محدودیت های استفاده از شاخص تجمع


مقدمه

بررسی اثر آبیاری با پساب تصفیه شده و تصفیه نشده شهری بر شاخص های رشد و تجمع عناصر سنگین در گونه های رزماری (rusmarinus officinalis) و ترون (ligustrum vulgare)

بحران آب یکی از مسائل اساسی مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران است. این وضعیت در سال های اخیر به دلیل محدودیت های استفاده از شاخص تجمع وقوع پدیده خشکسالی حادتر شده است. در مناطق گرم و خشک محدودیت منابع آب ایجاب می نماید برای آبیاری در این مناطق از آب های نامتعارف مانند فاضلاب استفاده گردد. بنابراین استفاده از آب های نامتعارف، در جایی که آب با کیفیت مناسب در دسترس نیست، رو به فزونی است. این پروژه نیز با هدف بررسی اثر فاضلاب شهر یزد بر رشد گیاهان پرکاربرد در فضای سبز شهری از جمله رزماری "rusmarinus officinalis" و ترون ligustrum vulgare" " و تجمع فلزات سنگین در خاک و اندام های این گیاهان می باشد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با 5 تکرار در گلخانه آموزشی- تحقیقاتی دانشگاه یزد در طی یک دوره شش ماه انجام شد. فاکتور های مورد بررسی: 1- نوع گونه با دو سطح (رزماری و ترون)? 2- تیمار آبیاری با 5 سطح (آب شرب، آب شرب + فاضلاب تصفیه شده، آب شرب + فاضلاب تصفیه نشده، فاضلاب تصفیه شده و فاضلاب تصفیه نشده) در نظر گرفته شد. نتایج بررسی بر گیاه رزماری نشان داد که بین تیمار های مختلف فاضلاب از نظر ارتفاع گیاه و وزن خشک ریشه اختلاف معنی داری وجود ندارد (05/0p .( بیشترین وزن خشک اندام هوایی و قطر مربوط به تیمار آبیاری با فاضلاب تصفیه نشده بود. نتایج بررسی صفات فیزیولوژیکی گیاه شامل میزان کلروفیلa، کلروفیلb، کلروفیل کل، قند و پرولین نشان داد که از نظر آماری بین تیمار های مختلف اختلاف معنی¬دار وجود دارد (05/0p<). بیشترین میزان کلروفیلa، کلروفیلb، کلروفیل کل مربوط به فاضلاب تصفیه شده و بیشترین میزان قند و پرولین مربوط به فاضلاب تصفیه نشده بود. نتایج بررسی بر گیاه ترون نشان داد اثر آبیاری با فاضلاب بررشد گیاه، قطرساقه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه از نظر آماری معنی دار است (05/0>p). ارتفاع ساقه و قطرگونه ترون در نتیجه آبیاری با فاضلاب تصفیه نشده+ شرب، در مقایسه با آب شرب افزایش یافت. بیشترین وزن خشک اندام هوایی در صورت آبیاری با فاضلاب تصفیه شده و بیشترین وزن خشک ریشه مربوط به آبیاری با فاضلاب تصفیه نشده بود. نتایج بررسی صفات فیزیولوژیکی گیاه شامل میزان کلروفیلa، کلروفیلb، کلروفیل کل، قند و پرولین نشان داد که بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی دار وجود دارد (05/0>p). بیشترین میزان کلروفیلa مربوط به آبیاری با آب شرب، کلروفیلb با فاضلاب تصفیه نشده و کلروفیل کل با فاضلاب تصفیه نشده، بوده و بیشترین میزان قند و پرولین مربوط به فاضلاب تصفیه نشده می باشد. بررسی تیمار های مختلف آبیاری بر مقدار عناصر سنگین در خاک و اندام های گیاهان ترون و رزماری نشان داد که بیشترین غلظت سرب? کادمیوم و روی قابل جذب در خاک مربوط به آبیاری با فاضلاب تصفیه نشده بوده و در اندام های گیاه مانند ریشه? ساقه و برگ نیز مربوط به تیمار آبیاری با فاضلاب تصفیه نشده بود. ولی مقدار تجمع این عناصر در اندام های گیاهان رزماری و ترون متفاوت است. روند تجمع عنصر سنگین سرب در هردو گیاه مورد بررسی به ترتیب "برگ< ساقه< ریشه" بود میزان تجمع کادمیوم در اندام های هردو گیاه از روند زیر برخوردار بود: "ریشه< ساقه< برگ". ضریب انتقال این عنصر در دو گیاه ازروند زیر برخورداربود: برگ به ریشه (ریشه/ برگ) نسبت به انتقال از ریشه به ساقه (ریشه/ ساقه) بیشتر بود. تجمع روی در دو گیاه رزماری و ترون متفاوت بود به طوری که این روند در رزماری به صورت "ریشه< ساقه< برگ" ? ودر ترون به صورت "ساقه< برگ< ریشه" بود. ولی ضریب انتقال در هر دو گیاه مشابه بوده و از ریشه به برگ ( ریشه/ برگ) نسبت به انتقال از ریشه به ساقه ( ریشه/ ساقه) بیشتر بود. بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده در این پروژه? می توان از فاضلاب شهری به عنوان یک منبع آبی? جهت آبیاری گونه های موجود در فضای سبز استفاده نمود.

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم محدودیت های استفاده از شاخص تجمع آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, محدودیت های استفاده از شاخص تجمع and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity.

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various محدودیت های استفاده از شاخص تجمع neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity.

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ .

اثر آبیاری با فاضلاب شهری تصفیه شده بر عملکرد دانه و تجمع فلزات سنگین در دانه ژنوتیپ‌های جو (Hordeum vulgare L.)

به منظور بررسی اثر آب فاضلاب تصفیه شده بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و تجمع فلزات سنگین در بذر ژنوتیپ‌های جو، یک آزمایش مزرعه‌ای به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی تصفیه خانه فاضلاب یزد در سال­های 95- 1394 و 96- 1395 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- آبیاری با آب فاضلاب در کل دوره رشد گیاه، 2- آبیاری متناوب با آب فاضلاب و آب کشاورزی و 3- آبیاری.

اثر محدودیت های استفاده از شاخص تجمع آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده بر رشد گیاه قره‌داغ تحت شرایط گلخانه

Water crisis is an important issue in arid and semi-arid regions like Iran. Due to drought events, the situation has become more acute in recent years. Therefore, where good quality water is not available, the use of unconventional water has increased considerably. One of these resources is municipal wastewater that can also provide some of the nutrients needed for plant nutrition. Therefore, i.

بررسی اثر آبیاری آفتابگردان روغنی با پساب تصفیه شده شهری بر رشد و عملکرد گیاه و کیفیت خاک

در این پژوهش، رشد و عملکرد آفتابگردان روغنی و تغییرات مشخصات کیفی خاک تحت شرایط تیمار کامل از پساب، آب چاه و مخلوط یکسان این دو بررسی و مقایسه شد. به این منظور، این تحقیق به صورت گلدانی (10 لیتر) و در قالب طرح کاملاً تصادفی چندمشاهده­ای و در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد میزان رشد و وزن خشک اندام های مختلف گیاه، به عنوان تابعی از شرایط تیمار در مرحلة زایش تا برداشت نهایی دارای تفاوت معنی د.

محدودیت های استفاده از شاخص تجمع

آزمون تکوینی درس 1 تا 5 هماهنگ جغرافیا (2) یازدهم | ناحیه قروه: آذر 99

آزمون تکوینی درس 1 تا 5 هماهنگ جغرافیا (2) یازدهم | ناحیه قروه: آذر 99

تیم مدیریت گاما

مجموعه تست‌های دوره جغرافیا (2) یازدهم | درس 1 تا 8

مجموعه تست‌های دوره جغرافیا (2) یازدهم | درس 1 تا 8

تیم مدیریت گاما

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جغرافیا (2) پایۀ یازدهم انسانی | درس 7: نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعتی)

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جغرافیا (2) پایۀ یازدهم انسانی | درس 7:…

تیم مدیریت گاما

سوالات امتحان نوبت اول جغرافیا (2) یازدهم دبیرستان شهید مطهری | دی 1400

سوالات امتحان نوبت اول جغرافیا (2) یازدهم دبیرستان شهید مطهری | دی 1400

امتحان نوبت اول جغرافیا (2) یازدهم درس 1 تا 5

امتحان نوبت اول جغرافیا (2) یازدهم درس 1 تا 5

امتحان درس 4 جغرافیا یازدهم انسانی | ناهمواری ها و اشکال زمین

امتحان درس 4 جغرافیا یازدهم انسانی | ناهمواری ها و اشکال زمین

مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده درس 1 تا 11 جغرافیا (2) یازدهم انسانی

مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده درس 1 تا 11 جغرافیا (2) یازدهم انسانی

امتحان نوبت اول جغرافیا (2) یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان خواجوی کرمانی بندر جاسک - دیماه 96: درس 1 تا 6

امتحان نوبت اول جغرافیا (2) یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی دبیرستان خواجوی کرمانی…

آزمون نوبت اول جغرافیا (2) یازدهم دبیرستان شهدای موتلفه اسلامی | دی 1398

آزمون نوبت اول جغرافیا (2) یازدهم دبیرستان شهدای موتلفه اسلامی | دی 1398

آزمون درس 11 جغرافیا یازدهم انسانی دبیرستان شهدای پروین زاد | ژئوپلیتیک

آزمون درس 11 جغرافیا یازدهم انسانی دبیرستان شهدای پروین زاد | ژئوپلیتیک

سوالات آزمون نوبت دوم جغرافیا (2) یازدهم دبیرستان دکتر موحد 1 | شهریور 1400

سوالات آزمون نوبت دوم جغرافیا (2) یازدهم دبیرستان دکتر موحد 1 | شهریور 1400

محدودیت های استفاده از شاخص تجمع

آیا اگر تجمعات و مراسم عزاداری در فضای باز و با رعایت فاصله فیزیکی و زدن ماسک باشد باز هم احتمال ابتلا به ویروس کرونا وجود دارد؟

آیا اگر تجمعات و مراسم عزاداری در فضای باز و با رعایت فاصله فیزیکی و زدن ماسک باشد باز هم احتمال ابتلا به ویروس کرونا وجود دارد؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنید

مقدمه

مقدمه: با توجه به نزدیکی ایام محرم، یکی از مسائل مهم این روزهای همه گیری کرونا در ایران و سایر کشورهای اسلامی، چگونگی برگزاری مراسم عزاداری در این ایام و بررسی امکان برگزاری این مراسم است. در این زمینه نظرهای تخصصی و غیرتخصصی فراوانی داده شده است. یکی از محدودیت های استفاده از شاخص تجمع این نظرات، برگزاری مراسم عزاداری در فضاهای باز و با زدن ماسک و حفظ فاصله ی فیزیکی است. حال قصد داریم احتمال انتقال ویروس کرونا در شرایط مذکور را بررسی کنیم.

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال

بر اساس توصیه ی سازمان جهانی بهداشت، در دوران کرونا مراسم و تجمعات، می تواند کانون انتشار این بیماری باشد. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های امریکا عنوان کرده است که تجمعات افراد بر اساس ویژگی های تجمع به چهار دسته ی کلی تقسیم بندی می شود:
- با کمترین خطر: فعالیت ها و گردهمایی های صرفا مجازی.
- با خطر متوسط: گردهمایی های کوچک افراد که در آن همه با فاصله ی حداقل 1.8 متری از یکدیگر و با داشتن ماسک حضور دارند و چیزی (اشیا و خوراکی) بین افراد رد و بدل نمی شود. همچنین همگی افراد از یک منطقه می آیند (از یک شهر، روستا، محله)
- با خطر زیاد: گردهمایی با تعداد متوسط افراد و با رعایت فاصله گذاری و داشتن ماسک، اما افراد از مناطق مختلفی دور هم جمع شده اند.
- با خطر بالا: گردهمایی های بزرگ که حفظ فاصله گذاری در آن ها دشوار است و افراد نیز از مناطق مختلفی دور هم جمع شده اند.
بر همین اساس توصیه شده است که برای پیشگیری از انتقال بیشتر ویروس، از تجمعات با کمترین خطر استفاده شود. اما بطور کلی تجمعات در فضاهای باز و با رعایت فاصله گذاری و داشتن ماسک نسبت به فضاهای بسته خطر محدودیت های استفاده از شاخص تجمع کمتری دارند. بر اساس مطالعه‌ای، خطر ابتلا در مراسم در فضای بسته، 20 برابر بیشتر از فضاهای باز است اما همچنان گزارش هایی از ابتلای افرادی که در فضاهای باز در تجمعات شرکت کرده اند وجود دارد. برخی از پزشکان و محققان نیز ادعا دارند که اگر مراسمی در فضای باز برگزار شود و فاصله گذاری فیزیکی 2 متری، داشتن ماسک مناسب و استفاده صحیح از آن و ضدعفونی کردن دست ها و نکات بهداشتی به خوبی رعایت شود، خطر انتقال به شدت پائین می آید و به حدی می رسد که قابل چشم پوشی است.

نتیجه‌گیری

بنظر می رسد در صورتی که تمامی نکات و مسائل بهداشتی، از قبیل رعایت فاصله ی فیزیکی 2 متری، داشتن ماسک، عدم تماس با اشیا مشترک و خوراکی ها (عدم توزیع غذا و نوشیدنی نذری) و ضدعفونی کردن دست ها رعایت شود، خطر انتقال ویروس کرونا پایین می آید. اما باید در نظر داشت اولا این خطر هنوز در حد صفر نیست (و شواهد در این زمینه کامل نیستند) و دوما رعایت این شرایط در مراسم با حضور افراد زیاد مشکل خواهد بود.

در مورد تجمعات در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

هایی برای برگزاری تجمعات تعیین شود کافی نیست بلکه باید. در کنار آن چهارچوب و شیوه نامه برگزاری تجمعات نیز.

سال پیش بررسی طرح برگزاری تجمعات مردمی را آغاز کرد. لایحه ای برای ساماندهی تجمعات دارد زودتر به مجلس ارائه. کند وی در ادامه با بیان اینکه برای برگزاری تجمعات . و اجتماعات مردمی و ساماندهی تجمعات لازم است که چارچوب.

کنند در برخی از دانشگاه های کشور تجمعات ی برای بزرگداشت. در دانشکده حضور دارند در جریان تجمعات دانشگاه های تهران.

معین به منظور برگزاری تجمعات بیان کرد در مجلس دهم. موضوع برگزاری تجمعات از سوی کمیسیون امورداخلی کشور در قالب. برای برگزاری تجمعات اعتراضات صنفی و اعتراضاتی که پیرامون مسائل. مکان هایی خاصی تجمعات ی تحت نظر نیروی انتظامی برگزار کنند.

درخصوص صحبت های استاندار تهران درباره تعیین محلی برای تجمعات . اساسی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز نیازی به مجوز ندارد درصورتی.

کشور ما نهادهای مسئول با برگزاری تجمعات مسالمت آمیز مخالفت. کنند در کشور های پیشرفته همواره شاهد تجمعات ی هستیم و.

باید محل هایی را برای تجمعات ایجاد کند و طرحی. برای تعیین محل برگزاری تجمعات تدوین شد اما این طرح. در شرایط کنونی برای تجمعات ایجاد شود باید صدای مردم. اغتشاش و با تمام شاخص های لازم جهت تجمعات به.

آماده اند تا محل هایی را برای برگزاری تجمعات اعتراضی. درخواست های احزاب سیاسی برای برگزاری تجمعات قانونی را رد. و در این تجمعات حضور پیدا می کردند و علیه. آن صورت نمی گرفت بلکه پلیس از تجمعات حفاظت می.

منتها مجوزی از وزارت کشور برای برگزاری تجمعات گرفته شود. برگزاری تجمعات را تدوین کند گفت اصل موضوع برگزاری تجمعات . دولت باید برای تدوین نحوه برگزاری تجمعات ورود کرده و. در قانون اساسی به صراحت به موضوع برگزاری تجمعات اشاره.

استاندار تهران با بیان اینکه موافق برگزاری تجمعات در چارچوب. به زودی برای برگزاری تجمعات تعیین می کنیم .

اساسی پیرامون برگزاری آزاد تجمعات گفت اولا با برگزاری تجمعات . به برگزاری تجمعات تن دهد که این روایت و تفسیر. اخذ مجوز نیست وی تصریح کرد متقاضیان برگزاری تجمعات باید. مشتاقیم که تجمعات حتی الامکان اجازه برگزاری دریافت کند و.

اصل 27 قانون اساسی به برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات . برای تعیین ساز وکار برگزاری تجمعات تهیه شده است اکنون. در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد ساز وکار برگزاری تجمعات . و یا بخشداری ها برای برگزاری تجمعات درخواست خواهند کرد.

راهپیمایی ها و تجمعات باز می گردد بر اساس اصل. و یا ابلاغیه هایی برای تعیین ساز وکار برگزاری تجمعات . با ایسنا تصریح کرد ساز وکار برگزاری تجمعات اعتراضی کاملا. بخشداری ها برای برگزاری تجمعات درخواست خواهند کرد شعارهایی که.

برای تجمعات مطرح شد و احمد مسجد جامعی که پیشنهاددهنده. وجود بیاورد که این تظاهرات و تجمعات آنان شکل صوری. پایین دستی را طوری تدوین کند که این تجمعات شکل.

های صورت گرفته در فضای مجازی محدودیت های استفاده از شاخص تجمع مبنی بر برگزاری تجمعات ی. در آن تجمعات پراکنده و محدود شکل گرفت و در. ناآرام تهران است که البته از هفته گذشته میزان تجمعات .

پیش نویس قانون برگزاری تجمعات نوشته شد و یکی از. سرفصل های مهم این پیش نویس درباره مسئولیت برگزاری تجمعات .

در کمیسیون ماده ده احزاب برای تسهیل انجام تجمعات اعتراضی. برگزاری تجمعات صنفی در پایتخت و دیگر شهرستان ها بودیم. برگزاری تجمعات بود که این پیش نویس در نهایت نوشته. امیدواریم با تنظیم پیش نویس قانون برگزاری تجمعات جمع بندی.

ده احزاب برای تسهیل انجام تجمعات اعتراضی بود حل مشکل. های صنفی را که در گذشته شاهد برگزاری تجمعات صنفی. در شش ماه گذشته تدوین پیش نویس برگزاری تجمعات بود. پیش نویس قانون برگزاری تجمعات جمع بندی نهایی صورت بگیرد.

از برگزاری برخی تجمعات اعتراضی در شهرهای کشور در پی. طول سال های گذشته بسیاری از تجمعات صنفی در مقابل. به اعتراض می زنند با پراکنده شدن تجمعات و مشخص. امنیتی هم با این دلیل که تجمعات مجوز ندارد مجبور.

اوضاع ناآرام پایتخت و دیگر شهرهای ایران یک هفته بعد از مرگ مهسا امینی

عکسی از اعتراضات تهران

روز جمعه - اول مهر ۱۴۰۱ - اگر چه در ظهر با تجمع و تظاهرات حامیان حکومت در ایران همراه بود اما با تاریک‌شدن هوا بار دیگر ویدئوهایی از شهرهای مختلف این کشور منتشر شد که نشان می‌دهد اعتراضات به مرگ مهسا امینی همچنان ادامه دارد و معترضان در شهرهای مختلف به اشکال گوناگون تجمع کرده‌اند. در شهر مذهبی قم معترضان بمب‌ آتش‌زا به سوی ماموران موتورسوار پرتاب کردند و در اشنویه جمعیت بزرگی خیابان‌های شهر را تصرف کرده‌اند.

امروز ویدئوهایی از تجمع‌های اعتراضی در نقاط مختلف تهران شامل ستارخان، اکباتان، تهرانسر، ولیعصر، بلوار فردوس، بلوار ابوذر، صادقیه و همچنین نقاط مختلف کرج منتشر شده است. در برخی از این تصاویر گروه های نسبتا بزرگی درحال راهپیمایی و سر دادن شعار علیه حکومت جمهوری اسلامی هستند.

در برخی از تازه ترین ویدئوها صدایی شبیه به صدای تیراندازی نیز شنیده می‌شود. سازمان های امنیتی در ایران اجازه هیچ گونه تجمع غیرحکومتی را نمی دهند و فورا با تجمع کنندگان برخورد می کنند.

از زمان مرگ مهسا امینی، شهروند ۲۲ ساله ایرانی، که بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد به کما رفت و روز جمعه هفته پیش درگذشت، شهرهای متعدد دستخوش اعتراضات گسترده بوده است.

این اعتراض ها درحالی روی می‌دهد که نیروهای مسلح وابسته به حکومت از اواسط هفته برخورد مرگبار با معترضان را شروع کرده به طوری که بنابه گزارش ها تاکنون حداقل ۳۲ کشته بر جا گذاشته است، هرچند آمارها می تواند خیلی بالاتر باشد. بنا به گزارش خبرگزاری های دولتی ایران سه عضو نیروی شبه نظامی بسیج هم کشته شده محدودیت های استفاده از شاخص تجمع اند.

دولت تاکنون مسئولیت کشتن معترضان را نپذیرفته و در مواردی آن را به «عوامل مشکوک» نسبت داده است.

با گسترش ناآرامی‌ها، شورای‌عالی امنیت ملی ایران به کلیه نیروهای بسیج در ادارات دولتی و اصناف اعلام آماده‌باش داده است.

بی‌‌بی‌سی فارسی دریافته است این تصمیم در جلسه اضطراری روز پنج‌شنبه - ۳۱ شهریور - این شورا اتخاذ و ابلاغ شده است.

در دو روز گذشته بسیاری از رهبران و چهره های شاخص سیاسی، فرهنگی و هنری جهان از معترضان ایرانی حمایت کرده و خواستار پایان خشونت علیه آنها شده اند؛ از جمله اولاف شولتس صدراعظم آلمان، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.