حجم نسبی (relative volume)


اگر بیت کوین بتواند از محدوده مقاومت ۱۱٫۱۰۰ تا ۱۱٫۳۰۰ دلاری عبور کند، انتظار می‌رود بازار گاوی آن را به سمت ۱۲٫۰۰۰ دلار هدایت کند. به این معنی که سطح مقاومت ۱۱٫۱۰۰ تا ۱۱٫۳۰۰ دلاری یک ناحیه مهم و حیاتی برای ادامه روند صعودی بیت کوین محسوب می‌شود.

تاثیر عصاره تخمدان ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) حاوی پروستاگلاندین (PGF2α) بر نوسانات هورمون تستوسترون، شاخص GSI و تحرک اسپرم در جنس نر

فرومون‌ها، سیگنال‌های مولکولی هورمونی یا مشتقات آنها هستند که در محیط بیرون از بدن بر گونه‌های یکسان اثر می‌گذارند. اثر عصاره تخمدان ماهی صبیتی به عنوان ماده حاوی فرومون (PGF2α) بر القاء فرومونی و روند رسیدگی نهایی جنسی و تغییرات شاخص‌های اسپرمی جنس نر این ماهی بررسی و در تیمارهای مختلف مقایسه شده است. ماهیان نر با میانگین وزنی 45±200 گرم در حوضچه‌های فایبرگلاس 300 لیتری رهاسازی شدند و پس از آداپته شدن ماهیان با محیط (به مدت 48 ساعت)، آزمایش‌ها در 5 گروه تجربی (یک گروه تحت کنترل، یک گروه شاهد پروستا گلاندین و 3 گروه تیمار) که هر گروه شامل 9 عدد ماهی نر بالغ بود، انجام شد. غلظت‌های مختلف از عصاره تخمدان در سه تیمار 5، 10 و 15 میلی‌‌گرم بر لیتر به صورت حمام به آب اضافه شد. پس از 24 ساعت ماهیان بیهوش شدند و بیومتری ماهیان با اندازه‌گیری طول و وزن انجام شد. پس از انجام خونگیری، گناد ماهیان توزین شد. نتایج حاکی از القاء فرومونی عصاره‌های تخمدانی و تاثیر مثبت آنها در افزایش نرخ شاخص‌های اسپرمی بود. شاخص گنادوسوماتیک و همچنین سطح هورمون تستوسترون در تیمار 10 و 15 میلی‌‌گرم بر لیتر و همچنین تیمار پروستاگلاندین (PGF2α) نسبت به شاهد افزایش معنی‌‌دار داشت (001/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of ovarian extract of Sparidentex hasta containing prostaglandin (PGF2α) on testosterone fluctuations, Gonadosomatic Index and sperm motility in male

نویسندگان [English]

 • Homayaon Hosseinzadeh sahafi
 • Mahmood Bahmani
 • Parasto Mohebi derakhsh
 • Mohammad Poorkazemi
 • Hadi Ghaffari
 • Seyedreza Seyedmortezaii
 • Mehdi Golshan
 • Mohadeseh Ahmadnezhad
 • Hossein Hoshmadnd
 • Mojtaba Zabayeh najaf Abadi

Pheromones are molecular signals of hormones or their derivatives that affect the same species in the environment outside the body. The effect of ovary extract of psyllium as a pheromone-containing substance (PGF2α) on pheromone induction and the process of حجم نسبی (relative volume) final sexual maturation and changes in male sperm indices of this fish have been investigated and compared in different treatments. Male fish with an average weight of 45 ± 200 g were released in 300 liter fiberglass ponds and after adapting the fish to the environment (for 48 hours), the experiments were performed in 5 experimental groups (one control group, one prostate gland control group and 3 groups Treatment) in which each group consisted of 9 adult male fish. Different concentrations of ovarian extract were added to the water in three treatments of 5, 10 and 15 mg / l as a bath. After 24 hours, the fish were anesthetized and fish biometrics was performed by measuring length and weight. After blood sampling, fish gonads were weighed. The results showed that pheromone induction of ovarian extracts and their positive effect on increasing the rate of sperm counts. Gonadosomatic index as well as testosterone levels at 10 and 15 mg / l treatment and prostaglandin treatment (PGF2α) were significantly increased compared to the control (p <0.001). Sperm density and spermatocrit in the treatment of 15 mg / l (T3) had a significant decrease compared to the control, but the indices of sperm motility rate and sperm motility percentage compared to the control did not show a significant difference. Relative sperm volume in all treatments was affected by pheromone extract and a significant increase was observed compared to the control in T3 treatment (p <0.001). Administration of pheromone extract resulted in control of male reproductive fish reproduction in all experimental groups.

برآورد سهم نسبی شادمانی از طرح‌واره‌های‌ ناسازگار اولیه در دبیران تربیت‌بدنی شهر اصفهان

هدف از پژوهش حاضر، برآورد سهم نسبی شادمانی از طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در دبیران تربیت‌بدنی شهر اصفهان می‌باشد که به روش توصیفی ـ هم‌بستگی انجام شده است. ‌جامعة آماری شامل کلیۀ دبیران تربیت‌بدنی 3 دورۀ تحصیلی آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال 1392 (تعداد 559 نفر) بود. حجم نمونة آماری از طریق جدول کرجیس و مورگان (1970) 226 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعة آماری بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه طرح‌واره‌های ناسازگار و شادمانی بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد که هم‌بستگی منفی و معناداری بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با شادمانی دبیران تربیت‌بدنی شهر اصفهان وجود دارد. با توجه به نتایج می‌توان گفت که وجود طرح‌واره‌های ناسازگار در دبیران تربیت‌بدنی می‌تواند باعث کاهش شادمانی در آن‌ها شود که این مهم می‌تواند تأثیر نامطلوبی بر عملکرد دبیران رفتار‌های آیندۀ آن‌ها داشته باشد. همچنین، نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه می‌توانند پیش‌بینی‌کننده‌های خوبی برای شادی در دبیران تربیت‌بدنی باشند و 20 درصد شادی را تحت‌تأثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

 • طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه
 • شادمانی
 • دبیران تربیت‌بدنی

20.1001.1.23452978.1394.4.12.8.3

عنوان مقاله [English]

Estimate the Relative Raito Happiness from of Early Maladaptive Schemas in Physical Education Teachers in Isfahan City

نویسندگان [English]

 • ali saberi 1
 • Farhad Rashidi 2
 • Shahram Arofzad 3

چکیده [English]

The aim of the present study is to estimate the relative ratio of happiness of early maladaptive schemas in physical education teachers in Isfahan, which is done by a descriptive correlational method. The population includes all teachers of physical education (559 persons), who were attended in three course of physical education in Isfahan in 2013. The volume of sample calculated through the Krjys and Morgan chart (1970) is 226 persons. The method of random sampling is commensurate with the size of the population. In order to collect data we used maladaptive schemas and happiness questionnaire. To analyze data, descriptive statistics (Mean and Standard Deviation) and inferential statistics (Correlation Coefficient, Regression) are applied. The results showed that there is a significant negative correlation between early maladaptive schemas and happiness of physical education teachers in Isfahan. According to the results, Maladaptive Schemas in physical education teachers can reduce their happiness, that consequently this can have a negative impact on the performance of teachers in their future behavior. Also, the results come from regression showed that early maladaptive schemas can be good predictors for حجم نسبی (relative volume) happiness in the physical education teachers and affect 20 percent of the happiness of physical education teachers.

آشنایی جامع با نمودار سایکرومتریک در تهویه مطبوع

نمودار سایکرومتریک یکی از پرکاربردترین ابزارهای جانبی برای تحلیل مسائل تهویه مطبوع است.

در مسائل تهویه مطبوع تمام تمرکز ما روی بررسی شرایط هوا در یک محیط است.

برای سهولت تحلیل مسائل، نموداری تحت عنوان سایکرومتریک طراحی شده که داده های مورد نیاز به راحتی از آن قابل استخراج هستند.

در این مطلب قصد داریم به معرفی کامل این نمودار بپردازیم.

تا انتها با ما همراه باشید.

1# نمودار سایکرومتریک و اجزای آن

در مسائل تهویه مطبوع به دنبال آن هستیم که شرایط هوا را در یک مکان به گونه ای تنظیم کنیم که آسایش حرارتی در محیط برقرار شود.

برای این منظور نیاز به محاسبه بار گرمایش یا سرمایش مورد نیاز در محیط مورد نظر داریم.

نمودار سایکرومتریک (Psychrometric Chart) به ما کمک می کند که
داده های مورد نیاز برای محاسبه بار سرمایش و گرمایش را به راحتی استخراج کنیم.

بدون استفاده از این نمودار باید محاسبات ریاضی پیچیده، طولانی و خسته کننده انجام دهیم.

تصویر زیر نمایی از نمودار سایکرومتریک است.

نمودار سایکرومتریک

در وهله اول این نمودار به دلیل وجود خطوط زیاد، شلوغ و پیچیده به نظر می رسد.

اما واقعیت این است که با شناخت هر یک از خطوط نمودار خیلی راحت می توان با این نمودار کار کرد.

در نمودار سایکرومتریک چندین پارامتر وجود دارند که در این بخش به آن ها می پردازیم.

1-1# دمای حباب خشک (Dry Bulb Temperature)

محور افقی که در پایین نمودار مشاهده می کنید و خطوط عمودی دارد، نشان دهنده پارامتر دمای حباب خشک است.

این پارامتر به اختصار دمای DB نیز نامیده می شود.

وقتی از سمت چپ به راست نمودار سایکرومتریک حرکت می کنید، مقدار دمای حباب خشک افزایش می یابد.

لازم به ذکر است که تمام نقاط واقع در امتداد یک خط عمودی در نمودار سایکرومتریک دمای حباب خشک یکسانی دارند.

شاید بپرسید منظور از دمای حباب خشک چیست.

دمایی که دماسنج در یک محیط در تماس مستقیم با هوا نشان می دهد، دمای حباب خشک نامیده می شود.

دمای حباب خشک در نمودار سایکرومتریک

2-1# دمای حباب تر (Wet Bulb Temperature)

محور منحنی شکل سمت چپ نمودار سایکرومتریک به پارامتر دمای حباب تر اختصاص دارد.

کلیه نقاط روی یک خط مورب که از این محور به سمت پایین – راست نمودار امتداد پیدا می کند، دمای حباب تر یکسان دارند.

این دما در نمودار به اختصار با WB نشان داده می شود.

بد نیست که در این جا اشاره ای به مفهوم دمای حباب تر نیز داشته باشیم.

فرض کنید که یک دماسنج را در تماس با هوای یک محیط قرار دهید.

سپس یک دستمال پنبه ای خیس را به دور حباب دماسنج بپیچید.

در این شرایط هوای محیط ابتدا از منافذ دستمال عبور می کند و مرطوب می شود.

سپس با دماسنج تماس پیدا می کند.

به دمایی که دماسنج در این شرایط نشان می دهد، دمای حباب تر گفته می شود.

دمای حباب تر در چارت سایکرو متریک

3-1# رطوبت نسبی (Relative Humidity)

رطوبت نسبی یکی دیگر از پارامترهایی است که در نمودار سایکرومتریک وجود دارد.

در اصطلاح به نسبت فشار جزئی بخار آب به فشار بخار اشباع در یک دمای خاص، رطوبت نسبی می گویند.

این پارامتر به صورت درصدی بین 0 تا 100 بیان می شود.

هر چه رطوبت نسبی افزایش پیدا کند، شرایط هوا در یک محیط به بخار اشباع نزدیک می شود.

رطوبت نسبی در سایکرومتریک به صورت خطوط مورب و مشابه تصویر زیر نشان داده می شود.

هر چه به سمت بالا حرکت می کنیم، رطوبت نسبی هوا افزایش پیدا می کند.

رطوبت نسبی در چارت سایکرو متریک

4-1# نسبت رطوبت (Humidity Ratio)

به نسبت وزن بخار آب موجود در هوا به وزن هوای خشک، نسبت رطوبت گفته می شود.

این کمیت به نوعی کمیت بدون بعد است.

در نمودار سایکرومتریک محور عمودی سمت راست به این پارامتر اختصاص دارد.

هر چه به سمت بالا حرکت کنیم نسبت رطوبت افزایش پیدا می حجم نسبی (relative volume) حجم نسبی (relative volume) کند.

در ضمن کلیه نقاطی که روی یک خط افقی در نمودار قرار می گیرند، دارای نسبت رطوبت یکسانی هستند.

نسبت رطوبت در چارت سایکرو متریک

5-1# دمای نقطه شبنم (Dew Point Temperature)

دمای نقطه شبنم از جمله پارامترهای مهم نمودار سایکرومتریک است که روی محور مورب در سمت چپ نمودار قرار دارد.

به طور کلی دمایی که هوای مرطوبت در آن به حد اشباع می رسد، دمای نقطه شبنم است.

وقتی هوای مرطوب سرد می شود، میزان بخار آب موجود در آن افزایش می یابد.

به محدوده مشخصی که در آن بخار آب تقطیر می شود و به حالت مایع در می آید، دمای نقطه شبنم می گویند.

کلیه خطوط افقی که از محور مورب در نمودار سایکرومتریک خارج می شوند، معرف دمای نقطه شبنم هستند.

هر چه به سمت بالا حرکت کنیم، دمای نقطه شبنم افزایش می یابد.

همچنین کلیه نقاطی که روی یکی از این خطوط افقی قرار می گیرند، دمای نقطه شبنم یکسانی دارند.

دمای نقطه شبنم در چارت سایکرو متریک

6-1# آنتالپی ویژه (Specific Enthalpy)

در یک حجم نسبی (relative volume) مقاله جداگانه به بحث و بررسی در خصوص مفهوم آنتالپی پرداختیم که برای مطالعه بیشتر می توانید به آن مراجعه کنید.

به نسبت آنتالپی به جرم سیستم ترمودینامیکی آنتالپی ویژه گفته می شود.

پارامتر آنتالپی ویژه در نمودار سایکرومتریک روی محور منحنی سمت چپ تعریف شده است.

در این نمودار خطوط آنتالپی ثابت مانند تصویر زیر، به صورت مورب کشیده می شوند.

دقت داشته باشید که بین خطوط با آنتالپی ویژه ثابت با خطوط دمای هوای تر تفاوت وجود دارد.

به طور کلی در نمودار هر چه به سمت بالا حرکت کنیم، آنتالپی ویژه هوا افزایش می یابد.

آنتالپی ویژه در نمودار سایکرومتریک

7-1# حجم مخصوص (Specific Volume)

حجم مخصوص آخرین پارامتری است که روی نمودار سایکرومتریک وجود دارد.

به نسبت حجم هوا به جرم آن حجم مخصوص هوا گفته می شود.

خطوط با حجم مخصوص ثابت نیز مشابه خطوط آنتالپی و دمای هوای تر به صورت مورب از منحنی سمت چپ نمودار به سمت پایین ترسیم می شوند.

لازم به ذکر است که هرچه به سمت راست حرکت کنیم، حجم مخصوص هوا افزایش پیدا می کند.

حجم مخصوص در چارت سایکرو متریک

2# آموزش استفاده از نمودار سایکرومتریک

تا این جا به معرفی پارامترهای مختلفی که در چارت سایکرومتریک وجود دارند، پرداختیم.

در ادامه به نحوه استفاده از این نمودار می پردازیم.

قاعده کلی استفاده از نمودار سایکرومتریک بسیار ساده است.

اگر مقدار دقیق دو پارامتر از موارد هفت گانه ای که در بالا معرفی کردیم،
مشخص باشند، می توان سایر پارامترها را از روی نمودار به دست آورد.

آموزش استفاده از نمودار سایکرومتریک

اجازه دهید با یک مثال به توضیح بیشتر بپردازیم.

تصور کنید دمای حباب خشک و حباب تر هوا به ترتیب برابر 25 و 20 درجه سانتی گراد باشد.

همان طور که اشاره کردیم، دمای حباب خشک را روی محور افقی نمودار تعیین می کنند.

مقدار 25 درجه سانتی گراد را روی این محور مشخص کرده و سپس یک خط عمودی از آن رسم می کنیم.

مقدار 20 درجه سانتی گراد را نیز روی محور مورب مربوط به دمای حباب تر تعیین می کنیم.

سپس یک خط عمود بر آن ترسیم می کنیم.

دو خطی که ترسیم کردیم، یکدیگر را در یک نقطه خاص قطع می کنند که
معرف شرایط ترمودینامیکی هوا در سایکرومتریک چارت است.

به این ترتیب با معلوم بودن این نقطه می توان مقدار دقیق سایر پارامترها را نیز تعیین کرد.

3# فرآیندهای تهویه مطبوع در نمودار سایکرومتریک

امکان نمایش انواع فرآیندهای تهویه مطبوع در نمودار سایکرومتریک وجود دارد.

با کسب مهارت در این زمینه، عملا می توان تمام مسائل تهویه مطبوع را روی سایکرومتریک چارت مدل سازی کرد.

نشانه‌هایی برای افزایش قیمت بیت کوین به ۱۲٫۰۰۰ دلار

روز جمعه قیمت بیت کوین بالاخره موفق شد از الگوی مثلث متقارنی که در ۳۰ روز گذشته در آن گرفتار شده بود رهایی پیدا کند. پس از آنکه بیت کوین موفق شد از سطح ۱۱٫۰۰۰ دلاری عبور کند، خیلی زود با افزایش حجم معامله به ۱۱٫۴۴۸ دلار هم رسید. در ادامه این مطلب به تحلیل بازار ارزهای دیجیتال در روز ۱۹ مهر می‌پردازیم.

تحلیل بازار ارزهای دیجیتال در روز ۱۹ مهر

مایک فان د پوپ (Micheal van de Poppe) در مصاحبه با کوین تلگراف درباره احتمالی افزایش قیمت بیت کوین به ۱۲٫۰۰۰ دلار توضیح داده است:

اگر بیت کوین بتواند از محدوده مقاومت ۱۱٫۱۰۰ تا ۱۱٫۳۰۰ دلاری عبور کند، انتظار می‌رود بازار گاوی آن را به سمت ۱۲٫۰۰۰ دلار هدایت کند. به این معنی که سطح مقاومت ۱۱٫۱۰۰ تا ۱۱٫۳۰۰ دلاری یک ناحیه مهم و حیاتی برای ادامه روند صعودی بیت کوین محسوب می‌شود.

در حال حاضر و در زمان نگارش این مطلب بیت کوین با قیمت ۱۱٫۳۶۳ دلار معامله می‌شود که بالاتر از محدوده مقاومت پیشین است. سطح مقاومت بعدی در قیمت ۱۱٫۴۸۹ دلار است که سوم سپتامبر بیت کوین موفق به شکست آن نشده بود و با ریزش ۱۳ درصدی به ۹٫۹۶۰ دلار سقوط کرد.

این سطح مقاومت در راستای گره VPVR (Volume Profile Visible Range) که از ۱۱٫۴۰۰ تا ۱۱٫۷۰۰ دلار کشیده شده است، قرار دارد. اما اگر گاوها بتوانند از این سطح عبور کنند، رسیدن به محدوده ۱۲٫۰۰۰ دلاری کاملا قابل انتظار است.

در بازه زمانی روزانه، شاخص مقاومت نسبی (relative strength index) که با rsi می‌شناسیم به ۶۵ رسیده است که یک سیگنال گاوی محسوب می‌شود و شاخص مکدی (MACD) هم به وضوح افزایش قیمت (bump) را در زمان فعلی نشان می‌دهد.

مثل همیشه تریدرهای روزانه باید حجم معاملات را زیر نظر داشته باشند، چرا که کاهش حجم معاملات در ۳۰ روز گذشته یکی از دلایل کاهش نوسانات بیت کوین و در نتیجه سنجاق شدن آن به زیر ۱۱٫۰۰۰ دلار بود.

تحلیل بازار ارزهای دیجیتال ۱۹ مهر

تحلیل بازار ارزهای دیجیتال روز ۱۹ مهر (۱۰ اکتبر ۲۰۲۰)

تحلیل قیمت آلت کوین ها روز ۱۹ مهر

قیمت اتر هم امروز با یک جهش صعودی و افزایش ۳/۰۸ درصدی به ۳۷۸ دلار رسید. در زمان نگارش این مطلب اتریوم با سطح مقاومت ۳۷۵ دلاری روبرو شده است، جایی که گره VPVR بین قیمت‌های ۳۷۶ تا ۳۸۹ دلاری کشیده شده است. اگر گاوهای بازار بتوانند روند فعلی را حفظ کنند و اتریوم را از این محدوده مقاومت بالا بکشند، رسیدن به قیمت ۴۱۹ دلاری برای اتریوم دور از انتظار نیست.

مثل اکثر اوقات با افزایش قیمت بیت کوین و اتر، اغلب آلت‌کوین ها هم از آن‌ها تبعیت کردند. از جمله ارزهای کاردانو با ۱۰/۱۹ درصد، چین لینک با ۱۱/۴ درصد و آوی (Aave) با ۱۵ درصد افزایش قیمت از نمونه‌های بارز بازار پر از هیجان ارزهای دیجیتال به شمار می‌روند.

بر اساس گزارش کوین مارکت کپ، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال حالا به ۳۶۱/۵ میلیون دلار رسیده و سهم بیت کوین از بازار در حال حاضر ۵۸/۴ درصد است.

فراموش نکنید شما هم می‌توانید تحلیل خود از بازار ارزهای دیجیتال را از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی کوین نیک با ما در میان بگذارید، منتظر شنیدن نظرات و سوالات شما هستیم.

اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از پارامترهایی همچون قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی برای تشخیص جهت حرکت بازار به تحلیل­گران کمک می­ کنند.

ذکر این نکته بسیارمهم است که اندیکاتور فقط جهت حرکت را نشان می ­دهد و نشان­دهنده­ ی میزان حرکت صعودی یا نزولی نیست.

انواع اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی

اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی به دو دسته­­ ی زیر تقسیم می­ شوند:

 1. اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این اندیکاتورها قابلیت پیش ­بینی تغییر روند را دارند و گاهی سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت نشان می‌دهند.
 2. اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و معمولا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

چهار نوع اصلی از اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته­ ی اصلی تقسیم ­بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی­ های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آن­ها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط آقای بیل ویلیامز (اسطوره­ی بازارهای سرمایه­ گذاری) ایجاد شده‌ است.

 1. اندیکاتورهای روندی (Trend): این اندیکاتورها از نوع پیرو هستند و معمولا بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند و معمولا با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را در اختیار تحلیل­گر برای تصمیم ­گیری قرار می ­دهند.
 2. نوسانگرها یا اسیلاتورها (Oscillator) اسیلاتور نوعی اندیکاتور است که با نام‌های نوسان ساز یا نوسانگر نیز شناخته می‌شود.. نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند را دارند و در صورتی که ضعفی در روند ایجاد شود تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است. از دیگر ویژگی نوسانگرها بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمت­ ها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و تا حد زیادی به تحلیلگر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را افزایش دهد.

اسیلاتورها معمولاً به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید؛ که این ابزار برای معامله‌گران با افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مواقع بازار خنثی (فاقد روند مشخص)، عملکرد مناسب‌تری دارد.

بعضی از تحلیل­گران اندیکاتور و اسیلاتور را دقیقا مشابه هم می­ دانند در صورتی که چنین نیست و همانطور که گفتیم اسیلاتور نوعی اندیکاتور است و نسبت به آن متفاوت است. اسیلاتور دارای ویژگی­ های خاص خودش است.

مکدی، استوکستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتورهای تکنیکال هستند. در ادامه به صورت مختصر توضیحی از هرکدام ارائه خواهیم داد.

 • حجم (Volume): نوعی از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می ­دهد . اما اکثر تحلیل­گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور از آن استفاده نمی­ کنند . در صورتی ­که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش دهد و همچنین ریسک معاملات خود را به حداقل برساند.
 1. بیل ویلیامز (Bill Wiliams): اندیکاتور ویلیامز بر پایه یک ارتعاش سنج بوده و نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می‌دهد. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و تعیین نقاطی که احتمال بازگشت قیمتی در بازار بورس هست نیز استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که در طراحی این اندیکاتور از فرمول ­های ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنش­گرا استفاده شده است.

همگرایی و واگرایی

همگرایی زمانی مشاهده می­ شود که قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته باشند و واگرایی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.

اکثر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.

معرفی انواع اندیکاتورها (که شامل اسیلاتورها نیز هست)

1. .مک دی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتورها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام­ های خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنال­ هایی برای تحلیل­گران صادر می‌کند که می ­توانند بر اساس آن تصمیم­ گیری کنند.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI):

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با استفاده از روابط پیچیده­ ی ریاضی محاسبه می­ گردد.. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتورهای تکنیکالی است که در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار کاربرد دارد.

3. استوکاستیک (Stochastic)

این اسیلاتور که توسط گئورگ لین که یکی از معروف­ ترین تحلیل‌گران تکنیکال قرن نوزدهم میلادی است طراحی شده است، بهترین عملکرد آن در بازار خنثی یا تشخیص نقاط بازگشت روند در جریان حرکات اصلاحی بازار است. این اسیلاتور ارتباط بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی دوره­ ی زمانی در نظر می­ گیرد. این اسیلاتور برای ورود و خروج سریع از سهم مناسب است.

4. میانگین متحرک (Moving Average):

میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend)می‌باشد زیرا با میانگین‌گیری از قیمت ­های گذشته، متوسط قیمت را در دوره‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد. میانگین متحرک در نمودار قیمت، به صورت خطی منفرد و صاف است که تغییرات ناشی از نوسان قیمت از آن حذف شده است. معمولا میانگین متحرک به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می‌شود که در روش محاسبه به صورت نمایی به قیمت­ های نزدیک‌تر به انتهای دوره وزن حجم نسبی (relative volume) بیش­تری داده خواهد شد.

5. پارابولیک سار (Parabolic SAR)

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است تا تغییرات ناگهانی روند را شناسایی کند و نواحی برگشتی را تشخیص دهد. پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی است. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تشخیص روند قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به میانگین متحرک از لحاظ سیگنال­ های زمانی بهینه­ تر عمل می­ کند. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

6. شاخص جریان نقدینگی (MFI)

اسیلاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی مثل RSI است با این تفاوت­ که در فرمول محاسبه­ ی آن از حجم هم استفاده می­ شود و تفاوت دیگر این است که در RSI دو سطح 30 و 70 معمولا در نظر گرفته می­ شود اما در MFI به ترتیب سطوح 20 و 80 در نظر گرفته می ­شود. در واقع زمانی که مقدار MFI به بالای 80 می­ رسد اشباع خرید و زمانی که به زیر 20 می ­رسد اشباع فروش رخ می­ دهد.

از MFI برای کشیدن خط روند و همچنین برای تشخیص واگرایی مثبت و منفی در سهم می ­توان استفاده کرد.

7. CCI (Commodity Channel Index)

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط فردی به نام دونالد لمبرت که یک تحلیل­گر تکنیکال است توسعه داده شده است.. این اندیکاتور از گروه اندیکاتور های اسیلاتور می باشد.

8. Envelope

اندیکاتور Envelope توسط دو میانگین متحرک که رنج قیمتی بالا و پایین را مشخص کرده اند، تشکیل شده است.
این اندیکاتور می تواند به تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار و همچنین زمان بسته شدن زیر سطح مقاومت کمک می کند.

9. حجم متوازن (On-Balance Volume)

حجم معاملات شاخصی مهم در تحلیل تکنیکال است و اندیکاتور حجم متوازن نیز شامل مقدار قابل توجهی از اطلاعات حجمی است و آن را در یک اندیکاتور تک‌خطی واحد جمع‌آوری می‌کند. روش کار این اندیکاتور به این صورت است فشار تجمعی خرید و فروش را با جمع کردن حجم معاملات در روزهای صعودی بازار و کم کردن حجم معاملات در روزهای نزولی، اندازه‌گیری می‌کند.

حجم معاملات در بهترین حالت باید بتواند روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت با کاهش OBV همراه شود، به این علت است که این شاخص از جمله بهترین شاخص ­های تشخیص روند محسوب می­ شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.