صندوق با درآمد ثابت کاریزما


صفر تا صد صندوق های اهرمی

بطور کلی و در حال حاضر سه نوع صندوق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه وجود دارد که به ترتیب میزان پذیرش ریسک توسط سرمایه‌گذاران به صندوق های درآمد ثابت (بدون ریسک) ، مختلط و سهامی (ریسکی) دسته‌بندی می گردند. از طرف دیگر به دلیل محدودیت های قانونی، از دیرباز این صندوق ها امکان بهره‌گیری از منابع سیستم بانکی به بازار سرمایه را نداشتند که وجود این خلا باعث شد سازمان بورس با همکاری گروه مالی کاریزما نوع تازه ای از صندوق های سرمایه‌گذاری با عنوان "صندوق های اهرمی" را رونمایی نماید که در تاریخ 29 آذر ماه 1400 (1400/9/29) صندوق با درآمد ثابت کاریزما پذیره‌نویسی واحدهای آن آغاز گردید. به گفته کارشناسان این صندوق ها عموماً می‌بایست در رده صندوق های ریسکی دسته‌بندی گردد و این در حالی است که ساز و کار دیده شده در صندوق اخیر به نوعی است که طی آن سرمایه‌گذاران ریسک گریز نیز می توانند اقدام به خرید واحدهای آن نمایند.‌

__ ارکان صندوق و انواع واحد ها‌

در این نوع صندوق ها عمده پرتفوی صندوق را سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت ها تشکیل می‌دهد و مدیریت آن با بکارگیری حداقل ارکان شامل مدیر صندوق، مدیر ثبت، متولی و حسابرس اداره خواهد شد.

به جهت پوشش ریسک سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز این صندوق ها دارای صندوق با درآمد ثابت کاریزما دو نوع واحد سرمایه‌گذاری می‌باشند:

1) واحد های عادی

این واحد ها دارای کف بازدهی (20 درصد) تعیین شده‌ای می‌باشند و از طرف دیگر سقف بازدهی (25 درصد) نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

2) واحد های ممتاز

این واحد ها نه تنها دارای کف بازدهی نبوده بلکه نقش پشتیبان بازدهی حداقلی واحد های عادی را نیز ایفا می‌نمایند ولی از طرف دیگر در بازدهی مازاد واحد های عادی (نسبت به سقف تعیین شده) سهیم هستند که این ویژگی مناسب سرمایه‌گذاران با درجه ریسک‌پذیری بالاتر می‌باشد.

بررسی میزان ارزش و بازدهی ۲۰ صندوق سرمایه گذاری

بررسی میزان ارزش و بازدهی ۲۰ صندوق سرمایه گذاری

بررسی وضعیت میزان بازدهی و سقف سرمایه گذاری در ۲۰ صندوق سرمایه گذاری با مدیریت ۴ شرکت کارگزاری بانک ملی ایران، سبدگردان مفید، تامین سرمایه بانک ملت، سبدگردان کاریزما را در این مطلب می خوانید.

به گزارش صدای بورس، بیش ترین بازدهی متعلق به صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز با بازدهی صندوق در یک سال گذشته ۲۷.۱۳ درصد.

براساس آخرین بررسی وضعیت میزان بازدهی و سقف سرمایگذاری در ۲۰ صندوق سرمایه گذاری بامدیریت ۴ شرکت کارگزاری بانک ملی ایران، سبدگردان مفید،تامین سرمایه بانک ملت، سبدگردان کاریزما در یک سال گذشته مشخص شد؛

بیش ترین بازدهی را به ترتیب؛ صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز با بازدهی صندوق در یک سال گذشته ۲۷.۱۳ درصد دارد. این صندوق با مدیریت سبد گردان مفید فعالیت می کند و نرخ سود ندارد. نوع صندوق در سهام است و سقف واحد سرمایه گذاری صندوق ۵۰میلیون و ارزش صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ مبلغ ۴۱۵۸۶۸۴۱ میلیون ریال است.

دومین صندوق با بیش ترین بازدهی در یک سال گذشته صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی از نوع مختلط با بازدهی صندوق در یک سال گذشته ۲۴/۳۷ درصد است . این صندوق نرخ سودندارد و سقف واحد سرمایه گذاری در آن ۲۰ میلیون و ارزش صندوق در تاریخ۱۴۰۱/۴/۳۱ مبلغ ۳۹۸۹۶میلیون ریال است.این صندوق با مدیریت سبد گردان مفید اداره می شود.

رتبه سوم متعلق به صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما و نوع آن در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با مدیریت سبدگردان کاریزما و بازدهی صندوق در یک سال گذشته ۲۰/۹۸ درصد است. نرخ سود صندوق ۱۸ درصد و سقف سرمایه گذاری درآن ۴۰ میلیون و ارزش صندوق ۳۰۱۴۵۵۲۲میلیون ریال است.

صندوق سرمایه گذاری دیگری که می توان نام برد؛ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند تحت مدیریت سبد گردان کاریزما و بازدهی صندوق در یک سال گذشته ۲۰/۵۷ دصد بوده است. نوع صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت وصندوق نرخ سود ندارد.سقف واحد سرمایه گذاری در آن ۲۰ میلیارد و ارزش صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ مبلغ ۱۴۰۱۰۲۶۲۶ میلیون ریال است.

از زیرمجموعه های دیگر تامین سرمایه بانک ملت می توان به صندوق سرمایه گذاری اوج ملت با نوع در اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود ۱۴ درصد اشاره کرد. بازدهی صندوق در یک سال گذشته ۱۹/۹۳ درصد است و ارزش صندوق ۱۴۵۷۵۷۶۵۵ میلیون ریال است.سقف واحد سرمایه گذاری در صندوق ۳۰۰ میلیون است.

صندوق سرمایه گذاری افق ملت بابازدهی ۴.۵۳ و ارزش صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ مبلغ ۳۸۹۸۵۴۸میلیون ریال بود. صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت با بازدهی ۱۷/۰۲ درصدی و ارزش صندوق ۲۴۸۲۶۰۴میلیون ریال و نرخ سود ۱۶ درصدی است.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت با نوع در اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود ۱۴ درصد و بازدهی صندوق در یک سال گذشته ۱۷/۶۹ درصد بود.

ا ززیر مجموع های سبد گردان کاریزما می توان به صندوق های سرمایه گذاری؛ نوع دوم کارا با بدون نرخ سود و با بازدهی در یک سال گذشته صفر بوده است و سقف سرمایه گذاری در آن ۱۰میلیارد و ارزش صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ مبلغ ۴۷۷۲۱۲۴۲میلیون ریال بود.

صندوق های سرمایه گذاری دیگر این مجموعه؛ سپهرکاریزما با بازدهی ۱۱.۰۸ درصد و سقف واحد سرمایه گذاری ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰و ارزش ۸۴۹۹۱۲۲ میلیون ریال صندوق با درآمد ثابت کاریزما صندوق با درآمد ثابت کاریزما است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما با بازدهی ۲.۸۷ درصد و به ارزش ۲۱۹۹۶۵۳ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ است.

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی کاریزما بدون بازدهی و ارزش صندوق در تاریخ فوق الذکر ۷۱۰۵۲۶ میلیون ریال است.

صندوق سرمایه گذاری نیکو کاری کشتی ورزش ملی ایران با بازدهی ۱۶.۰۲ درصد است. سقف واحد سرمایه گذاری در آن ۵۰۰ هزار و ارزش آن در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ مبلغ ۵۴۰۲۸ میلیون ریال است.

از زیر مجموعه صندوق های سرمایه گذاری با مدیریت کارگزاری بانک ملی می توان به دو صندوق اشاره کرد؛ صنوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران با نرخ سود ۱۵ درصد و ارزش صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ مبلغ ۱۷۱۴۶۱۰۲۷ میلیون ریال و بازدهی یک سال گذشته صندوق ۴.۷۶ درصد است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی با نوع در سهام و بدون نرخ سود و با بازدهی ۳.۲۹ درصد و ارزش صندوق مبلغ ۴۵۹۴۵۷۴ میلیون ریال است و سقف واحد سرمایه گذاری در آن ۷۵ میلیون است.

از زیر مجموعه سبد گردان مفید؛ صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی با بازدهی ۱۹.۸۷ درصد و ارزش ۱۷۱۴۳۱۷۰۵ میلیون ریال است.

صندوق مشترک امید توسعه با بازدهی ۱۳.۷۱ درصد و ارزش ۱۸۸۲۳۶۵۳ میلیون ریال و بدون نرخ سود است.صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی با نوع در اوراق بهادار با درآمد ثابت و بدون نرخ سود و بابازدهی ۱۷.۸۷ درصد است.

صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز از نوع مختلط و ارزش صندوق ۳۵۷۱۸۷۴ میلیون ریال و بازدهی صندوق در سال گذشته ۱۵.۹ درصد است.

صندوق سرمایه گذاری تعالی دانش مالی اسلامی از نوع مختلط و سقف واحد سرمایه گذاری در آن ۲۰ میلیون و ارزش صندوق ۳۹۵۹۳ میلیون ریال و صندوق بازدهی ندارد.

آیا صندوق های درآمد ثابت به وظایف خود در ماجرای خرید سهام عمل نکردند؟

این روز‌ها صحبت‌های در مورد حد نصاب خرید سهام توسط صندوق‌های درآمد ثابت مطرح شده است. ماجرا از این قرار است که گفته می‌شود صندوق‌های درآمد ثابت در زمینه خرید سهام حد نصاب ۱۵ درصد را رعایت نکرده اند. علی تیموری مدیرعامل گروه مالی کاریزما به این موضوع پاسخ داد.

به گزارش نبض بورس، در چند روز اخیر برخی از اهالی بازار سرمایه طی نامه‌ای پنج راهکار را جهت بهبود اوضاع بازار سرمایه ارائه کردند. یکی از این راهکار‌ها این بود که صندوق‌های درآمد ثابت بزرگ ملزم شوند تا حداقل نصاب خرید سهام و افزایش حد نصاب خرید سهام را رعایت کنند.

چرا این پیشنهاد داده شد؟

ماجرا این است که در اسفندماه ۹۹ و جهت بهبود اوضاع بازار سرمایه و تقویت سمت تقاضا طی نامه‌ای اعلام شد که صندوق‌های درآمد ثابت برای بهبود شرایط بازار باید میزان سهام در سبد خود را از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش دهند.

این نامه بر اساس این موضوع یکی از پیشنهادات خود را رعایت حداقل نصاب خرید سهام توسط صندوق‌های درآمد ثابت عنوان کرده بود.

جدولی که در فضای مجازی چرخید!

بعد از آن نیز جدولی تهیه شد که در شبکه‌های اجتماعی دست صندوق با درآمد ثابت کاریزما به دست چرخید و در آن جدول سعی شده بود به ببیننده القا شود که صندوق‌های درآمد ثابت در زمینه خرید سهام به تعهدات خود عمل نکرده اند.

آیا صندوق های درآمد ثابت به وظیفه خود درباره خرید سهام عمل نکردند؟ داده های این جدول چقدر درست بود؟

اما این جدول چقدر درست بود؟ و آیا صندوق‌های درآمد ثابت به وظایف خود در این زمینه عمل نکردند؟علی تیموری مدیرعامل گروه مالی کاریزما به این پرسش ها پاسخ داد.

علی تیموری مدیرعامل گروه مالی کاریزما | به تازگی در فضای مجازی در خصوص عدم رعایت نصاب سرمایه گذاری در سهام صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مطالبی منتشر شده که با واقعیت فاصله دارد.

شخص منتشر کننده تعمدا یا از روی نا آگاهی صرفا مبلغ سهام و حق تقدم سهام موجود در پرتفوی صندوق‌ها را استخراج و منتشر کرده است در صورتی که نصاب مزبور از ۵ جزء تشکیل شده است که به نظر می‌رسد ایشان کوچکترین اطلاعاتی در خصوص جزئیات نصاب مزبور نداشته است.

از این رو جهت پاسخ به سوال خبرنگاران نکات ذیل را متذکر می‌شوم:

۱. هیات مدیره وقت سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را ملزم نمود حداقل ۱۵ درصد از کل دارایی‌های خود را به سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام، قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی و صندوق با درآمد ثابت کاریزما واحد‌های سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری، اختصاص دهند.

۲. در ادامه هیات مدیره وقت سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ مقرر نمود، سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار تأمین مالی اسلامی که با هدف تأمین نقدینگی جهت خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران منتشر شده باشد، در ردیف نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار گیرند.

۳. مجامع سالانه بسیاری از شرکت ها اخیرا برگزار گردیده و برخی از این شرکت‌ها سود قابل توجهی توزیع نموده اند، لذا بخشی از کاهش مبلغ سرمایه گذاری در سهام شرکت ها مربوط به تقسیم سود صندوق با درآمد ثابت کاریزما شرکت‌ها می‌باشد که در حال حاضر در حساب سود دریافتنی سهام شناسایی شده است و در قسمت سایر دارایی‌های صندوق‌ها درج شده است.

۴. در لیست منتشر شده اسامی برخی از صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نوع دوم و صندوق‌های سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی وجود دارد که صندوق صندوق با درآمد ثابت کاریزما ذکر شده هیچ الزامی به خرید سهام ندارد و صندوق‌های سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی هم ممنوعیت خرید سهام دارند.

۵. به دلایل متعددی رعایت انواع نصاب‌ها از جمله سهام توسط صندوق‌ها در حد یک یا دو درصد می‌تواند اتفاق بیافتد که با توجه به کاهش قیمت سهام طی چند وقت گذشته کاهش مزبور طبیعی است. یا این امر به دلیل صدور واحد‌های سرمایه گذاری و بزرگ شدن اندازه صندوق می‌باشد که فرصت زمانی معقولی برای بررسی و انتخاب سهام و صندوق با درآمد ثابت کاریزما نهایتا رعایت نصاب باید در نظر گرفته شود. برخی از صندوق‌ها نیز اخیرا مجوز فعالیت از سازمان اخذ نموده اند، این صندوق‌ها مطابق امیدنامه خود ۶ ماه فرصت رعایت نصاب‌های ترکیب دارایی‌ها از جمله نصاب سرمایه گذاری در سهام را دارند.

۶. ورودی اخیر صندوق‌ها عمدتا از سوی شرکت‌های بزرگ بوده و ماهیتا بواسطه مقدار زیاد حجم پول ورودی رعایت نصاب در کوتاه مدت میسر نبوده، بخصوص صندوق‌های جدید که رشد قابل ملاحظه‌ای نیز داشته اند بیشتر با این مساله مواجه هستند. این در حالیست که نصاب در صندوق‌های قدیمی کامل رعایت شده و منطقی هست صندوق‌های جدید بتوانند از فرصت‌های مقرر در اساسنامه و امید نامه استفاده نمایند.

بنا بر موارد ۶ گانه فوق و بررسی وضعیت نصاب سهام در صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، به صورت صحیح رعایت شده است؛ و آنچه در واقعیت وجود دارد، بسیار متفاوت از آنچه که در رسانه‌ها ادعا شده است می‌باشد.

ضمنا صندوق‌هایی که پیشتر مواردی از عدم رعایت نصاب‌ها را داشته اند همواره در دریافت مجوز‌های توسعه‌ای از سازمان بورس با مانع مواجه شده اند و از این رو خود را پایبند به رعایت نصاب مقرر در قانون می‌دانند.

کاریزما

کاریزما به عنوان اولین نهاد مالی خصوصی و با عنوان شرکت سبدگردان کاریزما و با هدف مدیریت دارایی در سال 1390 نزد اداره ثبت شرکت ها و سازمان بورس به ثبت رسید.

این شرکت در طول مدت 10 ساله فعالیت خود توانست با راه اندازی بیش از 11 صندوق متنوع سرمایه گذاری و افتتاح بیش از صد سبد اختصاصی اعتماد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی را بدست آورده و به عنوان مدیر بزرگترین صندوق قابل معامله با درآمد نیز دست یابد.

ماموریت کاریزما

کاریزما از ابتدا در تلاش برای ارائه محصولات و خدمات متنوع و با کیفیت به سرمایه گذاران می‌باشد.

حوزه فعالیت کاریزما

شرکت کاریزما توانست با دریافت مجوزهای لازم جهت فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تابستان سال 97 به عنوان یک شرکت هلدینگ مالی شروع به فعالیت کرد. در حال حاضر گروه مالی کاریزما متشکل از گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما، شرکت سبدگردان کاریزما،شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما، شرکت صرافی کاریزما و شرکت سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت کاریزما کاریزما است و در سه حوزه مدیریت دارایی، تأمین مالی و مشاوره سرمایه گذاری و خدمات صرافی فعالیت می‌کند.

  • تعداد کارکنان کاریزما: 280 نفر
  • میزان سرمایه در حال مدیریت: 200 هزار میلیارد ریال
  • میزان تامین مالی و تعهد پذیره نویسی : 100 هزار میلیارد برای دولت و شرکت ها و سازمان‌های مختلف

درباره صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما در تاریخ 1393/09/25 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

1) مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری

٢ ) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه

3) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق

٤ ) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر

٥ ) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار

آدرس برخی صندوق‌های سرمایه گذاری کاریزما در تهران

تهران-مرکزی کد شعبه1099 ، آدرس : تهران، محله آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک 4، طبقه پنجم

مرکزی 1 : خیابان شهید بهشتی-بین بخارست و وزراء-پلاک 283-ساختمان نگین آزادی-طبقه چهارم-واحد غربی 88482133 محسن صوری

مرکزی 2: خیابان شهید بهشتی-بین بخارست و وزراء-پلاک 283-ساختمان نگین آزادی-طبقه چهارم-واحد غربی 88482133 محسن صوری

مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما شنبه برگزار می شود

مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما شنبه برگزار می شود

شرکت‌ها در این بازه زمانی گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

مجامع این ۲۰ شرکت را زیر نظر داشته باشید!

شرکت‌ها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

تقسیم سود ۵۰ تومانی در مجمع "فارس"

این شرکت در پایان سال مالی خود میزان درآمدی که از خود بر جای گذاشته ۵۲ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال مالی گذشته با افزایش ۳۴ درصدی همراه بوده است.

مجامعی که در ۲ روز آینده برگزار می‌شوند

شرکت‌ها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

تا پایان هفته کدام شرکت ها به مجمع می روند؟

شرکت‌ها در این تاریخ‌ها گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهمتر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.