معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی


بررسی و تحلیل استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

در نوشته حاضر به بررسی و ارائه استراتژی های استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان پرداخته شده است. بی شک تخصیص هدفمند اعتبار به فعالیت های سازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد. در این حوزه استفاده از روش بودجه ریزی عملیاتی گام موثری در افزایش کارآیی و اثر بخشی اعتبارات خواهد بود. هدف از این نوشته تبیین جایگاه و چگونگی عمل در جهت استقرار و اجرای یک نظام مناسب و کارامد بودجه ریزی عملیاتی در سازمان است.

نظام بودجه ریزی عملیاتی به عنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارآیی و اثر بخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولت ها در سطوح ملی و محلی بوده است. در این نظام اعتبارات بودجه ای بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید خروجی ها (محصولات و خدمات) یا همان اهداف کوتاه مدت و یا دستیابی به پیامدها و یا همان اهداف بلندمدت، تخصیص می یابد و بدین ترتیب سازمان به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیت ها، تولید خروجی ها و دستیابی به اهداف و استراتژی ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می یابد.
بودجه به عنوان بیان مالی عملیات اجرایی مهمترین سند مالی است که دستگاه های اجرایی را در دستیابی به اهداف سند چشم انداز و انجام اثربخش وظایف خود یاری می کند.
نظام بودجه ریزی عملیاتی با هدف نتیجه محوری سعی می کند تا با پیوند اعتبارات بودجه ای به نتایج اقدامات به اهداف صرفه جویی، کارآیی و اثربخشی بودجه دست یابد. در واقع تأکید بودجه عملیاتی بر صرفه جویی و اثربخشی است. هدف غایی بودجه ریزی عملیاتی کمک به اتخاذ تصمیمات عقلایی درباره تخصیص و تعهد منابع سازمانی بر اساس پیامدهای قابل سنجش می باشد که نتایج قابل انتظار(عملکرد) سازمان را در طول زمان منعکس می کند.
نقش صنعت ساختمان در ایجاد اشتغال مولد و فعال سازی رشته های گوناگون صنعت ساختمان و خدمات فنی مهندسی، عرصه تبلور اقتصاد مقاومتی است و تولید مصالح بر اساس اصول استاندارد و انجام عملیات ساخت و ساز طبق آیین نامه ها و مباحث مقررات ملی ساختمان گام مهمی در جهت شکوفایی سرمایه های ملی قلمداد می شود. عدم وحدت رویه و انسجام در هیئت مدیره های سازمان، از این عدم همگرایی به عنوان پایه ریزی و برنامه ریزی ها و توصیف شاخص های توسعه در سازمان به شکل غیر اصولی می تواند یاد کرد و در این خصوص خواستار مساعدت وزارت راه و شهرسازی در جهت ترویج فرهنگ اصولی ساخت و ساز در جامعه شد.
وجه مشترک تمام تعاریف بودجه ریزی عملیاتی حول دو نکته می باشد: ارتباط بودجه با نتیجه، ارتباط شاخص عملکرد و ارزیابی. به این ترتیب می توان گفت بودجه ریزی عملیاتی عبارت است از : برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه و نتایج بدست آمده از آن برنامه را نشان می دهد. این بدان معنی است که با هر میزان مخارج انجام شده در هر برنامه می باید مجموع معینی از اهداف تعیین شود. مفاهیم بنیادین این نظام، بحث و مذاکره در مورد اهداف و پاسخگو ساختن زیردستان در مورد دستیابی به آنها است.
بودجه بندی را “فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود”مجموع کوشش هایی که صرف تدوین بودجه و تخصیص منابع می شود به منظور”حداکثراستفاده” از منابعی است که معمولاً در حد کفایت نبوده و به اصطلاح اقتصادی”کمیاب”هستند. بنابراین در راه رسیدن به” اهداف مطلوب”ضرورت دارد به نحوی از هر یک از منابع محدود استفاده گردد که در تبدیل کل منابع به پول بتوان گفت با حداقل هزینه، حداکثر استفاده به عمل آمده است. بودجه هدف ها و راهبردها را به صورت عبارت های مالی درآورده و راه اجرای برنامه و کنترل پیشرفت آنها را مشخص می نماید.
بودجه شاهرگ حیاتی هر سازمان است. زیرا هر سازمان می بایستی تمام فعالیت های مالی خود اعم از کنترل، خدمات و کسب درآمد را بر اساس سند و قانون بودجه را فرآیند تخصیص منابع «بودجه بندی». انجام می دهد، محدود به نیازهای نامحدود می دانند. واحدهای مسئول باید بودجه را بر اساس هدف ها و راهبردها به صورت عبارت های مالی در آورده و راه اجرای برنامه و کنترل پیشرفت آنها را هموار سازند. سازمان ها به ۳ دلیل عمده به بودجه بندی نیازمندند:
۱ـ نشان دادن مفهوم مالی برنامه ها
۲ـ شناساندن منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها
۳ـ بدست آوردن معیارهای سنجش، نظارت و کنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه ها
بطور کلی نظام بودجه ریزی عملیاتی دارای ۳ مشخصه می باشد:
۱ـ چارچوب بودجه باید به نحوی باشد که تصمیم گیری و اولویت بندی را تسهیل کند.
۲ـ ساختار بودجه باید به نحوی باشد که پاسخگویی را تقویت کند.
۳ـ ساختار برنامه در یک راهبرد وسیع تر تعریف شده و به اهداف جزیی محدود نمی شود.
مزایای بودجه ریزی عملیاتی
مهمترین مزیت بودجه ریزی عملیاتی صرفه جویی اس ت و مزایای دیگرآن عبارتند از :
۱ـ شفاف سازی فرآیند بودجه ریزی
۲ ـ صرفه جویی اقتصادی
۳ـ پرهیز از موازی کاری
۴ـ ارتقای کارآمدی
۵ ـ افزایش کارآیی و اثربخشی عملکرد سازمان از طریق تمرکز منابع در جهت ضروری ترین و مهمترین نتایج
۶ـ اصلاح و بهبود تصمیم گیری در مورد مؤثرین راه برای استفاده از منابع محدود درون سازمانی
۷ـ بهبود عملکرد از طریق پیوند دادن بودجه و عملکرد برنامه
۸ـ مسئولیت پذیرتر ساختن مدیران در قبال تصمیماتی که روی نتایج بودجه تأثیر می گذارند.
۹ـ حمایت بهتر مدیریت توسط پیوند نتایج بودجه و برنامه و سنجش عملکرد بودجه با سنجش عملکرد برنامه در فرآیند کنترل و گزارش نتایج .
در نهایت اینکه بزرگترین مزیت بودجه ریزی عملیاتی، کنترل بهتر سازمانی است. در بودجه ریزی عملیاتی نیازی به تغییر در سیاستگذاری اقتصادی نیست، تنها کنترل سازمانی و نظارت بر عملکرد بخش آسان تر می شود.
مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان
ضمن انتقاد از تداوم بودجه ریزی سنتی، مقاومت بدنه اجرایی ساختار سازمان را از جمله مشکلات اصلی عملیاتی کردن بودجه می باشد. از دیگر مشکلات اجر ایی بودجه ریزی عملیاتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱ـ ضعف در تهیه اطلاعات معنادار
۲ـ تولید اطلاعات مازاد و بی فایده
۳ـ تمایل سازمان های نظارتی جهت کنترل دقیق روی اقلام هزینه ای
۴ـ ناکامی در اعمال این اصلاحات در اصلاحات وسیع تر بودجه بویژه اصلاحات مربوط به افزایش تفویض اختیارات
۵ـ فقدان تلقی واحد از مفهوم بودجه عملیاتی در سطح سازمانی
۶ـ ضعف در تعیین شاخص های اندازه گیری عملکرد
عدم بکارگیری از ظرفیت های گسترده در سازمان نظام مهندسی ساختمان
در بکارگیری از ظرفیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه های طراحی، نظارت و اجرای صحیح عملیات ساخت و ساز به زبانی ساده ارائه خدمات فنی مهندسی، در سال جدید باید تلاش مضاعفی برای استفاده بهینه از این ظرفیت ها صورت پذیرد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان با دارا بودن نیروهای متخصص و با کفایت می تواند در مسائل فنی استان نقش به سزایی را ایفا نماید، اما متاسفانه با عضویت غیر رسمی در برخی از کمیسیون های تخصصی و مرتبط با ساخت و ساز استان، بدون حق رای شرایط ناامیدی را برای این خانواده مستعد بوجود می آورد و عدم بکارگیری از این ظرفیت های گسترده در کارنامه فنی استان توسط مدیران قطعا این سازمان را در اجرای برنامه های پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، ترویج و فرهنگ سازی مقررات ملی ساختمان کمک نخواهد نمود.
با توجه به بروز حوادث اخیر در چند سال اخیر در نحوی ارائه خدمات فنی مهندسی و عملکرد به دور از برنامه ریزی و بودجه بندی غیرعملیاتی توسط سازمان نظام مهندسی، وظیفه اداره کل راه و شهرسازی در تنظیم روابط این سازمان با معاونت امور هماهنگی عمرانی استانداری، شهرداری ها و دوایر مرتبط با آن ها به دست فراموشی سپرده شده است. در حالیکه این اداره طبق قانون، نظارت عالیه بر عملکرد مهندسان عضو سازمان را عهده دار است و در این جایگاه می تواند از هیئت مدیره سازمان جهت برنامه ریزی و بکارگیری ظرفیت های موجود در اولویت بندی و ساماندهی های لازم استفاده نماید. و سوالی که به ذهن متباطر می شود این است؛ که آیا هیات مدیره های سازمان در چند سال اخیر توان اجرایی شدن این موضوع را داشته اند؟
با تغییر در تفکر و نگرش مهندسان سازمان در انتخابات اخیر که با وعده های انتخاباتی همراه بوده و تعیین حدود شناخت منتخبین در خصوص مسائل سازمانی در آن زمان، جاداشت برای اولین بار در تاریخ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان تدوین و تنظیم بخشنامه بودجه ای سالیانه بر اساس برنامه ریزی مصوب مجمع عمومی و همچنین تدوین ساختار اداری سازمان همراه با شرح وظایف بخش های مختلف را داشته باشیم. بودجه ای که نیاز به فصل بندی های مشخص دارد که در خود راهبردها، سیاست ها و بسته های اجرایی(بسته های خدمات مهندسی، بسته های رفاهی، بسته های منابع انسانی و فناوری اطلاعات ـ آموزش کارکنان و مدیران، توسعه امور فرهنگی، توسعه مطالعات و پژوهش های خرد، توسعه فناوری اطلاعات و سازمان الکترونیکی، توسعه بیمه جامع مهندسین، آموزش ـ و بسته های اقتصادی ـ سرمایه گذاری در بخش خصوصی و تعاونی ها، اجرای طرح های درآمدزا ـ را دارا می بود.
هر چند بودجه بندی سازمان در شرایط حاضر برحسب شرایط پیشروی و بر اساس ضوابط مالی، قوانین بالادستی و آیین نامه مالی سازمان (با شناسایی و پیش بینی منابع درآمدی، هزینه ها) صورت نگرفته و به نظر می رسد که صورت نخواهد گرفت.
چیزی که در تمام مسائل بودجه ای توسط هیات مدیره سازمان فراموش شده است؛ این است که در تمامی مراحل بودجه بندی می بایستی نسبت به اولویت بندی برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان اقدام و پس از تصویب مجمع نسبت به ارائه بودجه سالیانه اقدام نمایند.
اهم برنامه های عملیاتی پیشنهادی که در چند سال اخیر از دغدعه های اعضای سازمان بوده و هیات مدیره های ادوار مختلف سازمان از زمان قبول تصدی مدیریت سازمانی می بایستی به آنان توجه ویژه می داشتند به قرار زیر است:
o تدوین آیین نامه استخدامی برای سازمان
o تدوین سند چشم انداز سازمانی
o پیگیری درآمدهایی خارج سهم مهندسین درساخت و ساز
o تنظیم سامانه یکپارچه قراردادها با همکاری شهرداری های استان جهت شفاف سازی فرایند مدیریت بر ساخت و ساز
o تدوین نظام نامه و اجرایی نمودن انتخاب هیات مدیره کل دفاتر نمایندگی های استان جهت مشارکت بیشتر مهندسین
o تدوین نظام نامه و اجرایی نمودن واحد کنترل نقشه کلیه دفاتر نمایندگی به طور یکپارچه
o ساماندهی سیستم آموزش سازمان
o توسعه تسهیلات رفاهی برای مهندسین

معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی

براساس قوانین واردات و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران ‌ورود برخی کالاها و یا صدور آنها به طور کلی ممنوع است. بعضی از این کالاها عبارتند از: مشروبات الکلی، وسایل قمار، ‌اسلحه سرد و گرم و مواد محترقه، ‌مواد مخدر،‌ نشریات، تصاویر، ‌فیلم، ‌عکس و هر کالایی که مغایر شئونات مذهبی و ملی کشور باشد. هر نوع نوشته مخالف مذهب رسمی کشور و یا مخل نظم و عفت عمومی و شئون ملی و سایر کالاهایی که منع شرعی و قانونی دارد، ورود و صدور آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ممنوع شناخته شده است.

پته سبز گمرکی سند ترخیص کالای غیر تجاری از معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی گمرک می باشد که ارزش آن از یک هزار دلار متجاوز نباشد. مسافر ورودی به میزان ۸۰ دلار برای کالاهای همراه خود به شرط غیر تجاری بودن و ممنوع شرعی و قانونی نبودن برای یکبار در سال می تواند از معافیت مسافری استفاده نماید.

3 درصد، 6 درصد و 9 درصد.

معمولا هنگامی اجازه ترخیص کالا از گمرک داده می شود که برای گمرک مسلم بشود ایرادی از لحاظ میزان پرداختی به گمرک به وسیله صاحب کالا ، یا انطباق با مقررات عمومی صادرات و واردات و به طور کلی هر نوع الزام قانونی وجود ندارد . به عبارت دیگر صدور سند ترخیص ، اجازه خروج کالا از نظارت گمرک به منزله تسویه تمام تعهدات صاحب کالا راجع به اظهارنامه گمرکی و اموری است که گمرک قانونا عهده دار آن است .

خیر با توجه به قوانین بازرگانی جمهوری اسلامی، تنها هر شرکت با کارت بازرگانی خودش می تواند واردات داشته باشد.

خیر. شرکت های بازرسی نمی توانند در مورد تعیین تعرفه، تعیین ارزش و تعیین مبدا اظهار نظر کنند اما به طور کلی تمامی فعالیت های مربوط به تصدیق کیفیت ، کمیت کالا و نیز بسته بندی توسط شرکت های بازرسی صورت می گیرد .

به طور کلی وجوهی که در گمرک از کالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌شود. یکی حقوق و عوارض است که نوعی مالیات غیرمستقیم است و دیگری هزینه‌هاست که در مقابل انجام خدمت وصول می‌شود؛ مانند هزینه های مربوط به تخلیه و بارگیری، آزمایش، استاندارد و انبارداری. وصول حقوق و عوارض گمرکی به عهده گمرک است ولی هزینه‌ها توسط سازمان‌های ارائه‌کننده خدمت مثل سازمان بنادر در بنادر، انبارهای عمومی در گمرکات داخلی و سازمان ملی استاندارد وصول می‌گردد.

سود بازرگانی وجهی است که براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویبنامه هیئت وزیران تعیین می شود. در واقع اگر بخواهیم تعریف جامعی از اصطلاح سود بازرگانی داشته باشیم می بایست آنرا به همراه حقوق گمرکی و حقوق ورودی تعریف کنیم تا نقش سود بازرگانی در تجارت خارجی ایران بهتر مشخص شود.

وجوهی که در گمرک از کالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌شود

شرکت های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاهای ما به ازاء کالاهای وارداتی
ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده
پیله وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوطه
کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی
کالاهایی که ورود و صدور آن ها، به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد
کالاهای مسافری
کالاهای هدیه و سوغات که از طریق پست وارد می گردد

الف- شرایط احراز اهلیت و معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت برای متقاضیان صدور کارت بازرگانی
۱٫ داشتن حداقل ۳ سال سابقه کارت بازرگانی اعم از متصل یا منفصل برای افرادی که بیش از دو سال کارت خود را تمدید نکرده اند، به عنوان سابقه فعالیت بازرگانی محسوب می شود.
۲٫ ارائه مدارک مثبته مبنی بر مبادرت به امور بازرگانی داخلی یا خارجی که نشان دهنده سه سال فعالیت متقاضیان باشد نظیر یکی از موارد ذیل :
۲٫۱) ارائه تاییدیه مبنی بر سه سال همکاری در معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی امور بازرگانی در بنگاه های اقتصادی و تجاری معتبر ( اشخاص حقیقی و حقوقی )
با ارائه گواهی مربوطه مانند:
الف- حکم کارگزینی مبنی بر تایید تصدی مدیریت عامل، عضو هیات مدیره ، مدیریت بازرگانی یا فروش
ب- حکم کارگزینی یا ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی مبنی بر تصدی کارشناس امور بازرگانی و یا سایر غعالیت های مرتبط
۲٫۲ ) ارائه اظهارنامه مالیاتی
۲٫۳) ارائه پروانه کسب معتبر به نام متقاضی در زمینه های مرتبط که از تاریخ صدور آن حداقل ۳ سال گذشته باشد.
۲٫۴) داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت فعال، به صورت متصل یا منفصل در تشکل های اقتصادی با تایید تشکل مربوطه
۲٫۵) ارائه مجوز صنعتی ماخوذه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سایر گواهی های فعالیت از وزارتخانه ها و مراجع ذیربط
۲٫۶) داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط اعم از داخلی یا خارجی ( مدیریت بازرگانی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، امور گمرکی ، صنعتی و تولید)
۲٫۷) سایر موارد به تشخیص کمیسیونی متشکل از دو نفر از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی و یا اتاق تعاون ذیربط حسب مورد و رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت.
ب- شرایط احراز محل کسب متناسب اعم از ملکی یا استیجاری
۱٫ برای کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی برخورداری از محل کسب متناسب اعم از مسکونی ، تجاری و اداری بنا به احراز اتاق ها قابل پذیرش می باشد.
تبصره ۱- سند ملکی محل کار متقاضی اشخاص حقیقی و دفتر مرکزی اشخاص حقوقی باید قابل شناسایی و مورد تایید اتاق های بازرگانی ، تعاون و یا تشکل های اقتصادی مرتبط باشد.
تبصره ۲- در صورت استیجاری بودن ملک و متناسب بودن ملک مورد اجاره برای محل کار ، تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی و یا بنگاه معاملات ملکی معتبر و دارای کد رهگیری سامانه املاک و مستغلات الزامی است.
تبصره ۳- چنانچه سند مالکیت محل کسب به نام مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شخص حقوقی باشد، تنظیم اجاره نامه عادی ، در این خصوص کافی به مقصود می باشد.
۲.صدور و تمدید آن دسته از متقاضیان کارت بازرگانی که نسبت به اجاره نمودن کمتر از شش دانگ و یا یک سهم از چند سهم از یک ملک اقدام نمایند. (به عنوان مثال یک باب اتاق) با رعایت سایر مقررات و شرایط و مشروط به اینکه قابل شناسایی باشد، بلامانع است.
۳.صدور کارت بازرگانی مربوط به اجاره نامه های بنگاهی یا محضری آپارتمان هایی که هنوز سند تفکیکی آن صادر نشده است و همچنین تمدید آن برای یک نوبت بلامانع می باشد.

طبق مقرراتی که در دست اجرا است، اعتبار کارت بازرگانی یک سال تمام بعد از زمان صدور آن است و در صورت نیاز، می توان با ارایه مدارک لازم کارت بازرگانی را تمدید کرد.

1. اصل اظهارنامه ی ثبت در دفاتر بازرگانی با امضای مدیر عامل یا رییس هیأت مدیره.
2. سه قطعه عکس سه در چهار مدیر عامل.
3. اصل وکپی مدارک تحصیلی معتبر.
4. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دایم و یک سری کپی
5. اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل با اعتبار ۶ ماهه.
6. فرم کارت بازرگانی و عضویت.
7. اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
8. کپی روزنامه رسمی تأسیس و تغییرات شرکت
9. اصل کارت ملی مدیر عامل جهت برابر با اصل بودن مدارک شناسایی.
10. داشتن حداقل۲۳ سال تمام.
11. اصل گواهی تأیید بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی به نام شرکت.
12. ارایه سند مالکیت محل شرکت یا اجاره نامه.
13. برای شرکتهای با مسؤلیت محدود، ارایه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت باشد.
14. ارایه یک برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای خاص یا عام با مهر اداره ثبت شرکتها در مورد شرکتهای سهامی خاص

1. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی.
2. اصل گواهی پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها.
3. گواهی عدم سوء پیشینه.
4. اصل گواهی مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری.
5. اصل مدارک شناسایی.
6. اصل مدارک تحصیلی.
7. داشتن ۲۳ سال تمام.
8. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
9. اصل گواهی حسن اعتبار بانکی
10. ارایه کد اقتصادی جدید.

نمایاننده چیدمان کالا در محموله ارسالی میباشد و توسط فروشنده تنظیم میگردد، که در آن ابعاد و تعداد بسته های کالا قرار دارد.

عبارت است از کد یا شماره ای که توسط وزارت بازرگانی به کالا های وارداتی تعلق می گیرد تا پس از ورود به گمرک در اظهارنامه گمرکی توسط آنها شناخته گردند و پسورد بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و …. از مواردی است که در تعرفه گنجانده شده است.

روش گمرکی است که بر اساس آن کالاها تحت نظارت گمرک از یک گمرک به گمرک دیگر حمل می گردد.

در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولا خریدار از یک شرکت مالی درخواست می کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند و بهره گیرد.این موسسات را فاینانس مالی می گویند.

برات ارزی توسط فروشنده (ذینفع(نوشته می شود و از طریق بانک ابلاغ کننده یا بانک ذینفع ارسال می شود و پس از قبول نویسی ، صادر کننده یا فروشنده می تواند بلافاصله و یا بعد از تاریخ تعیین شده مبلغ مندرج در آن را دریافت کند .

فروشنده در یک کشور خارجی ماشین آلات و دانش فنی و تأسیسات و امکانات را به کشور خریدار می دهد تا در آنجا کالاتولید شود و به کشور فروشنده برگردد.

در حال حاضر ثبت سفارش کالا به دو صورت بانکی و غیر بانکی انجام میشود.
حالت دوم : براساس اولویت بندی گروه کالائی است که توسط دفتر مقررات صادرات و واردات تهیه و تنظیم میگردد.

مدت مجاز توقف کالاهای وارده به گمرک طبق قبض انبار چهارماه بعد از تاریخ تحویل اظهارنامه و صدور قبض انبار است. درصورتی که در این فاصله برای تشریفات گمرکی مراجعه نشود، کالا متروکه محسوب می گردد.

دموراژ به خواب بار در پشت گمرک می گویند .

عبارت است از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر, که از راه کشور همجوار یا آبراه های داخلی صورت می گیرد.

شماره ای است که در تمام مراجعات و مکاتبات صاحب کالا با گمرک در مراحل بعدی مورد استناد قرار می گیرد

کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش وارد یا صادر میگردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.

کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه شخص حقیقی باشد چه شخص حقوقی، می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا نماید.

کارنه دو پاساژ در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است که به عنوان ورود موقت به کشور یا کشورهایی مسافرت می کند

ضبط کالا در گمرک در مواردی است که کالا ممنوع الورود یا غیر مجاز بوده با نام و مشخصات صحیح اظهار شده باشد و گمرک سه ماه به صاحب کالا فرصت داده باشد که کالا را از کشور اعاده کند. ولی صاحب کالا اقدامی نکند در این صورت بعد از انقضای سه ماه مذکور کالا اصطلاحا ضبط می شود.

اظهاریه امضا شده ای است که حاکی از مبدا ساخت کالا است. گواهی مبدا توسط صادر کننده کالا و نماینده اش تهیه می شود ولی این گواهی در بعضی از کشورها باید روی فرم خاصی که حاوی تائید یک سازمان اداری مستقل (برای مثال اتاق بازرگانی) باشد، صادر شود.

فهرست محمولات یک کشتی، یک قطار یا یک کاروان از کامیون هایی را می گویند که بیشتر از یک بارنامه دارند. در فارسی می توان آن را فهرست کل کالا خواند که حاوی ریز کلیه برنامه های مربوط به محموله است..

عبارت است از فهرستی از کالاهای تشکیل دهنده محموله بار که در یک وسیله حمل و نقل یا در یک واحد حمل و نقل حمل می شوند.

به کالاهایی که بدون لفاف در واگن ها یا کامیون های اتاقدار و یا کشتی حمل می شود فله می گویند. کالاهایی مانند شکر, گندم, حبوبات, علوفه و از این قبیل به صورت فله حمل می شوند.

هر اظهار یا اقدامی که راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرک به هر شکل که توسط گمرک توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.معمولا در گمرک فایل پیش اظهار وجود دارد که تمامی اطلاعات خواسته شده را در درون یک فرم جا داده است.

عبارتست از روش گمرکی که به موجب آن کالاها تحت نظارت گمرک از یک وسیله حمل و نقل ورودی به یک وسیله حمل ونقل خروجی(صدور) در حوزه یک دفتر گمرکی که آن دفتر در عین حال دفتر گمرکی توام برای ورود و صدور است, انتقال داده می شود.

کارنامه مردودی دولت در بافت فرسوده

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، عملکرد دولت در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد نه تنها تکالیف قانونی و سیاست‌های تعیین‌شده در قوانین نوسازی بافت‌های فرسوده از جمله برنامه ششم توسعه در این زمینه محقق نشده، بلکه تاکیدها و ضرورت‌های موکد از سوی مقامات عالی دولتی در این بخش نیز به عملکرد موثر و موفقیت‌آمیز منجر نشده است. در واقع در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نه تنها اهداف و برنامه‌های قانونی تعیین‌شده بلکه تاکید دولت در این حوزه نیز به شکل کامل و موفقیت‌آمیز عملیاتی نشده است.

بررسی‌ها از شناسایی هفت علت عدم تحقق برنامه‌ها و سیاست‌ها در این حوزه خبر می‌دهد؛ این هفت علت در واقع به‌عنوان هفت خوان تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده وناکارآمد شهری قابل‌شناسایی و معرفی است. آمارهای مربوط به حجم ساخت‌و‌ساز مسکن در کشور نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵، مجموعا ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور احداث شد که از این تعداد ۱۶۶ هزار واحد مسکونی ساخته شده واقع در بافت‌های فرسوده بوده است؛ این میزان معادل ۱۸ درصد از کل ساخت وسازهای کشوری محسوب می‌شود.

بافت‌های فرسوده عمدتا محله‌های کلنگی و به شدت نیازمند تخریب و نوسازی به‌منظور حفظ ایمنی و جان ساکنان واحدهای مسکونی قدیمی آنهاست. عمده این محلات با مشکلات بسیاری از جمله عدم تامین سرانه‌های مطلوب زندگی شهری مواجهند و سطح ایمنی و تاب‌آوری آنها در برابر حوادث غیرمترقبه تقریبا نزدیک به صفر است.هم‌اکنون ۵۴۳ شهر از مجموع حدود ۱۳۰۰ شهر ایران دارای بافت فرسوده است که ۲۷۰۰ محله فرسوده و نیازمند تخریب و نوسازی در این شهرها قرار دارند. این محله‌ها کاملا قدیمی هستند و فرآیند تخریب و نوسازی آنها به‌منظور حفظ جان و ایمنی شهروندان و ساکنان آنها ضروری است. حدود ۳۰ درصد از جمعیت کل کشور در این بافت‌ها زندگی می‌کنند. مطابق با آخرین آمارهای رسمی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران هم‌اکنون جمعیت ایران ۸۳ میلیون نفر است. از این تعداد ۳۰ درصد جمعیت یعنی حدود ۲۴ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و فاقد ایمنی و تاب‌آوری کافی زندگی می‌کنند. از آنجا که عمده این بافت‌ها در دل شهرها قرار دارند و در واقع بافت‌های فرسوده و قدیمی واقع در هسته درونی شهرها محسوب می‌شوند که تمام امکانات زیربنایی همچون انشعابات شهری (آب، برق، گاز و…) برای آنها تامین شده است این بافت‌ها محدوده‌هایی هستند که در صورت تحقق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در قانون برای نوسازی آنها نه تنها سطح زندگی ساکنان آن ارتقا خواهد یافت بلکه یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها، سیاست‌ها و دغدغه‌های دولت یعنی ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای طبقات متوسط رو به پایین جامعه نیز محقق خواهد شد. در واقع نوسازی بافت فرسوده واقع در هسته میانی شهرها به منزله زدن دو نشان با یک تیر محسوب می‌شود و دو مورد از اصلی‌ترین دغدغه‌های متولی بخش مسکن یعنی نوسازی بافت‌های فرسوده از یک سو به‌منظور ارتقای سطح ایمنی و تاب‌آوری شهری و از سوی دیگر تامین مسکن ارزان‌قیمت برای گروه‌های هدف به‌منظور تنظیم بازار مسکن و عرضه واحدهای معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی مسکونی مناسب تقاضای بخش قابل‌توجهی از خانوارهای کم درآمد فاقد مسکن نیز تا حد قابل‌توجهی برطرف خواهد شد.

این در حالی است که کارنامه متولی نوسازی بافت‌های فرسوده در این زمینه عملکرد مطلوبی را نشان نمی‌دهد.بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که سهم نوسازی مسکن از کل ساخت‌و‌سازهای کشور در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۵ حدود ۱۸ درصد بوده است این سهم در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۷ به ۱۹ درصد افزایش یافته است. اما مجددا این سهم در سال ۹۷ کاهش یافته است. در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۷،در مجموع حدود ۷۰۰ هزار معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی واحد مسکونی در کل کشور ساخته شده است که از این تعداد ۱۳۷ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده احداث شده است. به‌طور کلی طی ۵ تا ۶ سال گذشته سهم بافت فرسوده از عرضه مسکن جدید کمتر از ۲۰ درصد کل ساخت‌وسازها بوده است؛ این موضوع نشان می‌دهد در بهترین حالت از هر پنج واحد مسکونی ساخته شده در کل کشور تنها یک واحد در بافت فرسوده احداث شده است. مطابق با تکالیف قانونی و تاکیدهایی که دولت در این زمینه مطرح کرده بود این سهم به‌طور قطع باید بیش از رقم تحقق بود. در سال ۹۷ مجموعا ۳۷۷ هزار واحد مسکونی در کل کشور احداث شد که از این تعداد تنها ۶۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده ساخته شد؛ این آمارها بیانگر کاهش قابل‌توجه سهم نوسازی از مجموع ساخت‌و‌سازهای مسکن در همه شهرهای کشور است. در واقع سهم نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده از کل ساخت‌وسازهای کشور در سال ۹۷ به ۹/ ۱۵ درصد کاهش یافت. یعنی سهم ۱۸ درصدی نوسازی مسکن از کل ساخت‌و‌سازهای مسکونی در سال‌های واقع در نیمه اول دهه ۹۰ به ۹/ ۱۵ درصد در سال ۹۷ تنزل پیدا کرد.

سهم نوسازی مسکن در بافت فرسوده از کل ساخت‌و‌سازهای کشور در حالی به میزان نسبتا محسوسی کاهش یافته که اتفاقا این موضوع در سال‌های اخیر به خصوص از سال ۹۶ به بعد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت و شخص ریاست جمهوری مطرح شد. در سال‌های اخیر متولیان بخش مسکن و مقامات عالی دولت بارها با تاکید اعلام کردند که اولویت سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن نوسازی بافت و واحدهای مسکونی فرسوده است و هر نوع رونق ساخت وساز و معاملات مسکن باید از بافت فرسوده آغاز شود و بافت فرسوده به‌عنوان کانون ساخت وسازها و عرضه مسکن معرفی شود. اما در عمل سهم نوسازی بافت‌های فرسوده و ساخت مسکن در این محدوده‌ها از کل ساخت‌و‌سازهای مسکونی در کشور کاهش یافت.

هم‌اکنون این سوال ایجاد می‌شود که با چه خط‌کش و معیاری می‌توان عملکرد انجام شده در این زمینه را ارزیابی کرد و اعلام کرد که آیا فعالیت‌های انجام شده در این حوزه موفقیت‌آمیز و قابل‌قبول بوده است یا مردود؟

مقامات دولتی و برخی از متولیان نوسازی بافت‌های فرسوده با یک استدلال عملکردهای انجام شده در سال‌های اخیر در حوزه نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را مطلوب و موفقیت‌آمیز ارزیابی می‌کنند.

InnerPostBanner

در قالب این استدلال که از سوی متولی نوسازی بافت‌های فرسوده و مقامات دولتی اعلام می‌شود عملکرد دولت در حوزه بافت‌های فرسوده باید براساس مساحت پهنه‌های فرسوده و تعداد واحدهای ساخته شده در آن در مقایسه با مساحت کل پهنه‌های قابل‌ساخت‌وساز و تعداد کل ساخت‌و‌سازهای کشوری مورد مقایسه و بررسی قرار بگیرد. آنها می‌گویند در کل کشور مساحت پهنه فرسوده شهری کمتر از ۱۰ درصد کل پهنه‌های شهری است اما می‌بینیم که در این محدوده‌ها که کمتر از ۱۰ درصد پهنه‌های شهری کشور را اشغال کرده‌اند سهمی معادل ۱۸ درصد از کل ساخت‌وسازهای کشور انجام می‌شود. با این استدلال نه‌تنها کارنامه دولت و متولی نوسازی بافت فرسوده در این حوزه عملکرد قابل‌قبولی را نشان می‌دهد بلکه فعالیت‌های انجام شده از حد مطلوب نیز بالاتر نشان داده می‌شود. اما سوال مهمی که در این رابطه مطرح می‌شود آن است که خط‌کش استاندارد برای سنجش و ارزیابی عملکردهای انجام شده در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده چیست؟ برای آنکه بتوان ارزیابی درستی درخصوص آنکه آیا نبض نوسازی بافت‌های فرسوده در کشور درست می‌زند یا خیر به عمل آورد، چه ملاک و معیاری را باید مدنظر قرار داد؟

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که یکی از معیارهای درست ارزیابی در این مورد قانون برنامه ششم توسعه و تکالیف تعیین شده برای متولیان بخش‌های مختلف در آن است. از آنجا که قانون برنامه ششم توسعه ابتدا بر مبنای نظرات کارشناسی خود مسوولان دولتی و متولیان بخش‌های مختلف در دولت نوشته شده و سپس به تصویب می‌رسد، بنابراین تکالیف تعیین شده در این قوانین تکالیف غیرواقعی و غیرقابل‌حصول نیستند. در مورد نوسازی بافت‌های فرسوده نیز تکالیف قانونی تعیین شده بر مبنای پیشنهادها و برنامه‌های متولیان نوسازی در دولت تعیین شده است. براساس قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده احداث کند تا از این طریق هم بافت‌ها و واحدهای مسکونی فرسوده به‌منظور افزایش سطح ایمنی، ارتقای کیفیت زندگی و تاب‌آوری شهری نوسازی شوند و هم از ظرفیت این بافت‌ها برای عرضه مسکن مناسب و مورد تقاضای گروه قابل‌توجهی از متقاضیان مسکن استفاده شده و بخشی از تکلیف دولت در حوزه تامین مسکن ارزان‌قیمت نیز محقق شود. از سال ۹۶ به‌عنوان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در کشور این تکلیف یعنی ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری باید در دستور کار قرار می‌گرفت و به همین میزان واحد مسکونی در محلات قدیمی و به شدت نیازمند نوسازی احداث می‌شد. بر این اساس از ابتدای سال ۹۶ تا پایان سال ۹۷ باید مجموعا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده کشور ساخته می‌شد این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد در این مدت تنها ۱۳۷ هزار واحد مسکونی در این محلات و محدوده‌ها نوسازی شد.

هر چند در سال ۹۷ اوضاع وخیم‌تر بود و از مجموع ۱۰۰ هزار واحدی که بنا بر تکلیف قانونی باید در محلات فرسوده ساخته می‌شد تنها ۶۰ هزار واحد مسکونی احداث شد. بنابراین یک خط‌کش و معیار استاندارد برای ارزیابی عملکردهای انجام شده در بافت‌های فرسوده معیارهای قانونی همچون قانون برنامه ششم توسعه است.

با این حال و صرف نظر از قوانین و مقررات موجود در این زمینه بررسی وضعیت بازار مسکن، شهرها و محلات فرسوده شهری نشان می‌دهد در یک حالت نسبتا ایده‌آل دست‌کم باید ۴۰ تا ۵۰ درصد از حجم ساخت‌و‌سازهای کشور در بافت‌های فرسوده شهری احداث شود و به همین میزان ساخت‌و‌سازها و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در این محدوده‌ها و محلات متمرکز شوند. این در حالی است که این سهم هم‌اکنون کمتر از ۲۰ درصد است و در سال ۹۷ به کمتر از ۱۶ درصد رسید.

در صورتی که معیار و خط‌کش استاندارد برای ارزیابی عملکرد دولت در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده را قانون بدانیم کارنامه دولت هم به لحاظ تکلیف قانونی و هم از نظر تاکیدهای موجود در بدنه دولت و در میان مقامات ارشد دولتی مبنی بر تمرکز رونق ساختمانی در بافت‌های فرسوده، عملکرد مطلوبی را نشان نمی‌دهد و مردود است.

InnerPostBanner

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد فرآیند تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده و در درون‌هسته فرسوده شهرها هم‌اکنون پشت هفت‌خوان دریافت مجوزها، امتیازها و مشوق‌ها قرار گرفته و همین موضوع فرآیند نوسازی در بافت‌های فرسوده و سرعت آن را تحت‌تاثیر قرار داده است. خوان اول مربوط به «دردسر سازنده‌ها و متولیان نوسازی برای دریافت رضایت و تامین نظر موافق مالکان و ساکنان بافت‌های فرسوده برای تخریب و نوسازی» است. دریافت رضایت و اقناع مالکان و ساکنان واحدها و بافت‌های فرسوده برای تخریب و نوسازی همواره یکی از عمده‌ترین موانع و پیچیدگی‌های امر نوسازی بوده است. هنوز هم این مشکل به قوت خود باقی است و از آنجا که در بسیاری از موارد معیشت، کار و زندگی ساکنان بافت‌های فرسوده با واحدهای قدیمی گره خورده است اقناع آنها برای تخریب و نوسازی و جلب رضایت آنها برای تجمیع پلاک‌های ریزدانه با یکدیگر از دشواری‌های امر نوسازی محسوب می‌شود.

«مشکلات حقوقی املاک واقع در بافت‌های فرسوده»، دومین خوان تخریب و نوسازی مسکن محسوب می‌شود. تعداد قابل‌توجهی از املاک واقع در محدوده بافت‌های فرسوده فاقد سند رسمی و ملکی هستند؛ معارض دارند یا مالکان آنها فوت کرده یا به هر دلیلی در دسترس نیستند؛ این موضوع نیز یکی از دشواری‌های عمده امر نوسازی محسوب می‌شود که سرعت نوسازی در این محدوده‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و آن را کند می‌کند.

«مناسب نبودن فضای بافت فرسوده برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران»، از دیگر پیچیدگی‌های پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌ها در این حوزه است. ظاهر بافت‌های فرسوده برای سرمایه‌گذاران ساختمانی که سال‌ها در محدوده‌های شهری غیرفرسوده اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند جذاب و مناسب به‌نظر نمی‌رسد. بنابراین تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران ساختمانی ترجیح به حضور در بافت فرسوده برای انجام فعالیت‌های ساختمانی و ساخت‌و‌ساز ندارند.

خوان چهارم به فرآیندهای پیچیده اداری و بوروکراسی گسترده برای دریافت امتیاز،وام و مشوق نوسازی برمی‌گردد؛ سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی برای آنکه مشمول امتیازها و مشوق‌های نوسازی از جمله دریافت وام نوسازی شوند باید از دولت معرفی‌نامه‌ها و مجوزهایی دریافت کنند که طولانی بودن این روندها ورود به پروژه‌های تخریب و نوسازی را برای آنها فاقد جذابیت می‌کند.

«مناسب نبودن تسهیلات نوسازی برای هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن در بافت‌های فرسوده»، خوان پنجم تخریب و ساخت مسکن در این محدوده‌های شهری است. اگرچه هم‌اکنون در شهر تهران برای ساخت هر واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان وام نوسازی پرداخت می‌شود اما عملا تنها ۵۰ میلیون تومان از این مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی با سود یارانه‌ای ۹ درصدی به سازنده پرداخت می‌شود؛ بخشی از این وام با نرخ سود ۵/ ۱۷ درصدی و بخشی دیگر با نرخ سود ۱۸ درصدی برای سازنده محاسبه می‌شود.این عدد و نرخ سود عملا به لحاظ حاشیه سود ساخت‌و‌ساز در بافت فرسوده برای سازنده چندان به‌صرفه نیست و توجیه اقتصادی بالایی ندارد. تحقیقات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد. هم‌اکنون حاشیه سود ساخت‌و‌ساز برای سازنده‌ها در بافت‌های فرسوده حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد است که با لحاظ افزایش حاشیه سود از محل قیمت زمین، تخفیف عوارض و مشوق‌ها،این میزان ۲ تا ۳ درصدی بیشتر از حاشیه سود ساخت‌و‌ساز در بافت‌های عادی و غیر فرسوده شهری است.از سوی دیگر در سمت خریدار نیز تسهیلات چندان جذاب نیست.تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به خریدار منتقل نمی‌شود بلکه سازنده مکلف است پس از پایان عملیات ساختمانی وام ۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصدی را با شبکه بانکی تسویه کند و به شبکه بانکی بازگرداند.مابقی تسهیلات یعنی سقف تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی نیز از آنجا که با نرخ سود ۵/ ۱۷ و ۱۸ درصد محاسبه می‌شود رقم بالایی از اقساط ماهانه را برای خریدار در برخواهد داشت. در واقع اگرچه به‌دلیل ارزان بودن واحد مسکونی ساخته‌شده در بافت فرسوده متقاضی برای خرید آن وجود دارد اما از آنجا که متقاضیان خرید این واحدها عمدتا اقشار کم‌درآمد هستند پرداخت اقساط وام خارج از استطاعت آنهاست و در اصطلاح می‌توان گفت وام نوسازی و خرید مسکن نوسازی شده برای آنها وامی در استطاعت تلقی نمی‌شود.

«محدود بودن جمعیت متقاضی خرید مسکن در بافت فرسوده در مقایسه با تعداد متقاضیان خرید مسکن در بافت‌های معمولی شهر»، خوان ششم نوسازی در بافت‌های فرسوده است.از آنجا که بخش عمده متقاضیان خرید مسکن متقاضیان مختص دهک‌های متوسط رو به بالا هستند،سهم تقاضا برای خرید مسکن در بافت‌های فرسوده از سوی طبقات متوسط رو به پایین درآمدی کمتر است.در واقع تعداد کمتری از متقاضیان حاضر در بازار مسکن به سمت بافت‌های فرسوده برای خرید مسکن می‌روند.

خوان هفتم به موضوع «تامین پارکینگ، تراکم و تخفیف عوارض» برمی‌گردد؛ در بسیاری از شهرها در این موارد با سرمایه‌گذاران ساختمانی مساعدت کافی به‌عمل نمی‌آید. به‌دلیل ریزدانه بودن پلاک‌ها و محدود بودن عرض معابر در بسیاری از موارد امکان تامین پارکینگ برای همه واحدهای نوسازی شده فراهم نیست و لازم است برخی قوانین شهرسازی به‌صورت استثناء برای سازندگان در بافت‌های فرسوده تعدیل شود به این صورت که اجازه داده شود در صورتی که امکان تامین پارکینگ برای همه واحدها وجود ندارد بخشی از واحدها بدون الزام به تامین پارکینگ احداث شوند.در بسیاری از شهرها هنوز در این موارد سختگیری می‌شود.در حوزه عوارض صدور پروانه نیز تنها در شهر تهران تخفیف ۱۰۰درصدی عوارض به‌منظور ایجاد انگیزه در سازنده‌ها برای ورود به بافت‌های فرسوده اعمال می‌شود که لازم است این موضوع به کل کشور تسری پیدا کند.

معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی

نتیجه نهایی بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک

برخی از محتوای فوتبالی با همکاری ترنسیس ترجمه و تهیه می‌گردد. بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک – ۱۴۰۱۰۱۲۱ پرسپولیس آلومینیوم اراک اتفاقات بازی ویدیوهای بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک خلاصه بازی پرسپولیس ۲ – آلومینیوم اراک ۳ شادی دانش‌آموزان اراکی پس از صعود آلومینیوم رقص و پایکوبی بازیکنان آلومینیوم در رختکن عدم مصاحبه بازیکنان پرسپولیس […]

شویلی کشتی

شویلی کشتی

وب سایت رسمی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران – خبر کشتی ، تصاویر مسابقات کشتی ، آموزش کشتی ، فیلم مسابقات کشتی

تطمئن القلوب

تطمئن القلوب

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ (الرعد – ۲۸) ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أي: يزول قلقها واضطرابها، وتحضرها أفراحها ولذاتها. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ أي: حقيق بها وحريٌّ أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا […]

شماره ۶ پرسپولیس

شماره ۶ پرسپولیس

محمدحسین کنعانی زادگان دفاع جدید تیم پرسپولیس، احتمالا وارث پیراهن کریم باقری، ضیا عربشاهی، فریدون معینی و… خواهد بود.

دیدار پرسپولیس امروز

دیدار پرسپولیس امروز

تماشای آنلاین و پخش زنده بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک , پخش زنده بازی پرسپولیس امروز جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱ , پخش زنده فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک

پرسپولیس خلاصه بازی

پرسپولیس خلاصه بازی

ویدیو های هشتگ خلاصه بازی پرسپولیس تهران

خلاصه بازی امروز پرسپولیس آلومینیوم

خلاصه بازی امروز پرسپولیس آلومینیوم

تماشای آنلاین و پخش زنده بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک , پخش زنده بازی پرسپولیس امروز جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱ , پخش زنده فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک

خلاصه بازی پرسپولیس آلومینیوم اراک امروز

خلاصه بازی پرسپولیس آلومینیوم اراک امروز

تماشای آنلاین و پخش زنده بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک , پخش زنده بازی پرسپولیس امروز جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱ , پخش زنده فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک

خلاصه بازی پرسپولیس المینیوم

خلاصه بازی پرسپولیس المینیوم

خلاصه بازی پرسپولیس تهران – آلومینیوم اراک در چارچوب رقابتهای هفته ۱۸ لیگ برتر خلیج فارس ایران ۱۴۰۰/۰۱

ترکیب سپاهان مقابل گل گهر سیرجان

ترکیب سپاهان مقابل گل گهر سیرجان

به نظر می‌رسد با بازگشت پیام نیازمند این دروازه‌بان به جای رشید مظاهری در ترکیب اصلی سپاهان قرار بگیرد.

آخرین مطالب سایت

 • نتیجه نهایی بازی پرسپولیس و آلومینیوم اراک
 • شویلی کشتی
 • تطمئن القلوب
 • شماره ۶ پرسپولیس
 • دیدار پرسپولیس امروز
 • پرسپولیس خلاصه بازی
 • خلاصه بازی امروز پرسپولیس آلومینیوم
 • خلاصه بازی پرسپولیس آلومینیوم اراک امروز
 • خلاصه بازی پرسپولیس المینیوم
 • ترکیب سپاهان مقابل گل گهر سیرجان
 • تتو سحر قریشی
 • مدل کت و دامن
 • جهاد با نفس
 • نتیجه بازی سپاهان و گل گهر امروز
 • نتیجه بازی پرسپولیس و الومینیوم اراک
 • خبرگزاری رسا
 • گل گهر سپاهان
 • سپاهان و گل گهر
 • بازی گل گهر سپاهان
 • پخش زنده سپاهان گل گهر
 • نقاشی دخترونه آسون
 • دانلود oginsta
 • شلوار مد
 • فوق لیسانسه ها قسمت۲۵
 • نحوه قرائت کنتور برق دیجیتال
 • ک.م.م و ب.م.م هفتم
 • تعطیلی مهر
 • سینمایی مومیایی
 • نتیجه بازی گل گهر با سپاهان
 • نتیجه بازی سپاهان گل گهر سیرجان امروز
 • نتیجه بازی پرسپولیس الومینیوم امروز
 • نتیجه فوتبال امروز پرسپولیس
 • خواص یونجه برای انسان
 • برنامه فانتوم کار
 • موتور ec5
 • کلیپ خستم از زندگی
 • fidelity ماشین
 • وسایل مورد نیاز برای سفر اربعین
 • دانلود آهنگ های قدیمی شهره
 • سریال کره ای وقتی تو خواب بودی قسمت ۲۸
 • سایت فولاد خوزستان
 • فیلم پایتخت ۳ قسمت ۷
 • کلش مود شده ۲۰۲۱
 • کارتون علی کوچولو
 • اهنگ تو ادمی یا پری
 • فروش دوچرخه دست دوم
 • نتیجه بازی پرسپولیس آلومینیوم اراک امروز
 • ساعت ونکوور الان
 • فیلم روزگار آدلین دوبله فارسی بدون سانسور
 • ماشین فروشی
 • دانلود برنامه شیپور
 • مسعود علی محمدی
 • گوشی ها
 • تاریخ اولین بازی جام جهانی قطر
 • آموزشگاه
 • نوحه حماسی
 • رزمیلو
 • کارتینگ
 • لوپین سوم
 • آهنگ مسافر حسین زمان
 • مادرم اسمتو خوند تو گوشم حسین طاهری
 • آب گوجه گیری
 • درمان خون در ادرار
 • ساعت بازی سپاهان و گل گهر سیرجان
 • گل امروز پرسپولیس به آلومینیوم اراک
 • گل به خودی یحیی گل محمدی
 • طرز تهیه کاچی قدیمی
 • عکس ترکیه
 • تنظیمات تصویر تلویزیون ال جی
 • گوشی گلکسی زد فلیپ ۳
 • سرمه گل میخک مادر
 • دانلود آهنگ به قدری بی هوا امروز شادمهر
 • همای مستان
 • مهمترین خواص عناب
 • شک بین رکعت دوم و سوم
 • دانلود موبوگرام برای اندروید
 • تبریک روز داروساز به همسر
 • تبریک روزداروساز
 • آهنگ تو راه شمال
 • آخرین وضعیت وحید امیری
 • داستان فیلم برادرم خسرو
 • پرسپولیس پخش زنده
 • خلاصه بازی تراکتور فولاد امروز
 • ساعت کاری تهران ادارات
 • سوالات ریاضی هشتم نوبت دوم
 • نتیجه آلومینیوم پرسپولیس
 • نتیجه فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک
 • طرز تهیه مربای پوست پسته تصویری
 • برنامه و جدول لیگ برتر
 • موتور هارلی دیویدسون قیمت
 • استخدام بانک تجارت
 • مسابقه شنا المپیک
 • اهنگ یوسف زمانی تو بگی بمیر میمیرم
 • تعبیر گرگ در فال قهوه
 • پخش زنده فوتبال پرسپولیس آلومینیوم
 • طرز کیک ساده
 • عکس دختر ساده بدون ارایش
 • تو شدی یه باور یه تسکین واسه قلبم ریمیکس
 • سریال مدینه قسمت ۵
 • میم مثل مادر دانلود
 • سبز فسفری
 • نتیجه بازی پرسپولیس المینیوم
 • نتیجه پرسپولیس الومینیوم
 • نتیجه بازی آلومینیوم پرسپولیس
 • نتیجه انلاین بازی پرسپولیس
 • نتیجه بازی پرسپولیس الومینیوم اراک
 • نتیجه انلاین پرسپولیس
 • سیروسفر کرج
 • مهستی میخونه بی شرابه
 • شبکه سه فوتبال زنده
 • رستوران صدرا نشین
 • ریمیکس اهنگ حاکم شهر قلبمی
 • انگاری این قانون دنیاست اونکه عاشقه همیشه تنهاست
 • رمان بهار پارت ۳
 • سینما وی ای پی تهران
 • سریال پادشاهی فصل دوم قسمت سوم
 • تزیین سالاد ساده و شیک
 • گناه نداره که گربه
 • رزرو هتل رویال پارک سرعین
 • سینما جوان شریعتی
 • تاتو ظریف زنانه
 • امیر دبی
 • بازیگران برادرم خسرو
 • ناروتو شیپودن فصل ۸ قسمت ۱۱ دوبله فارسی
 • رب گوجه فرنگی خانگی
 • حقوق فرهنگیان بازنشسته
 • آهنگ شاد ستین عزیز جون
 • برنامه کم حجم کننده فیلم
 • آهنگ بیا بریم دشت کدوم دشت
 • گروه کره ای کارد
 • آهنگ رفیق بی کلک مادر
 • فرق زیره سیاه و سبز
 • صدای وال آبی
 • توکیل یعنی چه
 • شرکت خودروسازی ایرانی که شاسی بلند
 • شرکت آلومینیوم اراک
 • آهنگ جدید مسیح و آرش بوی شمال
 • کت شلوار سفید زنانه
 • سود سهام شستا
 • ckgsir.com
 • فرانک خواننده
 • کانال رقص
 • طرح داخل کمد دیواری
 • کارمند کیست
 • روزهای رویایی یوسف زمانی
 • کلیپ گومی گومی رقصی
 • پارک نهج البلاغه کجاست
 • نسخه وب دیجی کالا
 • فرمول اتحاد جمله مشترک
 • خوردن حیوانات زنده
 • هنوز ادیداس میپوشم
 • اهنگ ترکی زن شاد
 • بارم بندی زیست دهم شهریور
 • اهنگ رنگ سال
 • انواع ماژیک
 • خلاصه نیمه اول پرسپولیس امروز
 • سران فتنه ۸۸
 • مروارید در صدف
 • خرس های مهربون قسمت ۳
 • آموزش ریاضی دهم انسانی فصل اول
 • علمی کاربردی هم آوا
 • خوشی کاپور
 • فیلم سینمایی برادرم خسرو
 • سینمایی برادرم خسرو
 • نتیجه پرسپولیس آلومینیوم
 • نتیجه بازی پرسپولیس و المینیوم
 • نتیجه بازی پرسپولیس آلمینیوم
 • نتیجه بازی پرسپولیس الومینیوم
 • عکس از گروه بلک پینک
 • قیمت لیزر خانگی
 • مونا
 • سوالات امتحانی ریاضی هشتم با جواب
 • بازیکنان نفت آبادان
 • بازیگران فیلم برادرم خسرو
 • زمان بازی پرسپولیس و الومینیوم
 • مانتو مجلسی کوتاه
 • فاصله اهواز تا چزابه
 • آرام پز فلر
 • آهنگ معروف ابراهیم تاتلیس
 • اهنگ کردی معروف
 • تاریخ اول ماه صفر
 • اهنگ تتلو بهشت بدون سانسور
 • سایت دانشگاه صدا و سیما
 • سلام فرمانده استقلال
 • مدل کاپشن دخترانه
 • اریا توسلی
 • نماز و روزه مسافر
 • زیباترین رنگ در قران
 • آهنگ رسم معین
 • روبلاکس
 • پخش زنده مسابقه پرسپولیس
 • رامین در پناه تو
 • وسایل سفر اربعین
 • فیلم اندامی از دروغ
 • نحوه متصل شدن به نماز جماعت
 • من چرا تپلم
 • عکس دختر با چادر برای پروفایل
 • گل پرسپولیس به الومینیوم
 • بازی امروز پرسپولیس و آلومینیوم اراک
 • سوریه قدیم در جدول
 • ir mci
 • زمان بازی فوتبال پرسپولیس
 • مسافر حسین زمان
 • دانلود تگزاس دو
 • تکنیک قطرات آب
 • شهید مسعود علی محمدی
 • رنگ موی مش یخی
 • روز دارو سازی
 • دانلود آهنگ شده یه شب خیره به شهر
 • اهنگ دلم هواتو کرده تتلو
 • زمان پخش والیبال لیگ جهانی
 • برس بدن
 • دستگاه اسپرسو دلونگی
 • هوادار صنعت نفت آبادان
 • تو درم را بزن ۹
 • خسرو دستگیر
 • اصغر زمانی بازیگر
 • مسافر کربلام حلالم کنید
 • صباح فخری
 • متن نوحه جدید
 • harun kolçak
 • هارون کولچاک
 • خصوصیات فروردین ماهی زن
 • بازیگران سریال see
 • بازی منچستر یونایتد و ساوتهمپتون
 • پخش زنده پرسپولیس آلومینیوم
 • بازی سپاهان گل گهر
 • سوسن بدر
 • خبرگان
 • سید محمد صفایی
 • مرکز خرید برج دوقلوی کوالالامپور در جدول
 • موتور دنا معمولی
 • معنی کلمه on
 • دانلود بازی اساسین کرید یونیتی برای اندروید
 • sabeghe.tamin
 • رونمایی از مدفوع پیامبر
 • قرص ویتامین c برای پوست
 • نماز جمعه یزد
 • اهنگ مسلمان کافرم کردی
 • سریال عشق حرف حالیش نمیشه قسمت ۲۲ دوبله فارسی
 • دانشگاه لوزان سوئیس
 • فیلم های نوجوان
 • سریتا ابرو
 • سوم مهر چه روزی است
 • صراط مستقیم
 • باشگاه آجودانیه بانک ملی
 • استحاله
 • بوت زنانه شیک
 • فیلم جومونگ قسمت ۹۷
 • بهترین کتاب روانشناسی
 • درس خارج فقه چیست
 • پرخیده خواننده
 • انتخاب شغل
 • اول صفر کیه
 • دانلود کلیپ های خنده دار
 • وسایل مدرسه کلاس ششم
 • مداحی استودیویی محمود کریمی
 • نوحه تو شهریاری با طبل و دوقل
 • اهنگ تو بشی شب واست نور مهتاب میشم
 • سخنرانی پاول امروز
 • فرمول های ریاضی هشتم
 • ufc tv
 • شهید سید مرتضی رضا قدیری
 • وام با سند خانه
 • دستور پخت شیرینی
 • پخش زنده پرسپولیس آلومینیوم اراک
 • سن سفید برفی
 • مداحی اعظم الله اجورنا پویانفر استودیویی
 • مداحی رسیدی به موکب امام رضا یادم کن
 • ریاضی دهم فنی پودمان سوم
 • عروسک زیبا
 • علت قفل شدن فک
 • رمان گیوتین
 • بن تن نیروی بیگانه
 • آهنگ گاهی وقتا خوبه عاشق بشه آدم
 • بازی انتقام جویان برای ps4
 • دانلود اهنگ ازاد پیشرو
 • سریال کره ای مرد بی گناه قسمت ۱۱
 • پوکو f4
 • درخت تمشک
 • اهنگ تتلو تولدت مبارک
 • بلیط اتوبوس تهران مهران
 • چوب
 • پخش زنده بازی پرسپولیس آلومینیوم
 • آهنگ تولد بهمن
 • زادروز کوروش بزرگ ،روز پدر
 • سحر قریشی تتو
 • دانلود آهنگ حامیم تو عشقشو داری
 • چگونه بفهمیم گذرنامه صادر شده یا نه
 • دانلود اهنگ دیری دیری دی بی کلام
 • دانلود آهنگ من مست و تو دیوانه
 • سوالات کنکور ۱۴۰۱ تجربی با جواب
 • گرسماسر
 • قیمت سنگ توپاز
 • پرسرعت ترین ماشین دنیا
 • عکس ویلای شمال
 • عکس بدن مرد
 • اهنگ قدیمی داریوش
 • ترکیب پرسپولیس آلومینیوم
 • معنی کلمه بلاگر

تمامی مطالب سایت توسط ربات جمع آوردی شده است در صورت نارضایتی از طریق تماس با ما در ارتباط باشید تا تمامی محتویات سایت شما حذفشود .

تنزل وضعیت ایران در شاخص جهانی تاب آوری سال ۲۰۲۱+نمودار

مهمترین زیر شاخص رکن اقتصادی در تاب آوری، ارتقاء بهره وری است. طبق ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست از متوسط میزان (۸) درصد رشد اقتصادی حداقل به میزان (۲.۸) درصد (متوسط سالانه) از محل بهره وری تامین شود.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- علی حسین‌پور(کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور و مدرس دانشگاه)؛ موفقیت هر جامعه‌ای درگرو یکپارچکی و انسجام نهاد‌های مسئول است. اگر جامعه را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم، همه اجزای آن در موفقیت و نتایج کار نقش اساسی دارند. با توجه به فرایند جهانی‌شدن و گسترش پیوند‌های اقتصادی بین کشورها، امروزه یکی از معیار‌های سنجش و ابزار‌های تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری، وضعیت عملکرد کشور‌ها از منظر شاخص‌های تعریف‌شده توسط مراجع معتبر داخلی و خارجی می‌دانند. هرچند شاخص‌های تعریف‌شده توسط مراجع بین المللی ازنظر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات (بعضا مغرضانه) و نوع روش‌شناسی آن‌ها قابل نقد و نیاز به تحلیل بیشتری دارد، اما تجربه و مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان داده بسیاری از این اطلاعات و نتایج عملکرد کشور‌ها بر اساس این شاخص‌ها، مبنایی مناسب برای تصمیم‌گیری مدیریتی و جهت‌گیری انگیزه حضور سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های کسب‌وکار شده است.

مثلاً در شاخص محیط کسب‌وکار و میزان رقابت پذیری کشور‌ها بر اساس تجربه کشور‌های پیشرفته نشان داده است، هر کشوری که برای بهبود محیط رقابتی و فضای کسب‌وکار در جهت توانمندسازی بخش خصوصی و آزادسازی بیشتر اقتصادی گام برداشته، رفاه عمومی رشد بیشتری پیداکرده است. (۲۰۰۵-S.Haggard)

بنابراین، اطلاع از وضعیت عملکرد و رتبه کشور‌ها در شاخص‌های جهانی، تصویر و نمایی کلی از وضعیت هر کشور در سطح بین‌المللی را نشان می‌دهد. در این صورت ضرورت دارد تفکر سیستمی برای بهبود هر یک از این شاخص‌ها در کشور حاکم شود.

تاب آوری: یعنی قدرت تحمل و میزان توان مقاومت با شرایط، سازگاری با وضعیت برای حرکت رو به جلو (2020Katie Hurley,)

تنزل وضعیت ایران در شاخص جهانی تاب آوری سال 2021+نمودار

تبیین چالش رکن اقتصادی

 • ایران در گزارش سال 2021 از رتبه 125 سال 2020 با 3 رتبه تنزل از بین 130 کشور جهان به جایگاه رتبه 128 دست یافته است.
 • ایران در رکن اقتصادی معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی بدترین جایگاه را در بین کشور های جهان بدست آورده است. رتبه ایران در رکن اقتصادی در بین 130 کشور جهان 129 می باشد.

مهمترین زیر شاخص رکن اقتصادی در تاب آوری، ارتقاء بهره وری است. طبق ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست از متوسط میزان (۸) درصد رشد اقتصادی حداقل به میزان (۲.۸) درصد (متوسط سالانه) از محل بهره وری تامین شود. رشد منفی و تورم بالا در آمار‌های منتشره نشان می‌دهد این هدف عملا محقق نشده است.

همچنین با وجود تلاش‌های بسیار در رکن اقتصادی به دلیل عدم وجود محیط مناسب کسب و کار نتایج مطلوبی بدست نیامده است. مثال مشهود آن عملکرد افزایش حجم نقدینگی و عدم مدیریت صحیح در هدایت این منابع به سمت بخش‌های مولد، موجب شد تا نتایج سیاست‌ها و جهت گیری‌های سنوات گذشته نهاد اجرایی کشور در حوزه پولی و مالی نظیر کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها که با الگوی علم اقتصاد انتظار می‌رفت سرمایه‌های نقدی سرگردان به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصادی تحریک شود، بلکه بالعکس این سرمایه‌ها به دلیل عدم اطمینان از سود مورد انتظار (نامناسب بودن فضای کسب و کار) در بخش‌های مولد به سمت سوداگری و دلالی حرکت کرد. به دنبال فشار تقاضا در این بازار با وجود افزایش مجدد نرخ سود سپرده بانک‌ها (فروش اوراق با نرخ ۲۰% در اسفند ۹۶) باز هم نتوانست از شدت تخریب و افزایش قیمت بازار سکه و ارز جلوگیری نماید.

طبیعی بود با وجود حجم نقدینگی بالا و افزایش قیمت ارز، ارزش بازاری محصولات بخصوص اقلام وارداتی نظیر خودرو به شدت تحت تاثیر قرار گیرد و با توجه به نامناسب بودن فضای کسب و کار، سرمایه‌های نقدی با هجوم به این بازار به شدت بر طبل افزایش قیمت‌ها بکوبند و اثرات سوء روانی آن نیز به اقشار مختلف جامعه سرایت کند. تا جایی که اثرات روانی و انتظار افزایش قیمت محصولات داخلی نیز موجب شد تا ما نه تنها در مواقعی شاهد اختلال در روند عادی بازار باشیم بلکه با فشار زیاد به حوزه معیشتی مردم (حوادث نظیر آبان ۹۸) ریسک سیاسی نیز به مراتب بالا رفت. با توجه به افزایش بی سابقه نرخ ارز این سال‌ها (بیشتر دلیل غیر اقتصادی و تصمیم‌های مدیریتی است) مشاهده گردید که چگونه بر اقشار مردم و اقتصاد کشور آسیب وارد شد.

در بعد دیگری شدت اثرات شوک نفتی به عنوان زیر شاخص تاب آوری اقتصادی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت نفت به عنوان مواد اولیه تولید بسیاری از محصولات برای کشور‌های وارد کننده و وابستگی اقتصاد کشور‌های صادرکننده به این کالا باعث شده تا نفت به عنوان کالای استراتژیک جهانی معرفی شود. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های ظالمانه جهت گیری عدم وابستگی بودجه به نفت مد نظر قرار داده شده است. اما در واقع بسیاری از چالش‌های کسری بودجه دولت را می‌توان مبعث از مشکلات فروش نفت و عدم توان مدیریت صحیح در برنامه ریزی و بودجه ریزی دانست. استراتژی جدید نهاد اجرایی باید به سمت استفاده بهینه از مزیت داشتن این منابع طبیعی سوق داده شود.

مدیریت در استفاده بهینه از منابع نفتی با توسعه نوآوری و تعمیق ساخت محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا خود می‌تواند در تحقق اهداف شاخص تاب آوری و جهش تولید کمک شایانی بنماید. تبیین استراتژی این موضوع برای تقویت اقتصاد به خصوص ارزش پول ملی و تحکیم روابط تجاری برای ایجاد تاب آوری نیاز به بحث مفصلی است که باید این جهت معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی گیری در نهاد برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه) با تدوین برنامه صحیح و نظارت دقیق در اجرای برنامه‌های توسعه پیگیری شود.

کیفیت ریسک

قدرت توان مقابله با حوادث میزان تاب آوری هر کشوری را نشان می‌دهد. در شاخص تاب آوری هر کشوری با برنامه ریزی موثر ابتدا تلاش می‌کند تا امکان وقوع حوادث را جلوگیری نماید و به نوعی همواره به دنیال پیشگیری وقوع حوادث است. برخی از حوادث مانند تغییر آب و هوایی و حوادث طبیعی به لحاظ نوع ماهیت امکان پیشگیری را ضعیف‌تر می‌کند. در این صورت قدرت آمادگی و توان مقابله با آن شدت تاب آوری را نشان می‌دهد. با مشاهده و بررسی عملکرد متولیان این بخش، مثلا اظهارات مطرح شده در ستاد مدیریت بحران مبنی بر اینکه اگر در تهران حادثه زلزله اتفاق بیافتد میزان آمادگی آن کمتر از ۲۰ درصد است. با تامل بر اظهار نظر این گونه موارد، موج نگرانی وضعیت میزان کیفیت ریسک از شاخص تاب آوری بیش از پیش افزوده می‌شود.

زنجیره تامین

وحدت فکری بسیاری از صاحبنظران (تولید، توزیع و مصرف) را به عنوان سه رکن فرایندی علم اقتصاد می‌شناسند. در این میان حلقه واسط و پیوند بین تولید با مصرف را نظام توزیع و زنجیره تامین از آن یاد می‌کنند. مشکلات ناشی از این رکن در اقتصاد ایران بطور مشهود نمایان است. مدیریت زنجیره تامین کالا‌ها همواره مورد انتقاد تولید کنندگان و مصرف کنندگان است.

بسیاری از گزارش‌ها در قیمت محصولات کشاورزی از مبدا تولید تا مصرف نشان داده که این رکن چقدر به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده است و تعداد محدودی واسطه با افزایش غیر منطقی قیمت، ضمن ایجاد شکاف در بازار، سود‌های کلانی را بدست آورده که متاسفانه در چرخه اقتصادی معیارهای سنجش کارنامه معاملاتی موجب آسیب جدی به نظام تولید کشور نیز می‌شود. همچنین به دلیل عدم شفافیت در نظام توزیع و نبود مدیریت مناسب در زنجیره تامین، امروزه شاهد فساد اقتصادی متعددی به ویژه در تامین ارز هستیم. این فساد‌ها پایه اقتصاد سالم را از بین می‌برد و خطر اصلی موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی خواهد شد.

البته این امیدواری وجود دارد که در قوه مجریه با مدیریت جدید همانند رویکرد فسادستیزی در دستگاه نظارتی و نهاد قضایی کشور، این نقص را دستگاه‌های اجرایی بطور ویژه و مستمر مورد توجه بیشتر قرار دهد تا در بهبود روند اصلاح نظام مسئولیت پذیری و ترک فعل مدیران، برنامه ریزی مناسبی را داشته باشیم که انشالله در این مورد توفیقات خوبی را شاهد خواهیم بود.

البته با وجود نقشه راه کشور از طریق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حدود یک دهه، بسیار جای تامل وجود دارد که چرا مولفه‌های تاب آوری و رقابت پذیری اقتصاد کشور همواره روند نزولی به خود گرفته است. معتقد هستیم بسیاری از مشکلات، ناشی از عدم توجه به تفکر علمی و سیستمی در نظام مدیریتی و عدم پاسخگویی مسئولان در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های تکلیفی است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.