد یا دولتی، ارتباطی ندارد. درهمین بازار ثانویه ارز چند صراف تمام خرید و فروش ارز را انجام می‌دهند و سودهای کلان به جیب می‌زنند.

صمصامی در ادامه با پیش‌بینی وضعیت تورمی در ماه‌های آینده اظهار کرد: تا سه چهار ماه آینده یک موج تورمی شدید ایجاد می‌شود که از آن طرف دولت هم نمی‌تواند آن را جبران کند؛ چرا که اساسا نه قدرت و نه منابع آن را دارد و نه اطلاعات کافی دارد که بداند کدام اقشار را چقدر باید تقویت کند.

در بازار ثانویه یکی از مسائل مهم به تعیین نرخ برمی‌گردد. در این بازار یک نرخ توافقی در بازار شکل گرفته و معاملات روزانه بر اساس آن انجام می‌شود.این نرخ در رقابتی که شکل می‌گیرد قابل تغییر بوده و ثابت نخواهد بود، ولی به هر صورت ۴۲۰۰ تومان نیست و با آن اختلاف دارد. نرخ در این بازار حول و حوش ۸۰۰۰ تومان است که حدود دوبرابر نرخ قبلی اعلام شده بوده که این مساله می‌تواند بر قیمت‌ها اثر تورمی دو برابری و بیشتر هم داشته باشد.

وزش باد شدید در جنوب و غرب تهران / کاهش دما تا پنجشنبه

بر اساس اعلام پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موجی اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت جوی این استان، افزایش ابرناکی و وزش باد در ارتفاعات، خیزش گرد وخاک در جنوب و غرب استان و کاهش دما تا پنجشنبه پیش‌بینی می‌شود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایسنا: بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت جوی این استان، افزایش ابرناکی و وزش باد در ارتفاعات، خیزش گرد وخاک در جنوب و غرب استان و کاهش دما تا پنجشنبه پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس بررسی و تحلیل داده‌ها، نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، نشانگر جو پایدار بر روی استان است. عبور موجی در تراز میانی جو از نوار شمالی کشور موجب افزایش ابرناکی و وزش باد در ارتفاعات استان می‌شود.

با توجه به نفوذ توده گرد و خاک به مرکز کشور طی امروز (۲۴ مهرماه) در مناطق پر تردد شهری، گاهی همراه با غبار محلی، کاهش کیفیت هوا و دید افقی و برای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه( ۲۵، ۲۶ و ۲۷مهرماه) در ساعات بعد از ظهر افزایش سرعت باد به‌ویژه در مناطق جنوب و غرب استان باعث خیزش موقت گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

در ارتفاعات استان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب روزهای سه شنبه و چهارشنبه به‌ویژه ارتفاعات فیروزکوه و آبعلی افزایش ابرناکی با احتمال بارش‌های پراکنده برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا روز پنجشنبه( ۲۴ تا۲۸ مهرماه) روند کاهش نسبی و از پنجشنبه روند افزایش تدریجی دما وجود خواهد داشت.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه ورامین با بیشینه دمای ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

آسمان تهران فردا ( ۲۵ مهرماه) قسمتی ابری و در بعد از ظهر وزش باد با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد و طی ‌سه‌شنبه (۲۶ مهرماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و در بعد از ظهر وزش باد و گرد و خاک با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.