استراتژی های معاملات تازه کاران


اکثر کارگزاران معمولا مقدار اهرم سفارشات یک شبه را کاهش می دهند

استراتژی های معاملات تازه کاران

چگونه در اقیانوس فارکس شنا کنیم

و بوسیله کوسه ماهی ( معامله گران بزرگ) خورده نشویم

اشخاصی هستند که وارد خیابان ورود ممنوع می شـوند یـا شخصـی کـه علامت روی درب را می بیند که گفته است به طرف خود بکشید اما با این وجود به سمت مقابل فشار می دهـد. بـا خـود فکـر مـی کنیـد حتمـا بایـد احمق باشم که چنین کارهائی کنم.

در مورد بازار فارکس نیز فکر مـی کنیـد کـه سـاده اسـت و شـما جـز گـروه ساده اندیش قرار نمی گیرید.

فکر نمی کنم بازار فارکس به آسانی دنبـال کـردن چنـد انـدیکاتور٬کلیک بـر روی موس و شمردن سودها باشد.

در طول سالهای گذشته می توانستم سـود هـای زیـادی از بـازار کسب کنم .

این فکر ها را دور بریزید و فقط توجه خود را به سمینار رایگان فارکسی کـه برگزار می شود معطوف کنید و همه نادانسته هایتان را فرا بگیرید.

خــوب مــن در مســابقات جهــانی ســال 2005 معــاملات فیــوچرز بــا 148% سوددهی رتبه دوم را کسب کردم اما نزدیک به 15 سال طول کشید تا به این حد برسم.

امروزه معامله گری در بازار فیوچرز مسـتلزم ثبـات احساسـات و تلاشـهای روحی فراوانی است.

از زمانی که افرادی در برنامه های تلویزیـونی از آسـان بـودن فـارکس مـی گفتند در این بازار معامله کرده ام. البته اعتقادم این است که بـازار فـارکس آسان نیست.

حقیقتا بازار فارکس اقیانوسی از کوسه ها (معامله گران حرفـه ای) اسـت که منتظرند تا ماهی های کوچک (معامله گران تازه کار) را ببلعند.

چگونه از یک ماهی کوچک(معامله گر تازه کار) به یـک کوسـه (معاملـه گـر بزرگ ) تبدیل شوید؟

تجربه 15 ساله ام در بازار فیوچرز و اخیرا بازار فارکس سه مورد مهم را یـاد آور می شود:

دانستن طرح تان برای حمله

باقی ماندن در بـازار فـارکس مسـتلزم رعایـت ایـن سـه نکتـه اسـت.حتـی غفلت در یکی از اینها باعث می شود که شما طعمه معاملـه گـران بـزرگ شوید.

شناخت بازار:

اولین قدم برای شـنا کـردن در اقیـانوس فـارکس ایـن اسـت کـه بدانیـد آب چگونه است؟

آیا می دانید 1 پیپ چیست؟ اگر پاسخ را می دانید آیا می توانید ارزش پیپ در دلار آمریکا را برای جفت ارز یورو دلار محاسبه کنید؟

درباره جفت ارز یورو ین چطور؟ اگر نمی دانید مهم است که پایه و اسـاس کار را فرا بگیرید و بدانید.

زمانی را برای یاد گیری اختصاص دهید. درباره رقابت بعدا صحبت می کنیم اما خیالتان راحت باشد که رقبای شما همه چیز رادرباره بازار فـارکس مـی دانند.

مطالب پایه ای را از کجا یاد بگیـریم؟ وب سـایت ما دارای کلاسهای آموزشی متعدد در تمامی سطوح و مقـالات در ارتبـاط بـا بازار فارکس می باشد.

یک ایده خوب این است که تعدادی کتاب در این باره بخوانید یا منـابع خـوب آموزشــی را در اینترنــت بــرای اســتفاده پیــدا کنیــد. که ما قصد داریم در پیج اینستاگراممان نیز هر هفته یک کتاب در زمینه فارکس یا بازارهای مالی معرفی کنیم:

آدرس پیج اینستاگرام ما: @persianforexacademy

یکی دیگـر از کلیـدهای موفقیـت بیشـتر دانسـتن دربـاره هزینـه معـاملات است. در زمانی که تصمیمات معاملاتیتان را عملی می سـازید بایـد هزینـه ای را بابت کمیسیون به ک ارگزار پرداخـت کنیـد. ایـن هزینـه کـه تفـاوت بـین قیمت خرید و قیمت فروش است اسپرد نامیده می شود.

در هــر معاملــه اســپرد بــین 20 دلار تــا 80 دلار متغیــر اســت و بایـد بــرای موفقیت در معامله بر آن غلبه کنید. بهتـرین راه اسـتفاده از جفـت ارزهـایی است که اسپرد کمتری دارند، و همچنین معامله با حسابهای تجاری مانند Pro.ecn یا Ecn در بروکر آلپاری که مستقیم به بازار وصل هستند و اسپرد بسیار پایینی دارند.

بعد از تحقیقات کافی ممکن است به این نتیجه برسـید کـه بـر روی جفـت ارز های اصلی تمرکز کنید.ممکن است بخواهید ارزهایی را که یک سـر آن دلار آمریکا ٬ ین ژاپن ٬پوند استرلینگ یا یورو است معامله کنید.

جفت ارزهایی که از این ارزها تشـکیل مـی شـوند اسـپرد پـایین تـر ٬ نقـد شوندگی بالاتر و اخبار فاندامنتال در دسترس تری دارند.

اما به حرف من اکتفا نکنید . در بـازار تحقیـق بیشـتری بکنیـد تـا زمـانی کـه جفت ارزی را بیابید که با آن احساس راحتی داشته باشید.

رقابت را بشناسید:

چرا باید به خود زحمت بدهید که دربـاره رقابـت بـا دیگـران در بـازار فـارکس نگران باشید؟

فارکس یک بازی مجموع صفر است .( نظر نویسـنده ). بـرای هـر دلاری کـه توسط شخص در بازار به دست می آید شخص دیگری پول از دسـت داده است.

گرفتن از دیگران تنها راهی اسـت کـه بـه وسـیله آن پـول بـه دسـت مـی آوریم.مانند بازار سهام نیست که ممکن است همـه از بـالا رفـتن سـهمی منتفع شوند و سود کنند.( به استثنای فروشندگان جزئی)

فارکس بازی برد­-برد نیست شاید حتی به نوعی بازی برد – باخت باشد.

دانستن این قانون و تشخیص اینکـه رقبایتـان بـه چـه چیـزی گـرایش دارنـد کمک می کند به یک موضع قابل قبول برسید. پیشنهاد می کنیم مقالات ما در خصوص تمایلات مشتری را نیز مطالعه فرمایید.

بازیگران اصلی فارکس چه کسانی هستند؟

بانکها ٬ هج فاند ها و شرکت های چند ملیتی بازیگران اصلی هسـتند و از طریق فارکس پول زیادی به دست می آورند.

یک شرکت خودروسازی اخیرا بخشـی از درآمـدش را از طریـق فـارکس بـه دست آورد.

این گروه ها باید برای بازیگران خرد و کوچک بـازار وحشـت آور ورعـب انگیـز باشند زیرا که اینها بازیگران اصلی بازار هستند.

این سازمان ها شب و روز معامله می کنند. نقاط ورود و خروج در بازار را به خوبی می دانند و خرده پاها را از سر راه بر میدارند.

حرکات بزرگ در بازار معمـولا در نتیجـه فعالیـت ایـن حرفـه ای هاسـت . بـه نوعی پیروی از آنها و پیـروی از رونـدی کـه آنهـا شـروع کننـده اش هسـتند می تواند استراتژی مناسبی باشد.

در همان بازاری که بزرگان حضور دارند خرده پاهـا هـم بـه وفـور یافـت مـی شوند. بزرگان رقبای شما هستند دانستن اینکه آنها چـه گرایشـی دارنـد و چه تصمیمی می گیرند می تواند به شما کمک کند.

برای مثال اکثر تازه کاران استاپ لاس خود را در نقاطی که خطـوط حمایـت و مقاومت در آن واقع شده است قرار مـی دهنـد. بـا دانسـتن ایـن موضـوع شما می توانید از این موضوع بهره برداری کنید.

به یاد بیاورید که زمانی که تازه شروع به کار کرده بودید چه چیـز هـائی درباره نمودار آموختید، حالا این آماتورهای تـازه وارد در حـال یـادگیری همـان مطالب هستند. پس شما می توانیـد معـاملات آنهـا را بـا شکسـت مواجـه کنید.

شکسـت دادن یـک تریـدر آمـاتور کـه در پشـت میـزش در اتاقی مشـغول معامله در بازار فارکس است بـه مراتـب سـاده تـر از شکسـت یـک برنامـه 5000 دلاری پیچیده است که با روش هوش مصنوعی معامله می کند.

از بزرگان تقلید کنید و خرده پاها را شکست دهید . این روشی است که از شما یک خرده پای سریع می سازد یا حتی شـاید شـما را تبـدیل بـه یـک بازیگر بزرگ نماید.

طرح خود را برای حمله بدانید و سعی کنید یک خرده پا نباشید:

درباره بازار فارکس و رقبا دانستید.آیا ترسیده اید؟

اگر نه نیاز دارید تا یک بار دیگر مراحل 1 و 2 را مرور کنید و زمان بیشـتری را برای یادگیری اختصاص دهید.

کار در بازار فارکس بسیار مشکل اسـت و شـما یـک بـازیگر کوچـک در ایـن بازار گسترده هستید.

با این فکر که معامله گری در بـازار فـارکس آسـان اسـت خودتـان را دسـت نیندازید.

وقتی فهمیدید که فارکس نیازمند یادگیری، تمرین، کار سخت و طاقت فرساست آمـاده ایـد تا مبادرت به انجام طرحتان کنید.

دو راه برای اینکـار وجـود دارد : "خودتـان کـار کنیـد یـا از مشـاور بهـره ببرید"

اگـر تصـمیم داریـد خودتـان انجـامش دهیـد بایـد زمـانی بـین 500 تـا 1000 ساعت اختصاص دهید و مبلغی بین 2000 دلار تا 5000 دلار بابت نرم افـزار ٬کتاب و سمینار هزینه کنید.

خواه ناخواه این چیزی اسـت کـه بـرای شـما یـک سیسـتم تریـد خـوب بـه ارمغان خواهـد آورد . اگـر بخواهیـد میـان بـر بزنیـد نتـایج آن را در معاملاتتـان مشاهده خواهید نمود. فقط به این خاطر شکست می خورید.

چاره دیگر اسـتفاده از یـک مشـاور یـا سرویسـهای مشـاوره اسـت.ممکـن است زمان کمتری بگیرد امـا نهایتـا بـا وجـود مشـاور هـم بایـد بـه سـختی تلاش کنید. شما با ثبت نام در بروکر آلپاری همیشه یک مشاور بعنوان مدیر حساب دارید که میتواند شما را در این مسیر یاری کند.

دنباله روی کورکورانه از یک سری سیگنال خریـد و فـروش از یـک سـرویس نامشخص اینترنتـی دادن پولتـان بـه یـک مشـاور ناشـناس راهـی مطمـئن برای این است که پولتان را از دست بدهید.

نتیجه:

این دیدگاه مختصری بود درباره اینکه چطور می توانید در بازار فارکس باقی بمانید .راه حل این است که با فارکس مثل یک تجارت برخورد کنید نـه یـک سرگرمی.

زمان کافی اختصاص دهید برای اینکه واقعا بازار و حرکاتش را بفهمید. میتوانید از مقالات و یا دوره آموزشی فاندامنتال و پرایس اکشن و عرضه و تقاضا در سایت ما برای فهم حرکت بازار استفاده کنید.

درک کنید که بر علیه حرفه ای هائی هستید که از هر ضعف در اسـتراتژی شما یا روانشناسی معاملاتیتان استفاده می کنند.

اگر این سه کار را انجام دهید ممکن است خودتان را در بین نجـات یافتگـان ببینید و در بازار متلاطم فارکس کامیاب شوید.

نویسنده: Kevin Davey

مترجم : میثم پیری

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

استراتژی معاملاتی فارکس

ممکن است شما هم شنیده باشید که حفظ و رعایت نظم و انضباط از جنبه های اصلی یک تجارت محسوب می شود. با توجه به اهمیت استراتژی های معاملات تازه کاران این نکته، چگونه می توان همچین اصلی را در تجارت یا ترید بکار برد؟ یکی از راه های رعایت کردن این اصل، داشتن یک استراتژی تجاری خوب است که می توانید به آن پایبند باشید. بر همین اصل شما می توانید با توجه به دلایل مورد نظر و آزمایش های انجام شده، با اطمینان از استراتژی معاملاتی فارکس استفاده کنید. استفاده از این استراتژی و قوانین آن به حفظ نظم و انضباط تجارت شما کمک می کند.

استراتژی فارکس آکو

بسیاری از اوقات که مردم در مورد استراتژی معاملاتی فارکس صحبت می کنند، منظور آنها یک روش معاملاتی خاص است که معمولاً فقط یک جنبه از یک طرح تجارت کامل را شامل می شود. در حالی که یک استراتژی معاملاتی فارکس سیگنال های ورودی را ارائه می دهد، اما در هنگام استفاده از آن باید نکاتی را در نظر داشته باشید:
• شناخت موقعیت
• مدیریت ریسک و سرمایه
• نحوه خروج از تجارت

انتخاب بهترین استراتژی فارکس در سال ۲۰۲۱

وقتی صحبت از پیدا کردن بهترین استراتژی های معاملات تازه کاران و سودآورترین نوع استراتژی معاملات فارکس می شود، هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد. بهترین استراتژی های فارکس به صورت شخصی در نظر گرفته می شود و برای هر فرد متفاوت است. این بدان معنی است که شما باید شخصیت خود را در نظر بگیرید و با توجه به فکر و نظر خود بهترین استراتژی فارکس را انجام دهید. به همین دلیل آنچه ممکن است برای شخص دیگری بسیار خوب عمل کند ممکن است برای شما فاجعه آور باشد.
برعکس، ممکن است استراتژی مورد نظر دیگران که با توجه به فکر و نظر خودشان به آن رسیده‌اند، برای شما هم مناسب باشد. بنابراین، ممکن است برای کشف استراتژی معاملاتی فارکس نیاز به آزمایش داشته باشید. همچنین می تواند مواردی را که برای شما مفید نیستند از طریق همین آزمایش حذف کند. یکی از جنبه های کلیدی که باید در نظر گرفت، بازه زمانی برای سبک تجارت شما است.
گونه های مختلفی از سبک های تجاری وجود دارد (در زیر این پاراگراف نشان داده شده است) از بازه های زمانی کوتاه تا بازه های زمانی بلند. این سبک ها در طول سال ها به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است و هنوز هم در لیست بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس در سال ۲۰۲۱ به عنوان گزینه محبوب باقی مانده است. بهترین معامله گران فارکس همیشه در جستجوی نحوه تجارت موفق فارکس با توجه به سبک ها و استراتژی های مختلف هستند، تا بتوانند با توجه به شرایط فعلی بازار، مورد مناسب را انتخاب کنند.
اسکالپینگ – از معاملات بسیار کوتاه مدت است که احتمالاً فقط برای چند دقیقه انجام می شود. شخصی که از این سبک استفاده می کند به دنبال این است که به سرعت آفر یا پیشنهاد مورد نظر را انجام داده و درصد سود مورد نظر را از این سبک دریافت کرده، خارج شود. دقت کنید این سبک یکی از پیشرفته ترین استراتژی های معاملاتی فارکس محسوب می شود. این استراتژی به طور معمول از نمودارهای با فریم زمان کم، مانند نمودارهایی که در پلتفرم MetaTrader 4 Supreme Edition یافت می شود، استفاده می کند. این پلتفرم معاملاتی همچنین برخی از بهترین شاخص های فارکس را برای اسکالپینگ ارائه می دهد. استراتژی معاملات دقیقه ای Forex-1 را می توان نمونه ای از این سبک تجارت دانست.
تریدهای روزانه – این نوع تریدها قبل از پایان روز انجام می شوند. با این کار احتمال تأثیر منفی حرکت های بزرگ که ممکن است در یک شب اتفاق افتد از بین می رود. استراتژی های معاملات روزانه در بین استراتژی های معاملات فارکس، یکی از استراتژی های بسیار مفید و مناسب برای مبتدیان بشمار می رود. تریدها ممکن است فقط چند ساعت به طول انجامد و نوارهای قیمت در نمودارها معمولاً روی یک یا دو ساعت تنظیم می شوند.
تریدهای موضعی – این نوع ترید ها را می توان روند طولانی مدت به دنبال افزایش حداکثر سود از تغییرات عمده قیمت تعریف کرد. یک تریدر که از این سبک استفاده می کند معمولاً نمودارهای پایان روز را مشاهده می کند. بهترین استراتژی های معاملاتی از این نوع نیاز به صبر و نظم بی نظیر تریدرها دارند. همچنین دانش کافی در مورد مبانی بازار لازم خواهد بود.
در زیر لیستی از برترین استراتژی های معاملاتی فارکس ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است تا بتوانید با مطالعه آنها استراتژی مناسب خود را پیدا کنید.

استراتژی فارکس ۵۰ پیپ در روز

یکی از آخرین استراتژی های معاملاتی فارکس استراتژی ۵۰ پیپ در روز است که از حرکت زودهنگام نرخ بازار برای جفت ارزهای لیکوییدی استفاده می کند. جفت ارز GBPUSD و EURUSD از بهترین ارزها برای ترید با استفاده از این استراتژی خاص هستند. پس از بسته شدن کندل استیک ۰۷:۰۰ GMT ، تریدرها دو موقعیت را برای سفارشات معلق در نظر می گیرند. وقتی یکی از آنها با حرکت قیمت فعال شود، موقعیت دیگر به طور خودکار لغو می شود.

هدف سود در این استراتژی ۵۰ پیپ تعیین شده است و دستور توقف ضرر، پس از تشکیل آن در هر جایی بین ۵ تا ۱۰ پیپ بالاتر یا زیر کندل :۰۰۷۰ GMT قرار می گیرد. به منظور مدیریت ریسک این کار را انجام می دهند. پس از تعیین این شرایط، اکنون بقیه کارها به عهده بازار است. معاملات روزانه و اسکالپینگ هر دو استراتژی های مربوط به ترید کوتاه مدت هستند. با این حال، به یاد استراتژی های معاملات تازه کاران داشته باشید که استراتژی های کوتاه مدت به دلیل ماهیت ترید ها بیشتر انجام می شود و به همین نسبت خطر بیشتری را به همراه دارد، بنابراین اطمینان از مدیریت موثر ریسک ضروری خواهد بود.
در زیر یک تصویر از پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 ارائه شده که نمودار EURUSD H1 از حساب Zero.MT4 را نشان داده است:

50 پیپ اکو

ق سمت های نارنجی رنگ نوار ۷ صبح را نشان می دهند. در برخی موارد، اگر نوار بعدی بیشتر یا کمتر از نوار قبلی معامله نمی کرد در نتیجه هیچ معامله ای انجام نمی شد مگر اینکه تریدر سفارشات خود را در بازار رها کند. اثربخشی معاملات در گذشت زمان آزمایش نشده است و صرفاً در بستر ایده هایی که شما می توانید از آنها استفاده کنید از این معاملات استفاده می شود. دقت کنید که عملکرد گذشته شاخص قابل اعتمادی برای نتایج آینده نخواهد بود.

استراتژی نمودار روزانه فارکس

بهترین تریدرهای فارکس از استراتژی نمودارهای روزانه به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت استفاده می کنند. در مقایسه با استراتژی معاملاتی ۱ ساعته فارکس، یا حتی کسانی که یک استراتژی برای بازه زمانی کمتری نیاز دارند، در بازار نمودارهای روزانه سر و صدای کمتری وجود دارد. چنین نمودارهایی به دلیل بازه زمانی طولانی تر، می توانند بیش از ۱۰۰ پیپ در روز به شما بدهند، به همین دلیل می توان گفت امکان بوجود آمدن بهترین معامله و استراتژی وجود خواهد داشت.
سیگنال های ترید روزانه می توانند نسبت به بازه های زمانی پایین قابل اطمینان تر باشند و احتمال سودآوری در آنها می تواند بیشتر باشد، اگرچه هیچ تضمینی در ترید وجود ندارد. تریدرها همچنین لازم نیست نگران اخبار روزانه و نوسانات قیمت تصادفی باشند. این روش بر سه اصل مهم استوار است:
• مکان یابی روند ها: بازارهای روند ادغام می شوند و این روند در چرخه ها تکرار می شود. اولین اصل این سبک پیدا کردن حرکات کشیده شده در بازار فارکس است. یکی از راه های شناسایی روند فارکس مطالعه ۱۸۰ داده با ارزش در فارکس است. مرحله بعد شناسایی بالا و پایین نوسان معرفی می شود. با مراجعه به این داده های قیمت در نمودارهای فعلی، می توانید جهت بازار را شناسایی کنید.
• همواره تمرکز داشته باشید: این کار به صبر و حوصله نیاز دارد و شما باید اشتیاق ورود به بازار را در خود کنترل کنید. شما باید بیرون بازار بمانید تا سرمایه خود را برای یک فرصت بهتر حفظ کنید.
• لوریج کمتر و استاپ لاس های بزرگتر: از نوسانات بزرگ روزانه در بازار آگاه باشید. استفاده از توقف های بزرگتر به این معنی نیست که سرمایه های بیشتری را در معرض خطر قرار می دهید.
در حالی که راهنماهای زیادی برای تریدرهای حرفه ای فارکس در استراتژی های معاملاتی در دسترس است، بهترین استراتژی فارکس برای سودهای سازگار تنها از طریق تمرین گسترده و تلاش حاصل می شود. در اینجا برخی دیگر از استراتژی های فارکس نشان داده شده است که می توانید امتحان کنید:

استراتژی ترید ۱ ساعته فارکس

در این استراتژی می توانید از بازه زمانی ۶۰ دقیقه ای استفاده کنید. مناسب ترین جفت ارز برای تجارت با استفاده از این استراتژی EUR / USD ، USD / JPY ، GBP / USD و AUD / USD معرفی می شوند. با توجه به منابع استراتژی معاملاتی فارکس که برای این نوع استراتژی استفاده می شود، MACD مناسب ترین گزینه است که در پلتفرم های MetaTrader 4 و MetaTrader 5 موجود است.

قوانین خرید در ترید:

وقتی هیستوگرام MACD از خط صفر فراتر رود، می توانید یک موقعیت بلند را وارد کنید. ضرر توقف را می توان در پایین ترین میزان نوسانات اخیر قرار داد.

قوانین فروش در ترید:

وقتی هیستوگرام MACD به زیر خط صفر رفت، می توانید یک موقعیت کوتاه را وارد کنید. ضرر توقف را می توان در بالاترین میزان نوسانات اخیر قرار داد.
در زیر نمودار ساعتی AUDUSD را برای شما آورده‌ایم. خطوط قرمز سناریوهایی را نشان می دهد که هیستوگرام MACD فراتر و زیر خط صفر رفته است:

قوانین خرید و فروش استراتژی فارکس

نقش معاملات پرایس اکشن در استراتژی های فارکس

میزان استفاده از اصول و قوانین در هر ترید متفاوت خواهد بود. در عین حال، بهترین استراتژی فارکس به طور مداوم از پرایس اکشن استفاده خواهد کرد. می توان این گزینه را یک تحلیل تکنیکال در این زمینه دانست. وقتی نوبت به استراتژی های معاملاتی تکنیکال مربوط به رمزارزها می رسد، دو سبک اصلی وجود دارد: دنباله روی روند و معاملات ضد روند. هر دو این استراتژی های معاملات FX با شناخت و بهره برداری از الگوهای قیمت سعی در سودآوری دارند.
وقتی نوبت به الگوهای قیمت می رسد، مهمترین مفاهیم حمایت و مقاومت هستند. به بیان ساده، این اصطلاحات تمایل بازار به عقب نشینی از پستی و بلندی ها و مشکلات گذشته را نشان می دهند.
• حمایت را می توان تمایل بازار برای افزایش از پایین ترین سطح معرفی کرد.
• مقاومت تمایل بازار به سقوط از بالاترین سطح ثابت شناخته می شود.
این اتفاق می افتد زیرا تریدرها تمایل دارند قیمت های بعدی را در برابر بالاترین و پایین ترین سطح ممکن قرار دهند.
• با نزدیک شدن به پایین ترین سطح بازار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به زبان ساده، خریداران در بازار جذب مواردی می شوند که ارزان ترین قیمت را دارند.
• هنگام قرار گرفتن بازار در اوج چه اتفاقای خواهد افتاد؟ فروشندگان معمولا به مواردی که سود بیشتری برایشان داشته باشد جذب می شوند. بنابراین، پستی و بلندی های اخیر را می توان معیارهایی دانست که به وسیله آنها قیمت های فعلی ارزیابی می شوند.
همچنین یک جنبه خودکفا برای حمایت و مقاومت معرفی می شود. به این دلیل که تریدرها و کسانی که معاملات بسیار زیادی در بازار انجام می دهند، اقدامات قیمتی خاصی را در این نقاط پیش بینی می کنند و مطابق آن عمل می کنند. در نتیجه، اقدامات آنها می تواند به رفتار بازار و قیمت ها همانطور که انتظار داشتند، کمک کند. با این حال، لازم است که این سه نکته را در نظر داشته باشید:
• سطوح حمایت و مقاومت قوانین خاص و مشخصی ندارند، آنها را می توان نتیجه رفتار طبیعی تریدرها در بازار دانست.
• سیستم های دنباله رو قصد دارند از زمان شکستن سطوح حمایت و مقاومت سود ببرند.
• سبک های ترید با روند معکوس برعکس روند و سطوح زیر هستند- هدف آنها این است که در بالاترین سطح به فروش برسند و در پایین ترین سطح آن را بخرند.

آموزش انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در بورس به دو روش مستقیم و غیر مستقیم

برای بسیاری از تازه کاران سوال است که چه روش های سرمایه گذاری در بورس وجود دارد؟!

برای پاسخ به این سوال می توان گفت بطور کلی ۲ روش برای سرمایه گذاری در بورس، وجود دارد.

سرمایه گذاری در بورس به صورت مستقیم

اول این که فراموش نکنید حضور افراد غیرحرفه‌ای در سرمایه‌گذاری مستقیم، ریسک و چالش‌های حضور در بورس را افزایش می‌دهد.

در این روش خود شخص مستقیما به معامله و خرید و فروش سهام و فعالیت در بازار می پردازد.

روش مستقیم برای افرادی می باشد که خود تخصص لازم برای سرمایه گذاری در بازار سهام را دارند و یا قصد یادگیری آن را دارند.

در روش مستقیم شخص به بی نهایت روش های مختلفی می تواند در بورس سرمایه گذاری کند. انتخاب این روش ها همگی بستگی به شرایط شخصی آن شخص سرمایه گذار دارد. به این روش ها استراتژی معاملاتی گفته می شود. استراتژی معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال و بنیادی و مباحث مالی رفتاری برای هر شخص متناسب با ویژگی هایش فرق می کند.

هر شخص باید متناسب با ریسک پذیری ، صبوری ، نظم و …. استراتژی متفاوتی را برای خود در نظر بگیرد.

درآمد زایی از استیکینگ

ربات cryptohopper برای ترید مناسب است

ویژگی های سرمایه‌گذاری مستقیم در یک نگاه

  • سرمایه‌گذار استراتژی های معاملات تازه کاران شخصا وارد معاملات بورس و خرید و فروش سهام می‌شود
  • معامله‌گر می‌تواند با استفاده از روش‌هایی نظیر تلفنی، آنلاین و حضوری خودش اقدام به خرید و فروش سهام و تشکیل پرتفوی کند
  • نیازمند آگاهی، دانش و تجربه کافی در مورد بازار، صنایع و اقتصاد کشور است
  • نیاز به روحیه ریسک‌پذیر دارد
  • فرصت و زمان کافی برای رصد بازار و معاملات نیاز دارد

سرمایه گذاری در بورس، به روش غیر مستقیم

در این روش سرمایه گذار بطور مستقیم وارد بازار نمی شود و با سپردن سرمایه خود به صندوق های سرمایه گذاری و شرکت ها یا افراد سبد گردان بطور غیر مستقیم سرمایه خود را وارد بازار سهام می کند. سرمایه گذاری در بورس

این روش برای افرادی که خود تخصص لازم برای سرمایه گذاری در بورس، را ندارند مناسب می باشد. همچنین افرادی که وقت کافی برای فعالیت ندارند و یا به هر دلیل و مشکلی نمی توانند شخصا در بازار بورس، سرمایه گذاری کنند می توانند از این روش استفاده کنند.

صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سبدگردان طبق قراردادی مقداری از سود حاصل از سرمایه گذاری را به عنوان دستمزد دریافت می کنند. این شرکت ها و صندوق ها انواع مختلفی دارند و هر کدام اساسنامه و قوانین مختلفی نیز دارند. افراد بنا بر ریسک پذیری و درخواست دریافت سود ماهانه یا سالانه باید به جست و جوی شرکت مورد نظر خود بپردازند.

چرا باید موقعیت های باز معاملاتی را در پایان روز ببندیم؟

معایب پوزیشن های باز یک شبه

کارمزد شبانه پوزیشن های باز

برخی از کارگزاران کارمزد یک شبه را خیلی بالا محاسبه می کنند

اما آنچه که در مورد باز ماندن معاملات در طول شب وجود دارد مسائل بزرگ تری نسبت به هزینه های دریافت شده از سمت بروکر است. در ادامه آنها را مطرح خواهیم کرد.

مطالب مرتبط:

♦ چند نوع بروکر داریم؟

♦ چطور یک کارگزار عالی فارکس پیدا کنم؟

◊ آیا باید معاملات خود را در پایان روز ببندیم یا نگه داریم؟

زمانی که یک پوزیشن معاملاتی وارد مرحله نهایی خود می شود، بسته به موقعیت بازار سه گزینه پیش رو دارید:

1- می توانید با ضرر معامله را ببندید.

2- با سود معامله را ببندید.

3- یک شب پوزیشن را باز نگه دارید.

پایان روز معاملاتی و بستن موقعیت ها

اکثر کارگزاران معمولا مقدار اهرم سفارشات یک شبه را کاهش می دهند

اگر در حالت دوم قرار داشتید که باید فورا پوزیشن را ببندید. اما اگر در دو حالت دیگر قرار داشتید باید بدانید که آیا به دلایل استراتژیک در حال بستن یا نگه داشتن پوزیشن هستید یا به دلایل واکنش عاطفی؟

حال اگر به دلایل استراتژیک بخواهید موقعیت را حفظ کنید باید قبل از هر چیز علاوه بر کارمزد شبانه این واقعیت را نیز بپذیرید که با باز گذاشتن موقعیت خود بدون اینکه بدانید خارج از ساعات معاملاتی عادی بازار چگونه خواهد بود، ریسک بیشتری دارید.

همچنین به یاد داشته باشید که ممکن است اهرم شما تغییر کند. اکثر کارگزاران معمولا مقدار اهرم سفارشات یک شبه را کاهش می دهند که ممکن است بر سودآوری شما تأثیر بگذارد.

هرگز هدف کلی تجارت یعنی کسب درآمد را فراموش نکنید. اگر از معاملات روزانه خود سودی در دست دارید، موقعیت خود را ببندید. چرا باید آن سود هر چند اندک را به خطر بیندازید!

ترس از ناشناخته‌ها، به‌ویژه در این دوره که مناظر اقتصادی و سیاسی بی‌ثبات در سراسر جهان وجود دارد، باید برای متقاعد کردن معامله گران روزانه کافی باشد که حفظ موقعیت یک شبه کار منطقی و درستی نیست.

مطالب مرتبط:

♦ در معاملات فارکس از چه اهرمی استفاده کنم؟

♦ اهرم در معاملات فارکس چیست و چگونه عمل می کند؟

◊ آیا در بازار فارکس نیز باید تریدهای روزانه را در پایان ساعت معاملاتی ببندیم؟

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز فعال و روان است و بنابراین در این مورد، معامله گران روزانه می توانند موقعیت خود را شب ها نیز حفظ کنند.

اما برخی از قوانین به صورت مشابه اعمال می شود و شما باید تحقیقات خود را انجام دهید تا ضرر نکنید. بررسی کنید که چه عوامل اقتصادی، سیاسی یا جامعه‌شناختی می‌تواند روی قیمت جفت‌ ارزهای فارکس شما در یک شب یا در آخر هفته تأثیر بگذارد؟

هنگام نگهداری دارایی های فارکس در خارج از روز معاملاتی باید بدانید که میزان فعالیت‌ها پایین می‌آیند. بنابراین حرکت قیمت می‌تواند به حداقل خود برسد و از یک رویداد مهم جلوگیری کند. اگر کارمزد یک شبه پرداخت می کنید، باید در نظر بگیرید که آیا سود بالقوه در سبد شما بیشتر از هزینه های قابل پرداخت است یا خیر.

با حداقل نقدینگی، این تهدید به وجود می آید که یک افزایش ناگهانی و قابل توجه در سرمایه گذاری، بازار را به طور قابل توجهی به حرکت در می آورد و اگر خواب باشید، زمانی برای واکنش نخواهید داشت!

با این حال، اگر از ابزارهایی مانند Stop Loss و Take Profit استفاده کنید، می توانید خیال تان راحت باشد.

فارکس و تریدهای باز شبانه

در خارج از روز معاملاتی حرکت قیمت ها کند است

بهترین استراتژی‌های هات فارکس

بهترین استراتژی‌های هات فارکس Hot Forex

روشهای نوین سرمایه گذاری بر اساس ا ستراتژیهای معاملاتی سودده و با استفاده از هوش مصنوعی در بازار بورس فارکس و امکان شارژ از ایران با قیمت دلار استثنایی . مشاورین فروش ما در پیام رسانهایی مانند تلگرام و واتس آپ آماده سرویس دهی به شما عزیزان هستند. ( 00971555406880 )

بهترین استراتژی‌های هات فارکس : شما ممکن است شنیده باشید که حفظ نظم خودتان، یک جنبه‌ی کلیدی از معامله می‌باشد. با اینکه این حقیقت دارد، اما شما چطور می‌توانید این نظم را در زمان انجام معامله اجرایی کنید؟

یک راه برای این کار، داشتن یک استراتژی معاملاتی است که می‌توانید به آن پایبند باشید. اگر چنین استراتژی دارای استدلال‌های مناسب بوده و امتحان خود را پس داده باشد، شما می‌توانید اطمینان داشته باشید که در حال استفاده از یکی از استراتژی‌های موفق در معاملات فارکس ، هستید.

این اطمینان باعث می‌شود دنبال کردن قوانینِ استراتژی خودتان آسانتر شده و در نتیجه باعث حفظ نظم شما شود (بهترین استراتژی‌های هات فارکس) .

بسیاری از مواقع که افراد در مورد استراتژی‌های فارکس صحبت می‌کنند، آنها به روشِ خاصی از معاملات که معمولا یک قسمت و جنبه از یک برنامه معاملاتی کامل است.

یک استراتژی متداومِ معامله‌ی فارکس، سیگنال‌های زمان ورود به معامله‌ ی سودمندی را فراهم می‌کند اما همینطور حیاتی است که این موارد را نیز در نظر بگیریم:

راهنمای افتتاح حساب هات فارکس - سایت هات فارکس hot forex - دانلود پلتفرم متاتریدر 4 هات فارکس - ابزارهای معاملاتی برتر فارکس - بهترین استراتژی‌های هات فارکس

انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی فارکس و CFD برای شما در سال 2019

زمانی که صحبت از شفاف‌سازی در مورد بهترین و سودمندترین استراتژی معاملاتی فارکس می‌شود، در واقع یک پاسخ مشخص وجود ندارد.

اما چرا؟ چون بهترین استراتژی‌های فارکس، آنهایی هستند که با شخص معامله‌گر تناسب پیدا می‌کنند. این به معنای آن است که برای انتخاب استراتژی مناسب ، شما نیاز به در نظر گرفتن شخصیت خودتان دارید و گزینه‌ای را باید انتخاب کنید که برای شما مناسب‌تر است.

یک استراتژی که برای یک نفر نتیجه‌ای عالی دارد، ممکن است برای فردی دیگر فاجعه تلقی شود (بهترین استراتژی‌های هات فارکس) .

برعکس، استراتژی‌هایی که توسط دیگران بی‌فایده نامیده شده‌اند، ممکن است برای شما مناسب باشد. بنابراین، برای کشف استراتژی‌های معاملاتی فارکسی که برای شما جوابگو است، ممکن است نیاز به آزمایش و امتحان باشد.

از طرفی دیگر آزمایش و امتحان می‌تواند آن استراتژی‌هایی که برای شما مناسب نیست را مشخص کند. یکی از جنبه‌های کلیدی که باید در نظر بگیرید، بازه و چارچوب زمانی برای سبک معاملاتی خودتان است.

چندین نوع سبک معاملاتی وجود دارد (در زیر می‌توانید ببینید) که شامل بازه‌های زمانی کوتاه تا بلند می‌شوند و این موارد در سالهای اخیر بطوری وسیعی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و هنوز هم در لیست بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس در سال 2019، محبوبیت خود را حفظ کرده‌اند.

بهترین معامله‌گران فارکس همیشه در جستجوی خود برای نحوه‌ی معامله‌ی موفقیت‌آمیز، از سبک‌های مختلف و استراتژی‌ها آگاه می‌مانند تا بتوانند گزینه‌ی مناسب را بر اساس شرایط فعلی بازار انتخاب کنند.

ریزه‌خواری (Scalping) : این نوع معامله بسیار کوتاه است و ممکن است فقط برای چند دقیقه انجام شود. یک معامله‌گر ریزه‌خوار به دنبال آن است که به طوری سریع اسپردِ بین قیمت Offer و Bid را شکست داده و قبل از بستن معامله فقط مقدار کمی از سود را بدست آورد.

افتتاح حساب هات فارکس - کنترل ریسک در معاملات - ریبیت هات فارکس - دلار هات فارکس - بهترین استراتژی‌های هات فارکس - شارژ و برداشت ریالی - احساسات بازار فارکس

این استراتژی معمولا از چارت‌های Tick مانند همان چارت‌هایی که در نسخه‌ی Supreme پلتفرم MetaTrader 4 پیدا می‌شود، استفاده می‌کند. این پلتفرم معاملاتی همینطور برخی از بهترین شاخص‌ها را برای ریزه‌خواری فراهم می‌کند.

علاوه بر این، استراتژی معاملاتیِ “1 دقیقه” می‌تواند به عنوان مثالی از این سبک معامله در نظر گرفته شود (بهترین استراتژی‌های هات فارکس).

معامله روزانه (Day Trading) : همانطور که از نام آن پیداست، این‌ها معاملاتی هستند که قبل از پایان روز بسته می‌شود. این باعث می‌شود معاملات شما توسط حرکت‌های بزرگ بازار در شب‌هنگام، تحت تاثیر قرار نگیرد.

ا ستراتژی‌های معامله روزانه معمولا بهترین نوع استراتژی برای تازه‌کاران هستند. معامله‌‌ها ممکن است تنها چند ساعت باز باشند و نوارهای قیمتی بر روی چارت‌ها معمولا روی یک یا دو دقیقه قرار می‌گیرند.

استراتژیِ “50 پیپ (Pip) بصورت روزانه” مثالی مناسب برای استراتژی‌های مربوط به معاملات روزانه است (بهترین استراتژی‌های هات فارکس) .

نوسان‌گیری – معامله‌ها برای چند روز باز می‌مانند و معامله‌گران قصد کسب درآمد از الگوهای قیمتیِ کوتاه‌مدت را دارند. یک معامله‌گر نوسان‌گیر ممکن است معمولا هر نیم ساعت یا یک ساعت به چارت‌ها نگاه کند.

معامله موقعیتی – این نوع استراتژی به دنبال کردن بلندمدت ترندها مربوط می‌شود و هدف از آن بدست آوردن حداکثر سود از تغییرات بزرگ بازار است. یک معامله‌گر بلند‌مدت معمولا به چارت‌های پایان روز نگاه می‌کند.

بهترین استراتژی معاملات موقعیتی به صبر بسیار و نظم از طرف معامله‌گران نیاز دارد. همینطور نیاز به دانشی مناسب از نکات فاندامنتال بازار دارد.

برای آشنایی بیشتر با انواع استراتژی‌های معاملات، بهتر است با مشاوران ما از طریق شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیس‌بوک، واتس‌آپ و وایبر ارتباط برقرار کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.